Παρασκευή 05.03.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με θετικό πρόσημο και το 2018 για την Τράπεζα Θεσσαλίας

12.07.2019

Τα βελτιωμένα μεγέθη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για τη χρονιά που μας πέρασε, παρουσίασαν χθες αναλυτικά τόσο ο πρόεδρος Τάσος Λάππας όσο και το εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Δημήτρης Γάτος, κατά την ετήσια γενική συνέλευση του συνεταιρισμού που πραγματοποιήθηκε χθες στα Τρίκαλα..

Τα οικονομικά αποτελέσματα της παρελθούσης χρονιάς και τις αποφάσεις της διοίκησης ενέκριναν ομόφωνα τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Οι εισηγήσεις

Κυρίες και κύριοι Συνέταιροι,

Η ελληνική οικονομία συνέχισε την ανάπτυξή της και για δεύτερο έτος, με επιταχυνόμενο μάλιστα ρυθμό. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές είναι οι παράγοντες που συνέτειναν στην πορεία αυτή, με την εμπιστοσύνη και τις θετικές προσδοκίες να διευρύνονται ιδιαίτερα μετά τη λήξη των προγραμμάτων στήριξης. Το τραπεζικό σύστημα σταθεροποιήθηκε ακόμη περισσότερο με αποτέλεσμα την απεξάρτηση από τον ELA και τη μείωση των περιορισμών που προβλέπονται στους κεφαλαιακούς ελέγχους (capitalcontrols).

Από την άλλη πλευρά η βελτίωση της οικονομίας είναι επισφαλής, με κρίσιμα μεγέθη όπως το ύψος των δαπανών για επενδύσεις, να μη διασφαλίζει υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης. Η υψηλή ανεργία, το χαμηλό ύψος αμοιβών, το υψηλό ποσοστό φτώχιας και η συνεχής εκροή υψηλού επιπέδου εργατικού δυναμικού, διαμορφώνουν ένα περιβάλλον που αν δεν υπάρξουν άλλες πολιτικές, θα έχει εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες στην οικονομία και την κοινωνία συνολικά.

Η Τράπεζά μας αύξησε και σε αυτή τη χρήση τα μεγέθη, τις εργασίες και την κερδοφορία της. Το υπόλοιπο των καταθέσεων πελατών αυξήθηκε κατά 23 εκατομμύρια ευρώ, μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Με τα δεδομένα αυτά η Τράπεζα έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών του 2015, λόγω της αρνητικής επίδρασης των καταστάσεων που οδήγησαν στα capitalcontrols. Σημαντική ήταν η καθαρή αύξηση των χορηγήσεων προς τους πελάτες, ανερχόμενη στα 13 εκατ. ευρώ και σε ποσοστό 8%. Σημειώνεται επίσης η μεγάλη αύξηση των ταμειακών ισοδυνάμων ανερχόμενη σε 60% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία αποτυπώνει την υψηλή ρευστότητα της Τράπεζας, όπως καταγράφεται με την υπερκάλυψη των σχετικών εποπτικών δεικτών καθ’ όλο το έτος.

Τα έσοδα προμηθειών αυξήθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αποτυπώνοντας την ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση των λοιπών τραπεζικών εργασιών.  Η αξιοποίηση από το πελατολόγιο της Τράπεζας μας των συστημάτων πληρωμών ΔΙΑΣ, της χρήσης των πιστωτικών καρτών, του internetbanking, των συσκευών POS από τους εμπόρους που συνεργάζονται μαζί μας, μαζί με τις «κλασικές» εργασίες, όπως οι εγγυητικές επιστολές, η διαχείριση των επιταγών κλπ, οδήγησαν σ’ αυτή τη θετική πορεία.

Όλα τα επιμέρους μεγέθη των αποτελεσμάτων (καθαρά έσοδα από τόκους, καθαρά έσοδα προμηθειών, συνολικά καθαρά έσοδα, αποτέλεσμα εκμετάλλευσης, αποτέλεσμα προ φόρων, και αποτέλεσμα μετά από φόρους) είναι θετικά στην τρέχουσα χρήση. Η καθαρή κερδοφορία προ φόρων της Τράπεζας ανήλθε στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 45% σε σχέση με το αποτέλεσμα της προηγούμενης χρήσης.Το αποτέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε παρά τις υψηλές για ακόμη φορά προβλέψεις χορηγήσεων, οφειλόμενες στο χαρτοφυλάκιο των καθυστερημένων δανείων, που δημιουργήθηκε από την κρίση .

Παρά τη σημαντική κερδοφορία, η καθαρή θέση της Τράπεζας και επομένως η λογιστική αξία της μερίδας είναι μειωμένη, λόγω της επίδρασης από την πρώτη εφαρμογή κατά το έτος 2018 του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9, που πρόσθεσε στις προβλέψεις της Τράπεζας επιπλέον ποσό 4,1 εκατ. ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/2067, επιβάρυνε (μετά την αφαίρεση του αναλογούντα αναβαλλόμενου φόρου) απευθείας την καθαρή θέση. Με την πορεία της κερδοφορίας της Τράπεζας αναμένεται ότι η επίπτωση αυτή θα υπερκαλυφθεί στα επόμενα έτη.

