Τρίτη 26.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

«Εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία»

11.04.2018

Σας  γνωρίζουμε ότι δημοσιεύθηκε στην  Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. 165390/590/22-3-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1128/ΤΒ΄/28-3-2018) που αφορά την ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση (ΑΔΑ: ΩΣ7Ψ4653Π8-7Β6), με την οποία ολοκληρώνεται και λήγει η διάρκεια ισχύος της υπ. αριθμ. 133281/2218/30-7-2013 (ΦΕΚ 2120/Β΄/2013) προηγούμενης απόφασης, περί «Εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση και δασικές εκτάσεις».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση οι χοιροτρόφοι είναι υποχρεωμένοι εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την δημοσίευση της απόφασης να περιορίσουν εντός των σταυλικών κλπ περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε διευκρίνιση προς εξυπηρέτηση τους.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος του Δασαρχείου Τρικάλων Κουλουκούρας Χρήστος

Τηλέφωνο: 2431063487 Χαριζοπούλου Αφρ.