Τετάρτη 03.06.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Τάσος Λάππας: Μοχλός ανάπτυξης η Συνεταιριστική Τράπεζα

14.07.2016

«Η Τράπεζά μας κατόρθωσε να αντέξει και σε αυτή τη θύελλα. Παρέμεινε κεφαλαιακά επαρκής χωρίς να χρειαστεί έκτακτη κεφαλαιακή ενίσχυση…. Η τράπεζα είναι εδώ, ισχυρή  και χρήσιμη πάντα δίπλα στους συνεταίρους  πελάτες της, μοχλός και εργαλείο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Θεσσαλίας», τόνισε με έμφαση ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας κ. Αναστάσιος Λάππας, στην ομιλία του στην γενική συνέλευση των μετόχων.

Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Τρικάλων και είχε ως θέματα την έγκριση του οικονομικού και διοικητικού απολογισμού, οι οποίοι και τελικά εγκρίθηκαν.

Η Ομιλία Λάππα

«Κυρίες και κύριοι Συνεταίροι,

Η πορεία εξόδου από τη μεγάλη κρίση των τελευταίων ετών τελικά δε  συνεχίστηκε εντός του  2015, παρά τα για πρώτη φορά θετικά οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Αντίθετα, μετά τη σημαντική επιδείνωση του κλίματος της οικονομικής αβεβαιότητας εξαιτίας των συνεχών διαπραγματεύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο που οδήγησε σε σημαντικότατες

εκροές καταθέσεων και τελικά στην εφαρμογή κεφαλαιακών ελέγχων, στο δεύτερο εξάμηνο η ύφεση επανήλθε. Η Ελλάδα όχι μόνο δε βγήκε από το μνημόνιο όπως κατόρθωσαν όλες οι άλλες χώρες της νοτίου Ευρώπης που υλοποιούσαν αντίστοιχες συμφωνίες, αλλά τελικά μετά από διαδικασίες που λίγο έλλειψε να οδηγήσουν τη χώρα σε χρεοκοπία, εκτός ευρώ και  ενδεχομένως εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπογράφτηκε και νέα δανειακή σύμβαση η οποία πέραν της επίδρασής της στο χρέος της χώρας, περιλαμβάνει μια σειρά νέων υφεσιακών μέτρων. Μέτρα που θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ παραμένουν οι σημαντικές δυσλειτουργίες που δημιουργούν τα capital controls στις επιχειρήσεις. Στο τραπεζικό σύστημα, οι μεγάλες εκροές καταθέσεων οδήγησαν στην εξάρτηση του ελληνικού συστήματος από τον ELA, ενώ επανήλθε η ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση των συστημικών τραπεζών, με την οποία σχεδόν εξανεμίστηκε η αξία συμμετοχής των προηγουμένων μετόχων.

Σε αυτό το οικονομικό πλαίσιο λειτούργησε η Τράπεζά μας και δέχτηκε σημαντικές επιδράσεις, που αφορούσαν κυρίως την απώλεια καταθέσεων και την επιδείνωση του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων. Οι εκροές καταθέσεων οδήγησαν στη μείωση της  ρευστότητας και στην ανάγκη λήψης διατραπεζικής γραμμής από άλλη ελληνική τράπεζα. Η επιδείνωση του χαρτοφυλακίου οδήγησε στην ανάγκη λήψης επιπλέον προβλέψεων σημαντικού ποσού και στην εμφάνιση για πρώτη φορά, παρά την υψηλή
κερδοφορία προ προβλέψεων, ζημιών στα αποτελέσματά μας, οφειλόμενες κατά ένα μέρος και στη σύνταξη για πρώτη φορά των οικονομικών μας καταστάσεων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικομικής Αναφοράς.

Η Τράπεζά μας όμως κατόρθωσε να αντέξει και σε αυτή τη θύελλα. Παρέμεινε κεφαλαιακά επαρκής χωρίς να χρειαστεί έκτακτη κεφαλαιακή ενίσχυση. Διατήρησε υψηλή κερδοφορία προ προβλέψεων άνω των πέντε εκατομμυρίων ευρώ και παρά τις μεγάλες προβλέψεις για τις χορηγήσεις και τις ζημίες της χρήσης που προκάλεσαν, διατήρησε τη λογιστική αξία της μερίδας πάνω από την ονομαστική της τιμή, όταν στις συστημικές τράπεζες οι μετοχές σχεδόν μηδενίστηκαν ενώ στις συνεταιριστικές τράπεζες που χρειάστηκαν ανακεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκαν ονομαστικές τιμές μερίδων πολύ πιο κάτω από την προηγούμενη τους τιμή. Σημαντικό στοιχείο είναι και η διατήρηση του συνεταιριστικού χαρακτήρα της Τράπεζας.
Λόγω της επάρκειας των κεφαλαίων της, διατηρήθηκε η αρχή της μίας ψήφου ανά συνεταίρο, αφού δεν υπήρξε ανάγκη να τροποποιηθεί το καταστατικό ώστε να εισέλθουν στο κεφάλαιο της τράπεζας επενδυτές με διευρυμένα δικαιώματα ψήφου.