Η διαχείριση των «κόκκινων δανείων», αποτέλεσε και για την προηγούμενη χρήση ένα τα κεντρικά στοιχεία της δράσης μας και η θετική του αντιμετώπιση, κατ’ αρχήν με την αναμενόμενη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας καθώς και με τη χρήση μέτρων όπως οι πωλήσεις δανείων και του νέου πλαισίου που διαμορφώθηκε για τους πλειστηριασμούς, θα προσφέρει επιπλέον έσοδα και ρευστότητα, που θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη της Τράπεζας. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανές, ότι μόλις υπάρξει εξομάλυνση στον τομέα αυτό, η κερδοφορία θα εκτοξευθεί .

Λειτουργικά η Τράπεζα μας προετοιμάζεται για την εγκατάσταση της νέας τραπεζικής εφαρμογής, η οποία όχι μόνο θα στηρίξει τις υπάρχουσες λειτουργίες της, αλλά θα διευρύνει τις προσόδους λόγω της δυνατότητας προσθήκης νέων εργασιών. Ήδη εντός του 2019 προχωρά από ειδική ομάδα η παραμετροποίηση της εφαρμογής και η μετάπτωση των δεδομένων, ώστε στις αρχές του 2020, να αρχίσει η λειτουργία στο νέο περιβάλλον.

Επίσης συμμετέχει σε όλες τις διαδικασίες ψηφιακού μετασχηματισμού που διαμορφώνονται στον τραπεζικό χώρο όπως το openbanking.

Σχεδιάζοντας ένα λαμπρό μέλλον για την Τράπεζα μας, θα πρέπει από σήμερα να λάβουμε τα μέτρα που απαιτούνται, για να δημιουργήσουμε μια πορεία ταυτόχρονης αντιμετώπισης, αφενός των προβλημάτων που μας κληρονόμησε η κρίση και αφετέρου των προκλήσεων που μας θέτει το εξαιρετικά ανταγωνιστικό τραπεζικό περιβάλλον. Το πιο σημαντικό – απαραίτητο μέτρο είναι η κεφαλαιακή μας ενίσχυση. Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε άμεσα και σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης που έγινε πριν από λίγο καιρό, σε διαδικασία αύξησης των εποπτικών κεφαλαίων, με ταυτόχρονη προσφορά συνεταιριστικών μερίδων και έκδοση  ομολόγων.

Κυρίες και κύριοι συνεταίροι,

Η Τράπεζα μας κατόρθωσε χωρίς καμία στήριξη από το κράτος να παραμείνει ακόμη και στην κορύφωση της κρίσης ασφαλής, ευέλικτη, φιλική, δική μας.

Καλώ λοιπόν όλους τους Θεσσαλούς να συνεργαστούν μαζί της, διασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση, φιλικότητα στη συνεργασία και υψηλές αποδόσεις.

Καλώ τους καταθέτες να μεταφέρουν πέραν των προθεσμιακών καταθέσεων και τις καταθέσεις ταμιευτηρίου τους στην Τράπεζά μας, διασφαλίζοντας και πολύ υψηλότερες αποδόσεις και λειτουργικότητες όπως οι μεταφορές κεφαλαίων και το internetbanking.

Καλώ για άλλη μια φορά τους πελάτες μας που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους, να έρθουν σε επαφή με τις αρμόδιες υπηρεσίες μας για να βρούμε μια αμοιβαία επωφελή λύση.

Κυρίως όμως καλώ τα μέλη μας να συμμετάσχουν στην διδιακσία ενίσχυσης των κεφαλαίων που θα λάβει χώρα επενδύοντας σε μία Τράπεζα που έχει τη δυνατότητα να συμβάλει στην ανάπτυξη της Θεσσαλίας και να προσφέρει υψηλές αποδόσεις στο παρόν και στο μέλλον.

Η Τράπεζα μας όχι μόνο άντεξε σε μια μοναδική σε ένταση και διάρκεια οικονομική κρίση της χώρας, αλλά κατόρθωσε να την υπερβεί, διασφαλίζοντας συνεχώς αυξανόμενα μεγέθη και κερδοφορία. Σε ένα έστω και λίγο καλύτερο μέλλον για την οικονομία της χώρας μας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας αναμένεται να  έχει μια εντυπωσιακή πορεία.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η παρούσα ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  η οποία αφορά τη χρήση του έτους 2018, είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις των παραγράφων του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920. Η παρούσα έκθεση απεικονίζει πλήρως και αληθώς τις σχετικές κατά το Νόμο πληροφορίες.

