Κυριακή 29.01.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μέχρι 25 Φλεβάρη οι αιτήσεις για τα ποιοτικά πριμ

03.02.2015

Να υποβάλλουν τα στοιχεία των συνεργαζόµενων παραγωγών ελαιοκοµικών προϊόντων έως τις 25 Φεβρουαρίου στη σχετική εφαρµογή καταχώρησης πιστοποιηµένων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί ο Οργανισµός, όλες τις πιστοποιηµένες από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ (ελαιοτριβεία και µονάδες µεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), προκειµένου να λάβουν οι αγρότες το ποιοτικό πριµ (άρθρο 68).

Υπενθυµίζεται ότι για το εν λόγω Μέτρο, σύµφωνα µε το άρθρο 68, παρ. 1 περίπτωση α υποπερίπτωση ii του Κανονισµού 73/2009 του Συµβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισµού 1120/2009 της Επιτροπής ο «κουµπαράς» των ενισχύσεων µειώνεται από 10 σε 9 εκατ. ευρώ για το έτος 2014.

 

Συγκεκριµένα η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:

Στα πλαίσια του άρθρου µόνου παρ. 3 της αριθµ. 1039/19451/14.02.13 ΥΑ οι πιστοποιηµένες από τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ελαιολάδου ή επιτραπέζιας ελιάς ΠΟΠ ή ΠΓΕ (ελαιοτριβεία και µονάδες µεταποίησης επιτραπέζιας ελιάς), υποχρεούνται σε καταχώρηση των στοιχείων των συνεργαζόµενων παραγωγών ελαιοκοµικών προϊόντων και του πιστοποιητικού συµµόρφωσης σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ISO 22000:2005 στην σχετική εφαρµογή καταχώρησης πιστοποιηµένων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Καταχώρηση Παραγωγών Ελαιοκοµικών προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ περιόδου 2013-2014 (ΕΑΕ 2014)

Η καταχώρηση των παραγωγών γίνεται από το µενού Καταχώρηση -> Καταχώρηση Ποσοτήτων Ελαιολάδου/Ελαιοκάρπου. Οι Οργανισµοί Ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων βιολογικής γεωργίας καταχωρούν το ΑΦΜ του πιστοποιηµένου παραγωγού και το σύστηµα επιστρέφει τα στοιχεία του παραγωγού όπως αυτά έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης.

 

Προκειµένου να πιστοποιηθεί ο παραγωγός καταχωρούνται τα κιλά παραδοτέου ελαιοκάρπου και τα Παραγόµενα κιλά. Η έναρξη καταχώρησης των πιστοποιηµένων παραγωγών ελαιοκοµικών προϊόντων και παραγωγών που παρέδωσαν ελαιόκαρπο ΠΟΠ ή ΠΓΕ σε Πιστοποιηµένα Ελαιοτριβεία και Μονάδες Μεταποίησης, για την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 (ΟΣ∆Ε 2014) στην online εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ, ορίζεται η 23 Ιανουαρίου 2015 και καταληκτική ηµεροµηνία η 25η Φεβρουαρίου 2015.

 

Με το ΑΦΜ πιστοποίηση

Υποχρέωση να καταχωρήσουν τα στοιχεία των παραγωγών έχουν και οι εγκεκριµένοι Οργανισµοί Πιστοποίησης βιολογικών και ολοκληρωµένης διαχείρισης και ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Στην εφαρµογή, οι ενεργές οµάδες καταχωρούν το ΑΦΜ του πιστοποιηµένου παραγωγού και το σύστηµα επιστρέφει τα στοιχεία και τα αγροτεµάχιά του, όπως έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση

Καταχωρείται ο Αριθµός και η Ηµεροµηνία Πιστοποιητικού και κάνουν κλικ ξεχωριστά στα αγροτεµάχια που πιστοποιούν ή στο «Όλα» οπότε επιλέγονται όλα τα αγροτεµάχια.

 

Ποσό 24 εκατ. ευρώ μοιράζονται οι σιτοκαλλιεργητές για το σκληρό

Προκειµένου οι παραγωγοί σκληρού σίτου (ΣΟ∆)* να λάβουν το ποιοτικό πριµ (προβλέπονται συνολικά 24 εκατ. ευρώ) οι αναγνωρισµένοι από τον ΕΛΓΟ, Φορείς Πιστοποίησης του Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης, υποχρεούνται δια µέσου των Οµάδων τους σε καταχώρηση των στοιχείων τόσο των ενταγµένων, όσο και των πιστοποιηµένων παραγωγών σκληρού σίτου, στη σχετική εφαρµογή καταχώρησης πιστοποιηµένων εκτάσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η καταχώρηση γίνεται σε δύο φάσεις µε την προθεσµία να λήγει στις 25 Φεβρουαρίου. Όπως προβλέπει η απόφαση, λοιπόν, στην πρώτη φάση οι ενεργές Οµάδες Παραγωγών των φορέων καταχωρούν το ΑΦΜ του ενταγµένου παραγωγού. Στη δεύτερη φάση πραγµατοποιείται η καταχώρηση Πιστοποιηµένων Παραγωγών ΣΟ∆ Σκληρού Σίτου για την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014). Η καταχώρηση των πιστοποιηµένων παραγωγών γίνεται από το µενού Καταχώρηση -> Πιστοποίηση παραγωγών ΣΟ∆.

 

Οι ενεργές Οµάδες καταχωρούν το ΑΦΜ του παραγωγού και προκειµένου να πιστοποιηθεί ο παραγωγός καταχωρείται ο Αριθµός, η Ηµεροµηνία Πιστοποιητικού, ο επιβλέπων γεωπόνος, ο λόγος µη καταχώρησης του παραγωγού στην 1η φάση και κάνουν κλικ ξεχωριστά στα αγροτεµάχια που επιθυµούν να πιστοποιήσουν ή στο «Όλα» οπότε επιλέγονται όλα τα αγροτεµάχια. Η έναρξη καταχώρησης των πιστοποιηµένων παραγωγών σκληρού σίτου για την καλλιεργητική περίοδο 2013-2014 (ΟΣ∆Ε 2014) στην online εφαρµογή του ΟΠΕΚΕΠΕ και για  Φορείς Πιστοποίησης, ορίζεται η 23η Ιανουαρίου 2015.

[fbcomments]