Επειδή ένα από τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας μας ήταν η μέριμνα ως προς την ενίσχυση των κεφαλαίων μας, η τράπεζα για να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο, προχώρησε εντός του 2016 σε υλοποίηση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου 2015, που αφορούσε την έκδοση ομολόγου το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα κεφάλαιά της σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες. Η ομολογιακή έκδοση υλοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 και ανήλθε στα 4,14 εκατομμύρια ευρώ ανεβάζοντας το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πάνω από το 11% αρκετά πάνω από τα απαιτούμενα όρια του 8%.

Σε όλη τη διάρκεια του 2015, η Διοίκηση και οι υπηρεσίες της Τράπεζας ανταπεξήλθαν στα προβλήματα που έθεσε η πραγματικότητα. Αντιμετωπίστηκαν τα θέματα που αφορούσαν τη διαχείριση των capital controls και όσον αφορά τη λειτουργία της τράπεζας και όσον αφορά την εξυπηρέτηση της πελατείας της. Διασφαλίστηκε η ρευστότητα της τράπεζας με τη συμφωνία με άλλη ελληνική τράπεζα. Βελτιώθηκε σημαντικά το internet banking της Τράπεζας, το οποίο πλέον προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες ανάλογες με αυτές των άλλων τραπεζών. Ιδρύθηκε νομική υπηρεσία η οποία ανέλαβε τη νομική υποστήριξη και το συντονισμό των νομικών υποθέσεων της Τράπεζας που βρίσκονται σε χέρια τρίτων. Ιδρύθηκε υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού για την καλύτερη παρακολούθηση και διαχείριση, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της απόδοσής του. Έγιναν ρυθμίσεις σε πελάτες που αντιμετώπιζαν προβλήματα από την εμβάθυνση της κρίσης, ενώ συνεχίστηκε η προσπάθεια διεκδίκησης με κάθε πρόσφορο νομικό μέσο των καθυστερημένων οφειλών μη συνεργάσιμων δανειοληπτών. Προχώρησε ακόμη περισσότερο η διαμόρφωση οργανωτικών σχημάτων, πολιτικών και διαδικασιών σε συνεργασία με μεγάλη εταιρία
ορκωτών ελεγκτών, με αποτέλεσμα στην αξιολόγηση που έγινε από την εποπτική αρχή να μην προσδιοριστούν επιπλέον κεφαλαιακές απαιτήσεις για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου με τη δημιουργία πολιτικής για τη διαχείρισή του και σε αυτό το πλαίσιο έγιναν αυστηρότερες οι διαδικασίες έγκρισης νέων χορηγήσεων. Με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Δεκεμβρίου, διασφαλίστηκε η μετατροπή της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε οριστική απαίτηση από το Ελληνικό Δημόσιο, ώστε να μην απομειώνεται η
χρήση της στα κεφάλαια σύμφωνα με τους εποπτικούς κανόνες. Σημειώνεται μάλιστα ότι παρά τη διαμορφωμένη δύσκολη οικονομική κατάσταση, η τράπεζα κατόρθωσε να πωλήσει μεγάλης αξίας ακίνητα που είχε αποκτήσει από πλειστηριασμούς, σε αξίες πάνω από την εκτίμησή τους, όπως και από την αξία πλειστηριασμού.
Εκτός όμως από τις δυσκολίες και τον αγώνα για το ξεπέρασμά τους, η χρήση που πέρασε σημαδεύτηκε από πραγματοποίηση ενός ονείρου που συνόδευε τη δράση της τράπεζας από τα πρώτα της βήματα. Τη μεταφορά της Διοίκησης και του Κεντρικού καταστήματος στο νέο ιδιόκτητο κτίριο της οδού Κονδύλη. Ένα κτίριο ορόσημο στην πόλη, που πέρα από την αισθητική του αξία και την αξία του ως περιουσιακό στοιχείο, σαν σημαντικότερη προσφορά έχει τη συμβολή του στην αποδοτικότητα και λειτουργικότητα της Τράπεζας. Με παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη δυνατότητα διάθεσης θυρίδων στους πελάτες, την ασφάλεια στη φύλαξη των χρηματικών διαθεσίμων και των σημαντικών εγγράφων, την ασφάλεια και αξιοπιστία των μηχανογραφικών συστημάτων, την εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών, τη λειτουργικότητα στη διοίκηση και τις κεντρικές υπηρεσίες, την παροχή χώρων φύλαξης των αρχείων. Σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε στο προηγούμενο κτίριο, είναι εμφανής η χρησιμότητα του και είναι σαφές πως οι οικονομικές αποδόσεις από τη λειτουργία του, θα ξεπεράσουν το κόστος δημιουργίας που μάλιστα έγινε σε δύσκολες εποχές.