Γενικές Πληροφορίες

Οικονομικές εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με την έκθεση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος για το 2018, ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνεται, μετά από μια περίοδο ρυθμών αύξησης του ΑΕΠ υψηλότερων του δυνητικού σε πολλές μεγάλες οικονομίες. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018 η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε περισσότερο του αναμενομένου σε ορισμένες προηγμένες οικονομίες, κυρίως στη ζώνη του ευρώ και την Ιαπωνία, αλλά και σε ορισμένες αναδυόμενες όπως η Κίνα και η Τουρκία. Ωστόσο, η οικονομική άνοδος στις ΗΠΑ, την Ινδία και ορισμένες άλλες αναδυόμενες οικονομίες παρέμεινε ισχυρή. Ο ρυθμός αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ επιβραδύνθηκε ελαφρώς το 2018 στο 3,7% από 3,8% το 2017, αντανακλώντας επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας κυρίως στις προηγμένες και λιγότερο στις αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Η επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας είναι το συνδυαστικό αποτέλεσμα αφενός μεν εξελίξεων σε συγκεκριμένες οικονομίες και σε συγκεκριμένους κλάδους (αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία, αβεβαιότητα για τα δημόσια οικονομικά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ιταλία, φυσικές καταστροφές στην Ιαπωνία), αφετέρου δε των γενικότερων αρνητικών προσδοκιών που πηγάζουν τόσο από την κακή πορεία των χρηματοπιστωτικών αγορών το 2018, όσο και από την αβεβαιότητα την οποία προκαλούν οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο εν εξελίξει εμπορικός πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, σε ένα περιβάλλον ομαλοποίησης της νομισματικής πολιτικής και ανόδου των επιτοκίων του δολαρίου ΗΠΑ.

Οικονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ

Στη ζώνη του ευρώ ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σημαντικά. Στο σύνολο του 2018, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε σε 1,9%, ενώ αναμένεται να σημειώσει σημαντική επιβράδυνση, σε 1,1%, το 2019 υπό την επίδραση της μειωμένης εξωτερικής ζήτησης αλλά και εσωτερικών παραγόντων, όπως προσωρινά προβλήματα σε ορισμένους κλάδους, π.χ. στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γερμανία, και επιπτώσεις από τις δημοσιονομικές εξελίξεις στην Ιταλία. Η αυξημένη αβεβαιότητα για τις προοπτικές του διεθνούς εμπορίου φαίνεται να πλήττει ιδιαίτερα χώρες και οικονομικές περιοχές με υψηλό βαθμό εξωστρέφειας όσον αφορά το διεθνές εμπόριο, όπως η ζώνη του ευρώ. Επιπλέον, γεωπολιτικοί παράγοντες, όπως η αβεβαιότητα ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας για το Brexit, αυξάνουν την αβεβαιότητα και επιδεινώνουν το οικονομικό κλίμα. Αντίθετα, η υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου αναμένεται να έχει ενισχυτική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα και να μετριάσει την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Επίσης, η προβλεπόμενη αύξηση της απασχόλησης το 2019, μολονότι με χαμηλότερο ρυθμό, αναμένεται να στηρίξει την εγχώρια ζήτηση.

Η ιδιωτική κατανάλωση υπήρξε η κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης το 2018 και η συμβολή της προβλέπεται να παραμείνει σημαντική το τρέχον έτος, καθώς εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει η θετική επίδραση της εξωτερικής ζήτησης. Οι επιχειρηματικές επενδύσεις, διατήρησαν στο 2018 τη δυναμική που είχαν αποκτήσει τα τελευταία έτη. Η βελτίωση της αγοράς εργασίας στη ζώνη του ευρώ συνεχίστηκε το 2018, παρότι με χαμηλότερο ρυθμό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο πληθωρισμός, μετρούμενος με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ), κινήθηκε ανοδικά στο μεγαλύτερο διάστημα του 2018 και διαμορφώθηκε σε 2,3% τον Οκτώβριο, ενώ υποχώρησε στη συνέχεια αντανακλώντας κυρίως την πορεία των τιμών της ενέργειας. Το 2018 οι δημοσιονομικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ χαρακτηρίστηκαν από τη συνέχιση της μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος, μολονότι με επιβραδυνόμενο ρυθμό.

Οικονομικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία

Το 2018 η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα κινήθηκε με ταχύτερους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Μάρτιος 2019), το 2018 το ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό 1,9%. Η ιδιωτική κατανάλωση και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλαν στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ οι επενδύσεις σε πάγιο κεφάλαιο, οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών και η δημόσια κατανάλωση είχαν αρνητική συνεισφορά. Εν όψει της ολοκλήρωσης του τριετούς προγράμματος οικονομικής προσαρμογής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η εμπιστοσύνη των καταναλωτών βελτιώθηκε και οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο παρέμειναν σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, η καλή τουριστική χρονιά συνέβαλε στην αύξηση της απασχόλησης, στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων, κυρίως στις υπηρεσίες και το εμπόριο, καθώς και στην ενδυνάμωση του διαθέσιμου εισοδήματος και της κατανάλωσης των νοικοκυριών.

Ωστόσο, η επενδυτική δαπάνη της οικονομίας παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα των αναγκαίων για την επίτευξη διατηρήσιμων και υψηλών ρυθμών ανάπτυξης, παρά το γεγονός ότι κρίσιμες κατηγορίες επενδύσεων όπως αυτές του μηχανολογικού εξοπλισμού και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ενισχύθηκαν με υψηλούς ρυθμούς.

Aπό την πλευρά της ζήτησης, η ισχυρή αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό της ανάπτυξης. Ειδικότερα, οι εξαγωγές αγαθών επιταχύνθηκαν το 2018, επιβεβαιώνοντας την έντονα ανοδική τάση που έχει καταγραφεί από το 2014, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας αλλά και της ευνοϊκής διεθνούς συγκυρίας. Οι εξαγωγές υπηρεσιών διατήρησαν επίσης το δυναμισμό τους (9,3%), κυρίως λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου των τουριστικών εισπράξεων και δευτερευόντως χάρη στην αύξηση των εσόδων από τη ναυτιλία.

