Δευτέρα 06.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κρατική ενίσχυση Covid στην παραγωγή μελιού & Δηλώσεις κατεχόμενων κυψελών

27.10.2021 /

Υποβολή αιτήσεων για Κρατική Ενίσχυση (COVID) στον τομέα παραγωγής
μελιού.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
ενημερώνει τους μελισσοκόμους, ότι στο πλαίσιο της ΚΥΑ με αριθμό
1184/247574/13-9-2021 (ΦΕΚ 4246_Β_14.09.2021) με θέμα «Χορήγηση κρατικών
ενισχύσεων σε όλη την Επικράτεια στους τομείς: α) της εκτροφής χοίρων, β) της
εκτροφής αυτόχθονων μαύρων χοίρων και γ) της παραγωγής μελιού και
λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την Ανακοίνωση της
Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως
τροποποιήθηκε», από Παρασκευή 22.10.2021 τέθηκε σε λειτουργία από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ,το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης.

Για τους μελισσοκόμους, δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στη δράση 3.2 του
Προγράμματος βελτίωσης των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των
προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2020 (μετακίνηση κυψελών). Αίτηση μπορούν
να υποβάλλουν οι παραγωγοί εφόσον έχουν κωδικό online στη διεύθυνση
https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/. Μετά την είσοδο στην
εφαρμογή αίτησης της ΕΑΕ 2020 ο χρήστης επιλέγει από το κεντρικό μενού
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ COVID19 και στη συνέχεια το υπομενού Αίτηση Κρατικής
Ενίσχυσης Εκτροφής Χοίρων, Εκτροφής Αυτόχθονων Μαύρων Χοίρων, Παραγωγής
Μελιού.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό
εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Το διάστημα υποβολής αίτησης ορίζεται έως και την Δευτέρα  22 Νοεμβρίου 2021
και ώρα 23:59.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων,
υπενθυμίζει στους μελισσοκόμους, ότι σύμφωνα με την 140/106513/16-4-
2021 (ΦΕΚ Β΄ 1560/17-4-21) απόφαση Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων και την εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως του ΥΠΑΑ&Τ με αριθμ.
Πρωτ. 178/136702/25-5-2021,πρέπει όλοι οι μελισσοκόμοι, έως 20
Οκτωβρίου 2021 να υποβάλλουν την αίτηση-δήλωση κατεχόμενων
κυψελών, στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων, ή σε ηλεκτρονική
μορφή μέσω της διαχειριστικής εφαρμογής www.minagric.gr ( ψηφιακές
υπηρεσίες-ηλεκτρονική αίτηση μελισσοκομικού μητρώου-δήλωση
κατεχόμενων κυψελών) που αναπτύσσει και διαχειρίζεται η Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή της δήλωσης αποτελούν τα στοιχεία
του μελισσοκόμου,IBAN για όσους συμμετέχουν σε επιδοτούμενα
προγράμματα, ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών, η ετησίως παραγόμενη
ποσότητα μελιού και λοιπών μελισσοκομικών προιόντων, η ποσότητα που
διακινεί – εμπορεύεται στην αγορά ο μελισσοκόμος καθώς και τα στοιχεία του
αγοραστή ή των αγοραστών, στην περίπτωση που τα διακινούμενα προιόντα
δεν πωλούνται απευθείας στους καταναλωτές.

Εάν ο μελισσοκόμος δεν υποβάλει την δήλωση κατεχόμενων κυψελών της
παραγράφου 4 επί τουλάχιστον δύο (2) συναπτά έτη ειδοποιείται από την
αρμόδια Δ.Α.Ο. με έγγραφο ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
για την υποχρέωση δήλωσης των κατεχόμενων κυψελών σε χρονικό
διάστημα ενός μηνός. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης διενεργείται επιτόπιος
έλεγχος κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 9 και
επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 11. Στους ενεργούς
μελισσοκόμους χορηγείται βεβαίωση δήλωσης κατεχόμενων κυψελών μέχρι
την έκδοση ατομικής μελισσοκομικής ταυτότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε
Τρικάλων τηλεφ.2431046311 (Στέφανος Παπαθανασίου) ή 2431046305
(Σωκράτης Πάντος).