Οι οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζονται στον απολογισμό έχουν συνταχθεί για πρώτη φορά με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Είναι ένα λογιστικό πλαίσιο στο οποίο αποτυπώνονται με ιδιαίτερη αυστηρότητα οι παρούσες αξίες των μεγεθών του ισολογισμού, οδηγώντας με αυτό τον τρόπο σε μεγάλες και πολλές φορές δυσανάλογες προβλέψεις απομείωσης ιδιαίτερα στις χορηγήσεις που είναι το σημαντικότερο μέγεθος του ενεργητικού. Η τράπεζα για να διασφαλίσει ακόμη περισσότερο την αξιοπιστία των οικονομικών της καταστάσεων, αποφάσισε να συνεργαστεί με μια από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα διεθνή εταιρία ορκωτών ελεγκτών – λογιστών. Η συνεργασία των ελεγκτών με τις υπηρεσίες της τράπεζας ήταν από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα συνεχής.

Σύμφωνα με εκθέσεις οικονομικών αναλυτών, αναμένεται μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης και παρά την ύπαρξη αφενός των προκλήσεων στη διεθνή οικονομία και αφετέρου των υφεσιακών επιδράσεων της δημοσιονομικής προσαρμογής λόγω της νέας συμφωνίας, η ελληνική οικονομία να αρχίσει να βελτιώνεται, αφού έχουν αντιμετωπιστεί όλα αυτά τα χρόνια μια σειρά μακροοικονομικοί  παράγοντες όπως η μειωμένη ανταγωνιστικότητα, το  δημοσιονομικό έλλειμμα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, το ανελαστικό εργασιακό δίκαιο.  Σε αυτό το πλαίσιο αναμένονται θετικές επιδράσεις  στην  τράπεζά μας, αφού θα βελτιωθεί η ρευστότητά της  με την επιστροφή των  καταθέσεων και η αποδοτικότητα  της με  τη βελτίωση της κατάστασης στο χαρτοφυλάκιο των δανείων. Αυτή  η βελτίωση θα αποτυπωθεί άμεσα στην  αύξηση των αποδόσεων είτε μερισματικών, είτε υπεραξίας.

Κλείνοντας θα ήθελα,

να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην ομολογιακή έκδοση που ενίσχυσε τα κεφάλαια της τράπεζας, καθώς και όλους όσους ακόμη σήμερα μέσα στην κορύφωση της κρίσης αγοράζουν μερίδες, και να ζητήσω από όλους να ενισχύσουν κεφαλαιακά την τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη πως οι υπάρχουσες αξίες αγοράς θα προσφέρουν μεγάλες αποδόσεις με τη βελτίωση της κατάστασης στο μέλλον,

να ευχαριστήσω τους καταθέτες που συνεχίζουν να διατηρούν τις καταθέσεις τους στην τράπεζά μας και να ζητήσω από όσους τις απέσυραν για να διακρατήσουν ποσά στο «μαξιλάρι» να τις επιστρέψουν, γιατί δεν έχουν κανένα λόγο να παίρνουν τους σχετικούς κινδύνους.

να ευχαριστήσω τους συνεπείς δανειολήπτες και όσους ρύθμισαν τις οφειλές τους και παρά τα οικονομικά τους προβλήματα είναι συνεπείς στο πρόγραμμα αποπληρωμής και να ζητήσω από όσους έχουν καθυστερήσεις στις οφειλές τους να συνεργαστούν με τις υπηρεσίες της τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη και το νέο πλαίσιο διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

να ευχαριστήσω τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το Γενικό Διευθυντή, και όλο το ανθρώπινο δυναμικό της, για τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν την προηγούμενη χρήση και να επισημάνω την ανάγκη να υπερβούμε όλοι τον εαυτό μας για να διασφαλίσουμε το μέλλον της τράπεζας, πόσο μάλλον όταν σε λίγο μπορεί να είμαστε μια τράπεζα με άδεια λειτουργίας  σε εθνικό  επίπεδο.

Θα  το αναφέρω ακόμη μία  φορά και ισχύει  παρά τις απίστευτες αντιξοότητες  που αντιμετωπίσαμε όλοι μας την τελευταία εξαετία:

Η τράπεζα είναι εδώ, ισχυρή  και χρήσιμη πάντα δίπλα στους συνεταίρους  πελάτες της, μοχλός και εργαλείο για την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Θεσσαλίας».