Από την πλευρά της προσφοράς, η επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας προέρχεται από όλους τους τομείς της οικονομίας, με τον τομέα των υπηρεσιών να έχει την υψηλότερη συμβολή. Στην αγορά εργασίας συνεχίστηκαν οι θετικές εξελίξεις και κατά τη διάρκεια του 2018. Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε κατά 2,2 ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώθηκε σε 19,3%, ενώ ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε, αν και με ηπιότερο ρυθμό σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κατά 2,0%. Στην αύξηση της απασχόλησης συνέβαλε η καλή πορεία συγκεκριμένων κλάδων, όπως του τουρισμού, του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, της υγείας και κοινωνικής μέριμνας, της δημόσιας διοίκησης και άμυνας, της εκπαίδευσης, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων και της γεωργίας. Ωστόσο, τα ποσοστά ανεργίας των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων, παρά την αποκλιμάκωσή τους, παραμένουν τα υψηλότερα στην ΕΕ.

Στη διάρκεια του 2018 καταγράφηκε μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, καθώς η επίδραση των έντονα ανοδικών διεθνών τιμών του πετρελαίου εξουδετερώθηκε, κατά μεγάλο μέρος, από τις επιδράσεις βάσης που λειτούργησαν αντιπληθωριστικά, ιδιαίτερα στα ενεργειακά αγαθά αλλά και στα επεξεργασμένα είδη διατροφής.

Εξελίξεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Κατά το 2018 η ρευστότητα των τραπεζών ενισχύθηκε και βελτιώθηκε η σύνθεση των πηγών χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων με περιορισμό της παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα από την Τράπεζα της Ελλάδος (ELA) και αύξηση της προσφυγής στη διασυνοριακή αγορά χρήματος, ενώ η κεφαλαιακή επάρκεια παρέμεινε σε ικανοποιητικό επίπεδο. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (στις αρχές του 2018) δεν έδειξαν κεφαλαιακό έλλειμμα. Από την άλλη πλευρά, η κερδοφορία στο τραπεζικό σύστημα παρέμεινε αδύναμη. Οι τραπεζικές καταθέσεις, και μάλιστα αυτές των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του συνόλου και συσχετίζονται με το βαθμό εμπιστοσύνης και το ρυθμό ανάπτυξης στην οικονομία, συνέχισαν να καταγράφουν αύξηση.

Το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους τραπεζικούς ισολογισμούς έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Το πρόβλημα είναι αναλογικά οξύτερο όσον αφορά τα δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες και προς μικρές επιχειρήσεις (άνω του 60% των πιστώσεων που έχουν χορηγηθεί δεν εξυπηρετούνται) και την καταναλωτική πίστη (άνω του 50%). Το ποσοστό κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με προβλέψεις αυξήθηκε το 2018 σε 47,4% και συνεχίστηκε η περιστολή του αποθέματος των στοιχείων αυτών, κυρίως επειδή πολλές απαιτήσεις πωλήθηκαν από τα πιστωτικά ιδρύματα ή διαγράφηκαν. Αν και η επιδίωξη των τιθέμενων στόχων από τις τράπεζες για μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει φέρει αποτελέσματα (μείωση κατά το 1/4, μέχρι το τέλος του 2018, του αποθέματος σε σύγκριση με το μέγιστο το Μάρτιο του 2016), ο φόρτος των προβληματικών στοιχείων, που δρα ανασχετικά για την πιστοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών και περιορίζει τις δυνατότητές τους να αντλήσουν πόρους προς αναδανεισμό. Ο φόρτος θα ελαφρυνθεί ριζικά με την εφαρμογή συστημικών λύσεων όπως αυτή που προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, που είναι εγγεγραμμένη στους ισολογισμούς των τραπεζών, σε Εταιρίες Ειδικού Σκοπού, αλλά και το προτεινόμενο από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας πρόγραμμα εγγύησης στοιχείων ενεργητικού.

H πιστοδοτική δραστηριότητα των τραπεζών παραμένει υποτονική, αλλά διακρίνονται βέβαια και σημεία βελτίωσης. H καθαρή ροή τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ήταν λίγο χαμηλότερη κατά το 2018 έναντι του 2017, αλλά θετική (σε αντίθεση με την περίοδο 2010-2016). Το κόστος τραπεζικού δανεισμού για μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις διατήρησε την πτωτική τάση που ακολουθεί από το τέλος του 2011. Μειώσεις παρατηρήθηκαν σχεδόν για όλες τις επιμέρους κατηγορίες δανειοληπτών και ύψους δανείων.

