Σάββατο 14.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πριν την έναρξη πωλήσεων αγροτικών προϊόντων η ένταξη στο ειδικό καθεστώς

14.01.2019

Η ένταξη ενός ανένταχτου φυσικού προσώπου στο ειδικό καθεστώς, θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον γίνει πριν από την διενέργεια της 1ης πώλησης. Μπορεί να γίνει και μετά, μόνο που, σε περίπτωση ελέγχου θα του επιβληθεί πρόστιμο εκπρόθεσμης ένταξης.

Τα παραπάνω ξεκαθαρίζει το πρόσφατο εγχειρίδιο της για τον ΦΠΑ των αγροτών που εξέδωσε η ΑΑΔΕ και προσθέτει ότι προκειμένου να δικαιούται ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος επιστροφή ΦΠΑ με τον κατ’ αποκοπή συντελεστή (6% σήμερα), έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί μέχρι τις 31/10, του έτους στο οποίο θα υποβάλλει την αίτηση επιστροφής, διαφορετικά χάνει το δικαίωμα αυτό.

Χωρίς δήλωση ΟΣΔΕ

Δυνατότητα ένταξης στο ειδικό καθεστώς έχουν – σύμφωνα με όσα ξεκαθαρίζει η ΑΑΔΕ με το πρόσφατο εγχειρίδιο της για τον ΦΠΑ των αγροτών – όσα φυσικά πρόσωπα (π.χ. υπάλληλοι ή συνταξιούχοι Δημοσίου ή Ιδιωτικού Τομέα) που διενεργούν πωλήσεις προς οποιονδήποτε χωρίς ωστόσο να υποχρεούνται να προσκόμιση δικαιολογητικών όπως για παράδειγμα αυτό της δήλωσης ΟΣΔΕ.

Επιπλέον στο ίδιο έγγραφο, τονίζεται δεν χρειάζεται επίσης να αποδείξει κανείς για ποιο λόγο επιθυμεί να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς.

Να σημειωθεί ότι από την 1/1/17 έχουμε ξεκάθαρα δύο καθεστώτα αγροτών: το ειδικό και το κανονικό. Δεν υπάρχει πλέον για το Μητρώο, ανένταχτος αγρότης / παραγωγός. Στο ειδικό καθεστώς εντάσσονται υποχρεωτικά, όσοι από την 01.01.17 και μετά πουλάνε αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ανεξαρτήτως αξίας, ή εισπράττουν επιδοτήσεις ανεξαρτήτως ποσού.

Το κριτήρια για να ενταχθεί κάποιος στο ειδικό καθεστώς είναι α) η πώληση παραχθέντων προϊόντων (ανεξαρτήτου αξίας) και β) η είσπραξη επιδότησης (ανεξαρτήτως ποσού). Όταν ισχύει το ένα από τα δύο, τότε υπάρχει υποχρέωση ένταξης στο ειδικό καθεστώς, στους χρόνους που αναφέρονται πιο πάνω.

www.agronews.gr