Κυριακή 26.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιτέλους ξεκινά η… μπαλίτσα και για τα τοπικά πρωταθλήματα

13.08.2021

Στη δημοσιότητα δόθηκε η προκήρυξη των τοπικών πρωταθλημάτων από την ΕΠΣ Τρικάλων και αφορά την αγωνιστική περίοδο 2021-22.

Τα πιο σημαντικά σημεία είναι…

Άρθρο 1: Προκήρυξη/Αρμοδιότητα

Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Σ.Τ , ως διοργανώτριας, και των Ομάδων που μετέχουν στα Πρωταθλήματα της Α , Β και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Σ.Τ  της Δήλωσης Συμμετοχής της Ομάδας. Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών. Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων των Πρωταθλημάτων της Α, Β  και Γ Ερασιτεχνικής κατηγορίας ανήκει στην Επιτροπή Πρωταθλημάτων και Κυπέλλου  (εφεξής «η Επιτροπή») της Ε.Π.Σ.Τ.

ΑΡΘΡΟ 3.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Τ. θα ορισθούν οι ημερομηνίες έναρξης  :

Α’                  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Β                   ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

Γ                 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :

ΑΡΘΡΟ 4.      ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΑΡΑΒΟΛΟ

Τα σωματεία που επιθυμούν  και έχουν δικαίωμα συμμετοχής στα  Πρωταθλήματα θα πρέπει να  δηλώσουν  συμμετοχή   από 19/07/21   μέχρι 10/08/2021  στην   Ε.Π.Σ.Τ. σε  ειδικό  έντυπο  που   θα   παραλάβουν από  την   Ένωση  και   πρέπει  να  συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που ορίζεται  σύμφωνα  με  απόφαση  της  Ε.Π.Σ  Τρικάλων.

Α                  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ          ευρώ              120

Β                 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ           ευρώ              100

Γ                 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ            ευρώ                40

Με  την  παραπάνω δήλωση συμμετοχής  τα  σωματεία  αποδέχονται  χωρίς  επιφυλάξεις   το  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ της  ΕΠΟ,  τις διατάξεις του ΚΑΠ & Π.Κ, τις διατάξεις των  ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ  της Ε.Π.Ο. Τους όρους της Προκήρυξης καθώς και νέας, συμπληρωματικής η τροποποιημένης που-κατά  απόλυτο δικαίωμα –κρίνει αναγκαία το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Τρικάλων το οποίο οφείλει να ενημερώσει τα σωματεία για τυχόν τροποποιήσεις, συμπληρώσεις κ.λ.π. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν  κάθε οικονομική εκκρεμότητα με την Ένωση από κάθε είδους οφειλή βάσει του Κ.Α.Π .της Ε.Π.Ο. Σε περίπτωση που δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές, δεν θα γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής τους.

Επίσης τα σωματεία πρέπει να προσκομίσουν συγκρότηση του Διοικητικού τους Συμβουλίου σε σώμα.

Η  κλήρωση  των  αγώνων  της A , Β, Γ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  θα  πραγματοποιηθεί  μετά από νέα ενημέρωση.

Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ.Τ. α) το Συνυποσχετικό Διαιτησίας / Δήλωσης Υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου / Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού , των Κανονισμών , των εγκυκλίων , των οδηγιών  και των αποφάσεων  F.I.F.A. ,  U.E.F.A  , και  Ε.Π.Ο  νόμιμα  επικυρωμένη  & β) Πράξη Συναίνεσης για την Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Χωρίς την υποβολή των ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας  & Πράξης Συναίνεσης καμία δήλωση δεν θα γίνεται δεκτή.

Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία Ομάδες, που δικαιούνται συμμετοχής στα Πρωταθλήματα της  Α και Β Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, δεν λάβουν μέρος η Ε.Π.Σ.Τ. , διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.

ΑΡΘΡΟ    5   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-  ΕΔΡΑ  ΟΜΑΔΑΣ ΓΗΠΕΔΟ-ΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ            

α. Στους αγώνες που παραπάνω προκηρύσσονται συμμετέχουν όσα σωματεία δικαιούνται κατά κατηγορία, σύμφωνα με την προκήρυξη και τους πίνακες με την τελική βαθμολογική κατάταξη των σωματείων της περασμένης περιόδου 2019-2020 και την αναδιάρθρωση αυτής.  Δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της Γ κατηγορίας έχει κάθε νεοσύστατο σωματείο, εφ’ όσον πληρούνται οι σχετικές περιοριστικές προϋποθέσεις και έχει καταθέσει τη δήλωση συμμετοχής μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, η δε διαδικασία αναγνώρισης του, η επαναδραστηριοποίησης και επανεγγραφής του  από την Ε.Π.Ο. έχει ολοκληρωθεί μέχρι την προβλεπόμενη Προθεσμία των κληρώσεων .

ΑΡΘΡΟ  7      ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ – ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ

ε     Είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία  προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, η πρόσωπο που να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

στ   Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προπονητών, είναι υποχρεωτική η πρόσληψη    προπονητή με ταυτότητα τριετίας εν ισχύ, από τα σωματεία της Α Κατηγορίας ,εκτός των περιπτώσεων έλλειψης ικανού αριθμού προπονητών για την κατάλληλη εξυπηρέτηση των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ     19    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Κατά την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2021-2022, ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ το άρθρο 19 της Προκήρυξης σύμφωνα με το οποίο είναι υποχρεωτική η συμμετοχή ΔΥΟ [2] ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι  [19] ετών σε όλους τους αγώνες της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας  [στην αρχική ενδεκάδα και σε όλη την διάρκεια του αγώνα, αλλαγή μόνο με ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών].

Σε περίπτωση αδυναμίας χρησιμοποίησης του ενός [1] ή δυο [2] ποδοσφαιριστών, τότε το σωματείο θα αγωνίζεται με δέκα  [10] η εννέα [9] ποδοσφαιριστές αντίστοιχα.

Σε  περίπτωση  αποβολής του ενός ( 1 ) ή και των δυο (2) αυτών ποδοσφαιριστών ο αγώνας συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Για το Πρωτάθλημα  της  αγωνιστικής  περιόδου 2021 – 2022 εντάσσονται  σε  αυτή  την  κατηγορία  οι γεννηθέντες από 01.01.2001  και  εντεύθεν,  οι οποίοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος.

Εφ’  όσον   διαπιστωθεί   παράβαση   της  διάταξης   αυτής , σε βάρος  της  υπαίτιας  ή  των υπαίτιων Ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 19 παρ. 13  του Κ.Α.Π. κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 19 α ΟΡΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ Α ΕΡΑΣ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Κατά την Νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2021 – 2022 ΜΠΑΙΝΕΙ ΟΡΙΟ στους ποδοσφαιριστές που θα συμμετέχουν στην Α Ερασιτεχνική Κατηγορία με ηλικία άνω των 38 ετών. Επιτρέπεται η συμμετοχή 4 (τεσσάρων) ποδοσφαιριστών με ηλικία άνω των 38 ετών σε κάθε αγώνα. Για το πρωτάθλημα περιόδου 2021 – 2022 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 31/12/1982 και πριν , οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του πρωταθλήματος.

Εφ’  όσον   διαπιστωθεί   παράβαση   της  διάταξης   αυτής , σε βάρος  της  υπαίτιας  ή  των υπαίτιων Ομάδων επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 19 παρ. 13  του Κ.Α.Π. κυρώσεις.

πηγη sportrikala.gr