Εξελίξεις στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας

Σε αυτό το πλαίσιο λειτούργησε η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, κατορθώνοντας να αυξήσει τα βασικά της μεγέθη και την κερδοφορία της. Αύξησε τις καταθέσεις των πελατών της κατά 13% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με το υπόλοιπο την 31/12/2018 να διαμορφώνεται στα 198 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα συνέχισε την πορεία της πιστωτικής επέκτασης, διαμορφώνοντας υπόλοιπο καθαρών χορηγήσεων αυξημένο κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα της χρήσης προ φόρων ξεπέρασαν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 45% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η σημαντική αύξηση των καταθέσεων και η προσεκτική χρήση των κεφαλαίων σε χορηγήσεις, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των ρευστών διαθεσίμων της Τράπεζας. Τα ταμειακά ισοδύναμα (ταμείο και καταθέσεις σε Τράπεζες) έχουν αυξηθεί κατά 60%, υπερκαλύπτοντας τους εποπτικούς δείκτες ρευστότητας (κάλυψης ρευστότητας και καθαρής σταθερής χρηματοδότησης). Η γραμμή χρηματοδότησης που διατηρείται σε συστημική τράπεζα ανέρχεται στο ποσό των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ και χρησιμοποιείται πλέον μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις κάλυψης του τρεχούμενου λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος. Την 31/12/2018 το υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού είναι μηδενικό.

Σημαντικό στοιχείο πρόκλησης και για τη χρήση 2018 παρέμεινε το θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, τα οποία ανέρχονται στο 50%  του δανειακού χαρτοφυλακίου. Έναντι των απαιτήσεων έχουν ληφθεί προβλέψεις οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 52%. Η Τράπεζα έχει εντατικοποιήσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης του προβληματικού χαρτοφυλακίου, προχωρώντας στη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης όπου υπάρχουν σχετικές δυνατότητες. Επίσης προχωρά σε μειώσεις μέσω διαγραφών, ενώ εξετάζει και τη δυνατότητα πώλησης τμημάτων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Πέραν των προσπαθειών της Τράπεζας, αναμένονται και οι πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν σε αυτό το πλαίσιο από τις Αρχές, όπως εξειδικεύτηκαν με τις προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και οι οποίες εκτιμάται ότι θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ριζικά.

Σημειώνεται η επίπτωση της διαφοράς προβλέψεων του νέου προτύπου ΔΠΧΑ 9 σε σχέση με το προηγούμενο ΔΛΠ 39, η οποία ανήλθε στα 4,1 εκατ. ευρώ και η οποία μετά την αφαίρεση του αναβαλλόμενου φόρου ποσού 1,2 εκατ. ευρώ, επιβάρυνε κατευθείαν την καθαρή θέση της Τράπεζας την 01/01/2018 με το ποσό των 2,9 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα εντός του 2018, έλαβε τη σημαντική απόφαση της προμήθειας νέας τραπεζικής μηχανογραφικής εφαρμογής η οποία θα εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας, αξιοπιστίας και ασφάλειας. Η απόφαση υλοποιείται εντός του έτους 2019.

Σημαντικότερες δράσεις για τη χρήση 2018

Σε όλη τη διάρκεια του 2018, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήματα που έθεσε η πραγματικότητα με τις κυριότερες  δραστηριότητες  της για το έτος  να συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Συνεχίστηκε η προσπάθεια διατήρησης κερδοφορίας, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, την αύξηση των μεγεθών και τη μείωση των καθυστερημένων δανείων.
 • Διατηρήθηκαν οι θέσεις εργασίας.
 • Συνεχίστηκε η βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από το WebBanking με τον εμπλουτισμό υπηρεσιών πληρωμών.
 • Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τη διάθεση τερματικών POS στους πελάτες-εμπόρους της Τράπεζας για πληρωμές με αποδοχή καρτών και ξεκίνησε η διάθεση τερματικών POS για όσους πελάτες επιθυμούν την απόκτηση τερματικού.
 • Προχωρά η υλοποίηση του έργου για τη μεταφορά, ανεξαρτητοποίηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Καρτών, ΑΤΜ και POS από την Τράπεζα Πειραιώς στην Τράπεζα Αττικής.
 • Υλοποιήθηκαν νέα συστήματα ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της, όσον αφορά τα καλύμματα και τις εγγυήσεις.
 • Συνεχίστηκαν οι εργασίες αναθεώρησης και αναβάθμισης των εσωτερικών διαδικασιών με σκοπό την πιστοποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τις νέες αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων ISO27001:2013 και ISO22301:2012.
 • Συνεχίστηκε η συμμετοχή στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με σκοπό την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων.
 • Συνεχίστηκε η προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων. Παρά την οικονομική στασιμότητα συνεχίστηκε η αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου με την αγορά μερίδων.
 • Πραγματοποιήθηκε εμπλουτισμός τραπεζικών προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών.
 • Πραγματοποιήθηκαν ρυθμίσεις σε πελάτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα από την εμβάθυνση της κρίσης, ενώ συνεχίστηκε η προσπάθεια διεκδίκησης με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο των καθυστερημένων οφειλών μη συνεργάσιμων δανειοληπτών.
 • Συνεχίστηκε ο εμπλουτισμός με νέες πολιτικές και διαδικασίες βάσει των ΔΠΧΑ.
 • Εντός του 2018 ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την προμήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής η οποία θα αποτελέσει την πλήρη πλατφόρμα υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας (corebankingsystem).
 • Άρχισε η συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EuropeanInvestmentFund) στα πλαίσια του προγράμματος EaSI, με βάση το οποίο παρέχονται μικροχρηματοδοτήσεις ύψους μέχρι 25.000 ευρώ σε επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι εγγυημένες από το Ταμείο. Η πρόταση έχει εγκριθεί και συμβασιοποιηθεί για ποσό 7,5 εκατ. ευρώ.

