Παρασκευή 17.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αιτήσεις για συμμετοχή σε… πανηγύρια

29.01.2020 /

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί ότι ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις θρησκευτικές και επετειακές εμποροπανηγύρεις.
Σύμφωνα με τις αποφάσεις 241/2018 & 242/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, οι   ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στις πανηγύρεις – υπαίθριες αγορές, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 28/1/2020 μέχρι 06/2/2020 στο Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου, Γαριβάλδη 8 (Πνευματικό κέντρο). Το έντυπο της σχετικής αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης  χορηγείται από την υπηρεσία, και αυτή εκλαμβάνεται ως ολοκληρωμένη προς διεκπεραίωση, εφόσον συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Κατεχόμενη Άδεια Υπαίθριου Εμπορίου σε ισχύ, σύμφωνα με την παρ.4 του αρ.38 του Νόμου 4497/2017 ή Βεβαίωση συμμετοχής άρθρου 38 παρ. 3 του Νόμου 4497/2017 .

β. Πιστοποιητικό υγείας, εφόσον απαιτείται και

γ. Δημοτική Ενημερότητα.

Κάθε πωλητής δεν επιτρέπεται να συμμετέχει ταυτόχρονα σε περισσότερες από μια εμποροπανηγύρεις μεταξύ αυτών που συμπίπτουν ημερολογιακά.

Από το γραφείο Τύπου του Δήμου Τρικκαίων