Κυριακή 20.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στους διευθυντές τραπεζών παραπέμπει ο Αραχωβίτης για ξεμπλοκάρισμα ακατάσχετου

27.12.2018

Στον διευθυντή της τράπεζας και στην συνέχεια στον Διευθυντή της Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να απευθύνονται οι αγρότες που βλέπουν ακόμα στους λογαριασμούς τους δεσμευμένα χρηματικά ποσά μετά την πληρωμή της εξόφλησης της ενιαίας ενίσχυσης και της εξισωτικής αποζημίωσης και την δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Τα παραπάνω έκανε γνωστά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σταύρος Αραχωβίτης σε συνομιλία που είχε στον Facebook με τον Βάκη Τσιομπανίδη, προέδρου του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ). Ειδικότερα ο κ. Αραχωβίτης αναφέρει: «ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απευθυνθεί στον διευθυντή της τράπεζας για να τα ξεμπλοκάρει». Σε συνεννόηση με τον διευθυντή της Δ.Ο.Υ.».

Από την πλευρά του ο Βάκης Τσιομπανίδης ανέφερε στον υπουργό ότι «όλες οι εξισωτικές έχουν ήδη κατασχεθεί, έχουμε εκατοντάδες περιπτώσεις de minimis που κατασχέθηκαν καθώς και απόζημιώσεις ΕΛΓΑ. Πρέπει άμεσα να σταλεί κάποια διευκρινιστική το συντομότερο στις τράπεζες».

Υπενθυμίζεται ότι στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε ο νέος νόμος 4587/2018 στου οποίου στο άρθρο 12 έχει ενσωματωθεί τροπολογία που θέτει ετήσιο ακατάσχετο όριο 7.500 ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις που έχουν κατατεθεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς αγροτών.

Σημειώνεται πως η ισχύς του εν λόγω νόμου αρχίζει με την δημοσίευσή του ενώ η συγκεκριμένη διάταξη έχει αναδρομική ημερομηνία ισχύος από τις 10 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικότερα, στο άρθρο 12 του νέου νόμου αναφέρονται τα εξής:

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.».

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018.

Παράλληλα, σύμφωνα με διευκρινίσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεχίζει να ισχύει το ακατάσχετο τραπεζικού λογαριασμού ύψους 1.250 ευρώ το μήνα. Έτσι, έχουμε 1.250 ευρώ επί 12 μήνες ίσον 15.000 ευρώ, συν 7.500 ευρώ στις επιδοτήσεις.

www.agronews.gr