Εξέλιξη οικονομικών μεγεθών

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης έχουν συνταχθεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικών Αναφορών (ΔΠΧΑ).

Δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών: Το ποσό απαιτήσεων προ προβλέψεων ανήλθε στα 248 εκατ. ευρώ από 234 εκατ. την προηγούμενη χρήση. Οι συσσωρευμένες προβλέψεις στη χρήση 2018 είναι 68 εκατ. ευρώ στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη χρήση. Σημειώνεται ότι λόγω της εφαρμογής του νέου λογιστικού προτύπου ΔΠΧΑ 9,  η Τράπεζα προχώρησε σε επιπλέον προβλέψεις ποσού 4,1 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 5,3 εκατ. ευρώ χρησιμοποιήθηκαν για διαγραφή αντίστοιχου ποσού χορηγήσεων.

Χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου: Ποσό ύψους 39 χιλ. ευρώ και η μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση αφορά αποτιμήσεις εύλογης αξίας.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στη  εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών εσόδων: Περιλαμβάνει συμμετοχές προς επιχειρήσεις και το ποσό της χρήσης 2018 ύψους 46 χιλ. ευρώ παρέμεινε το ίδιο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η συμμετοχή στην Πανελλήνια Τράπεζα ύψους 3,1 εκατ. ευρώ έχει απομειωθεί ολοσχερώς, όπως και λοιπές συμμετοχές ύψους 41 χιλ. ευρώ.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία: Το ποσό ανήλθε στα 5,2 εκατ. ευρώ μειωμένα σε σχέση με την πρoηγούμενη χρήση. Οι προσθήκες στη χρήση 2018 αφορούν κυρίως μηχανογραφικό εξοπλισμό.

Άυλα στοιχεία ενεργητικού: Αφορά μόνο έξοδα μηχανογραφικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων ανερχόμενα στα 121 χιλ. ευρώ.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Ποσό 9,7 εκατ. ευρώ, που περιλαμβάνει αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού Ευρώ 7,5 εκ που εμπίπτει στο άρθρο 27Α του Ν.4172/2013 και υπό προϋποθέσεις μετατρέπεται σε οριστική φορολογική απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο.

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού: Ποσό στη χρήση αναφοράς 10,4 εκατ. ευρώ εκ του οποίου τα σημαντικότερα ποσά είναι η απαίτηση από το ΤΕΚΕ ύψους 4 εκατ. ευρώ και τα ακίνητα από πλειστηριασμούς ύψους 4,7 εκατ. ευρώ.

Ταμειακά ισοδύναμα: Αποτελούνται από τους λογαριασμούς ταμείου, καταθέσεων στην κεντρική τράπεζα και καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύματα και ανήλθαν στη χρήση 2018 στα 14,9 εκατ. ευρώ από 9,3 εκατ. ευρώ το 2017.

Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα: Ανέρχονται σε 822 χιλ. ευρώ που αφορά καταθέσεις άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων στη Τράπεζα.

Υποχρεώσεις προς πελάτες: Διαμορφώθηκαν στα 198 εκατ. ευρώ από 175 εκατ. στη προηγούμενη χρήση, αυξημένες λόγω της βελτίωσης του οικονομικού κλίματος.

Λοιπές υποχρεώσεις: Ποσά που αφορούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, προμηθευτές, επιταγές έκδοσης της τράπεζας κλπ. ύψους στη χρήση 2018 4,4 εκατ. ευρώ. Τα σημαντικότερα μεγέθη στο κονδύλι αυτό είναι οι επιταγές έκδοσης της Τράπεζας ποσού 1,6 εκατ. ευρώ και οι επιταγές ενεχύρων που έχουν σταλεί προς είσπραξη ποσού 1,5 εκατ. ευρώ.

Ίδια κεφάλαια: Διαμορφώθηκαν στο ποσό των 12,2 εκατ. ευρώ στην 31/12/2018, από 13,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η επίπτωση κατευθείαν στην καθαρή θέση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 ανέρχεται στα 2,9 εκατ. ευρώ. Οι εισφορές των  συνεταίρων της Τράπεζας (συμμετοχή στο συνεταιριστικό κεφάλαιο και ποσά υπέρ το άρτιο) κατά τη χρήση 2018 ανήλθαν στο ποσό των Ποσό 411 χιλ. ευρώ. Με το δεδομένο ύψος των κεφαλαίων ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε σε ποσοστό 10,33% .

Καθαρά έσοδα από τόκους: Ανήλθαν στο ποσό των 7,5 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 542 χιλ. ευρώ από το 2017. Οι τόκοι χορηγήσεων αυξήθηκαν κατά 567 χιλ. ευρώ κυρίως λόγω αύξησης του υπολοίπου χορηγήσεων. Τα έξοδα από τόκους παρέμειναν σταθερά αφού η  αύξηση του υπολοίπου καταθέσεων  αντισταθμίστηκε από τη μείωση των επιτοκίων.

Λειτουργικά έξοδα: Διαμορφώθηκαν στα 5,3 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 173 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στις αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού που ανήλθαν στα 3,3 εκατ. αυξημένα  κατά 227 χιλ. από την προηγούμενη χρήση. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης οφείλεται σε ανάγκες στελέχωσης των κεντρικών υπηρεσιών και των καταστημάτων της Τράπεζας. Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 35 χιλ. ευρώ. Οι αποσβέσεις μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 20 χιλ. ευρώ.

Κέρδη προ προβλέψεων και φόρων: Ανήλθαν στο ποσό των 3,3 εκατ. ευρώ  αυξημένα κατά 167 χιλ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση οφείλεται στο αποτέλεσμα τόκων, στην αύξηση του καθαρού αποτελέσματος προμηθειών ενώ οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό.

Προβλέψεις – απομειώσεις: Αφορά προβλέψεις χορηγήσεων ύψους 2,1 εκατ. ευρώ οι οποίες παραμένουν σημαντικές λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΑ.

Κέρδη ζημίες προ φόρων και μετά από φόρους:  Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στο ποσό των 1,2 εκατ. ευρώ και μετά από φόρους στο ποσό των 829 χιλ. ευρώ.  

Στόχοι και Δραστηριότητες 2019

Οι στόχοι και οι σημαντικότερες δράσεις της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας για το έτος 2019 συνοψίζονται στα παρακάτω:

 • Συνέχιση της προσπάθειας αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας και της εκκαθάρισης του ισολογισμού από τα προβληματικά δάνεια.
 • Διατήρηση των θέσεων εργασίας.
 • Σταδιακή υλοποίηση της εφαρμογής σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνίας στο σύνολο των Καταστημάτων και υπηρεσιών της Τράπεζας με σκοπό τη μείωση των παγίων δαπανών και την αποτελεσματικότερη χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Συνέχιση ανάπτυξης των συστημάτων ενημέρωσης (MIS) της Διοίκησης και των υπηρεσιών της.
 • Επαναπιστοποίηση της Τράπεζας σύμφωνα με τις νέες αναθεωρημένες εκδόσεις των προτύπων ISO27001:2013 και ISO22301:2012.
 • Διαρκής αναβάθμιση υπηρεσιών WebBanking για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πελατών.
 • Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων εξυπηρέτησης και ενημέρωσης των πελατών-συνεταίρων.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών μέσω τερματικών POS στους πελάτες-εμπόρους της Τράπεζας για πληρωμές με αποδοχή καρτών.
 • Συνέργειες με άλλους οργανισμούς με στόχο την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών των καρτών στους κατόχους τους.
 • Διαρκής αναβάθμιση της ιστοσελίδας της τράπεζας με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των πελατών-συνεταίρων και την προώθηση της πώλησης των ακινήτων ιδιοκτησίας της Τράπεζας
 • Συνέχιση της συμμετοχής στα προγράμματα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) και νέων προγραμμάτων με σκοπό την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.
 • Συνεργασία με τον ΕΦΕΠΑΕ με στόχο τη συμμετοχή της τράπεζας στο πρόγραμμα επανεκκίνησης της οικονομίας (ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020).
 • Έναρξη διαδικασιών υλοποίησης ΕΚΕ στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας.
 • Περαιτέρω ανάπτυξη ασφαλιστικών εργασιών.
 • Προώθηση διάθεσης εταιρικών μερίδων – Αύξηση Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
 • Προώθηση της Ιδέας της Αποταμίευσης στη Θεσσαλία.
 • Προώθηση API’s εφαρμογών (OpenBanking).
 • Προμήθεια της μηχανογραφικής εφαρμογής CSB2 της εταιρίας NATECH, η οποία θα αποτελέσει την πλήρη πλατφόρμα υποστήριξης των εργασιών της Τράπεζας (corebankingsystem). Έναρξη των εργασιών παραμετροποίησης και εγκατάστασης της εφαρμογής καθώς και μετάπτωση των δεδομένων της προηγούμενης τραπεζικής εφαρμογής.
 • Υποβολή πρότασης στο “Ψηφιακό Άλμα” ύψους 400 χιλιάδων ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Τράπεζας.
 • Συνεχής διαδικασία πληροφόρησης επιχειρήσεων, φορέων, συλλογικοτήτων σε όλη τη Θεσσαλία για τη δράση και τις δυνατότητες συνεργασίας με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Όλες οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στα συνήθη πλαίσια των εργασιών της Τράπεζας και σε συνθήκες και όρους αγοράς. Επιπλέον ανάλυση παρέχεται στησημείωση 33 τωνχρηματοοικονομικών καταστάσεων.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 11/07/2019 

Θέμα: Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων χρήσης 2019.

Σύμφωνα με το εδάφιο θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του Καταστατικού, στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνεται και η έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων τον οποίο καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο (άρθρο 13, παράγραφος 4, εδάφιο ή του Καταστατικού).

Με βάση τα υπάρχοντα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης και τη προοπτική ανάπτυξης της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο κατάρτισε τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό χρήσης 2019, τον οποίο θέτει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση αφού ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

α)       Ο προϋπολογισμός αποτυπώνει και στη τρέχουσα χρήση τη δυναμική της τράπεζας, που αν και δραστηριοποιείται σε ένα δυσμενές οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον κατορθώνει να πραγματοποιεί τους στόχους ανάπτυξης και να διατηρεί την κερδοφορία της.

Σ’ αυτό το πλαίσιο ο προϋπολογισμός καταγράφει:

 • Την επίδραση στα έσοδα από τόκους λόγω της γενικής μείωσης του επιπέδου των επιτοκίων και της μη απόδοσης σε έσοδα των χορηγήσεων σε καθυστέρηση.
 • Τον περιορισμό των εξόδων από τόκους καταθέσεων, που είναι η σημαντικότερη πηγή κεφαλαίων της Τράπεζας, λόγω της γενικής μείωσης του επιπέδου των επιτοκίων, παρά του ότι αναμένεται αύξηση του υπολοίπου των καταθέσεων.
 • Τη συνεχή διεύρυνση των εσόδων προμηθειών λόγω της διεύρυνσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και όσον αφορά τα παρεχόμενα προϊόντα και όσον αφορά τους όγκους εργασιών.
 • Τη εντεινόμενη προσπάθεια για τη σταθεροποίηση και τον περιορισμό των δαπανών λειτουργίας, παρά το ότι η Τράπεζα αφενός διευρύνει συνεχώς τις εργασίες της και αφετέρου εξελίσσεται οργανωτικά για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του οικονομικού περιβάλλοντος και τις απαιτήσεις του θεσμικού και εποπτικού πλαισίου.

β)  Ο προσδιορισμός του ύψους των μεγεθών έγινε με αυστηρότητα από ειδική επιτροπή στην οποία συμμετείχαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Υπηρεσιακοί παράγοντες. Τηρήθηκε η ίδια μεθοδολογία όπως και στις προηγούμενες χρήσεις, με ανάλυση της κάθε κατηγορίας αποτελεσματικών λογαριασμών ξεχωριστά και συντηρητική αντιμετώπιση των μεγεθών ιδιαίτερα των εσόδων. Η αξιοπιστία των διαδικασιών κατάρτισης του προϋπολογισμού και η προσήλωση στην εκτέλεσή του καταγράφεται σε όλους τους μέχρι σήμερα απολογισμούς, όπου στο συγκριτικό πίνακα προϋπολογισμού και απολογισμού εσόδων – εξόδων της χρήσης αποτυπώνονται οι μικρές αποκλίσεις σε κάθε κατηγορία.

γ)       Για λόγους λειτουργικούς και για την αντιμετώπιση των ειδικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην Ελληνική οικονομία και στο Τραπεζικό σύστημα, ζητείται από το Σώμα η έγκριση του προϋπολογισμού να εμπεριέχει  και εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση αποκλίσεων έως ποσοστό 50% στα επιμέρους αναγραφόμενα κονδύλια, εκτός των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις στις οποίες ζητείται δυνατότητα αύξησής τους σε ποσοστό έως και 200%.

Ο πίνακας των εσόδων και εξόδων της χρήσης έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (σε ευρώ )

Τόκοι έσοδα 9.190.000
Τόκοι έξοδα (2.824.500)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ 6.365.500
Έσοδα προμηθειών 1.520.000
Έξοδα προμηθειών (420.000)
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1.100.000
Έσοδα από μερίσματα 2.500
Λοιπά λειτουργικά αποτελέσματα 75.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 7.543.000
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (3.400.000)
Λειτουργικά έξοδα (1.743.000)
Αποσβέσεις (500.000)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (5.643.000)
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ, ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ 1.900.000
Φορολογικές προβλέψεις 1% επί των χορηγήσεων (1.200.000)
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 700.000
 

 

 

 

 

 

       

Αγαπητοί Συνεταίροι,

Η Τράπεζά μας για άλλη μια χρονιά παρουσίασε θετικό αποτέλεσμα, δραστηριοποιούμενη σε ένα εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον.

Για το 2019 η Τράπεζα κινείται  στους  ίδιους  άξονες  επιχειρησιακής  δράσης,  εντείνοντας  την προσπάθεια  για  αποτελεσματική  διαχείριση  του  πιστωτικού  κινδύνου και διατήρηση της  λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα  συνεχίζεται  η  προσεκτική  διαχείριση των πηγών και των χρήσεων των κεφαλαίων για τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας.

Η Διοίκηση της Τράπεζας και τα στελέχη έχουν πλήρη συναίσθηση τόσο των ιδιαίτερων συνθηκών που θέτει το οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον όσο και των υψηλών προσδοκιών των πελατών – συνεταίρων.  Έχοντας επίγνωση των περιστάσεων, η Τράπεζα θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια ανάκαμψης της τοπικής οικονομίας στηρίζοντας επιχειρήσεις και νοικοκυριά.

Ο προτεινόμενος προς ψήφιση προϋπολογισμός αφ’ ενός καταρτίστηκε με αυστηρότητα στην εκτίμηση των κονδυλίων και αφ’ ετέρου εκφράζει τη δυναμική της Τράπεζας μας σε ένα αντίξοο περιβάλλον.

Σας παρακαλώ λοιπόν να τον ψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ.