Τετάρτη 05.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 10η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση

24.08.2019 /

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 10η Κατεπείγουσα Συνεδρίαση στις 22/8/2019 ημέρα Πέμπτη, ώρα
20:00 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 1. Εξέταση αίτησης δημότη περί διαγραφής προσαυξήσεων οφειλών του στο Δήμο
Α.Δ.Σ. 411/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτό το αίτημα του δημότη και εγκρίνει τη διαγραφή των προσαυξήσεων των οφειλών του στο Δήμο,
προκειμένου να ενταχθεί στη ρύθμιση οφειλών του Ν.4611/2019.
ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Α.Δ.Σ. 413/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ» μέχρι την 5-9-2019.
 2. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Α.Δ.Σ. 414/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 3. Έγκριση του Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ».
Α.Δ.Σ. 415/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΡΕΛΙΑΣ».
 4. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Α.Δ.Σ. 416/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ.
ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
 5. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»
Α.Δ.Σ. 417/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

 6. Έγκριση των Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ΚΧ για την προσβασιμότητα
πεζών & ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Μεγάρχης Δήμου Τρικκαίων»
Α.Δ.Σ. 418/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. του έργου: «Αποκατάσταση πεζοδρομίων και ΚΧ για την προσβασιμότητα πεζών
& ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Μεγάρχης Δήμου Τρικκαίων»
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄
Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων»
Α.Δ.Σ. 419/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Δημιουργία νέων βρεφικών τμημάτων στον A’ & Δ΄
Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Τρικκαίων»
 8. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ»
Α.Δ.Σ. 420/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙΟΥ»
 9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΖΩΝ & ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΡΧΗΣ»
Α.Δ.Σ. 421/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΚΑΙ ΚΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΕΖΩΝ & ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΡΧΗΣ»
 10. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
Α.Δ.Σ. 422/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΖΙΑΚΑ, ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ, ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ, ΕΣΤΙΑΙΩΤΙΔΑΣ, Μ.
ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΔΕΝΔΡΟΥ»
 11. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ» και ΣΑΥ-ΦΑΥ.
Α.Δ.Σ. 423/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΖΗΛΕΥΤΗΣ» και το ΣΑΥ-ΦΑΥ, δαπάνης
60.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 12. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ»
Α.Δ.Σ. 424/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ» , δαπάνης 80.000,00 ευρώ
με Φ.Π.Α.
 13. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ &
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» .
Α.Δ.Σ. 425/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», δαπάνης 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 14. Έγκριση της μελέτης και ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.
ΑΓΡΕΛΙΑΣ»
Α.Δ.Σ. 426/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη και το ΣΑΥ – ΦΑΥ του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.
ΑΓΡΕΛΙΑΣ» , δαπάνης 80.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.
 15. Έγκριση της μερικής τροποποίησης της μελέτης του έργου με τίτλο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Α.Δ.Σ. 427/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μερική τροποποίηση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ» η
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρίθ. 669/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου.
 16. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη
χρηματοδότηση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ
ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών για το Κοινωνικό Εστιατόριο και
το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων» με χρηματοδότηση Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
Α.Δ.Σ. 428/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα

Ορίζει υπόλογο τον Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ. Αθανάσιο Μπάκο για τη διαχείριση του τραπεζικού
λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Αναβάθμιση Κτιριακών Υποδομών για το
Κοινωνικό Εστιατόριο και το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ. Τρικκαίων» με χρηματοδότηση από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020.
 17. Ορισμός υπόλογου Ταμία του Δήμου Τρικκαίων για τη διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού για τη
χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
Α.Δ.Σ. 429/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει υπόλογο τον Ταμία του Δήμου Τρικκαίων κ. Αθανάσιο Μπάκο για τη διαχείριση του τραπεζικού
λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010)
 18. Αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 6326/28-6-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό
γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων» στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
Α.Δ.Σ. 430/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αποδοχή της υπ’ αρίθμ. 6326/28-6-2019 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή
αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας με αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κλειστό
γυμναστήριο επί της οδού Κατσιμήδου του Δήμου Τρικκαίων» στο Ε.Π «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»
 19. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
Α.Δ.Σ. 431/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ»
 20. Έγκριση της μελέτης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ».
Α.Δ.Σ. 432/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την μελέτη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ. ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ», δαπάνης 24.795,65 ευρώ.
 21. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
Α.Δ.Σ. 433/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον 3ο ΑΠΕ & 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»
 22. «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019 απόφαση
του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και την κατανομή του σχετικού ποσού, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.
Α.Δ.Σ. 434/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 980.900,00€ σύμφωνα με την αριθμ. 30292/19-4-2019
απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και κατανομή του σχετικού ποσού.
 23. «Αποδοχή της αριθμ. 4122/21-1-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με
χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»
Α.Δ.Σ. 435/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αποδοχή της αριθμ. 4122/21-1-2019 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με
χρηματοδότηση του Δήμου Τρικκαίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που
προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)»
 24. Έγκριση 5ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019.
Α.Δ.Σ. 436/2019 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την 5η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων και Μελετών Δήμου Τρικκαίων 2019.
 25. «Έγκριση Προγραμματισμού δράσεων- εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019, και αποδοχή χρηματοδότησης από το
Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».
Α.Δ.Σ. 437/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τον Προγραμματισμό δράσεων- εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εορτασμού της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας

Κινητικότητας από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και την αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο
Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας».

 Δ/νση Πολεοδομίας

 26. Έγκριση χρονοδιαγράμματος της μελέτης πράξης εφαρμογής, περιοχής Δήμου Τρικκαίων «Κεραμαριά».
Α.Δ.Σ. 438/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει το χρονοδιάγραμμα της μελέτης πράξης εφαρμογής, περιοχής Δήμου Τρικκαίων «Κεραμαριά»,
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας.
 Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας)

 27. Έγκριση της αριθ. 103/2019 απόφασης ΕΠΟΙΖΩ με θέμα: Κενωθέντα Περίπτερα Δήμου Τρικκαίων στην
Τ.Κ. Δενδροχωρίου
Α.Δ.Σ. 439/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την αρίθ. 103/2019 απόφαση της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ και εγκρίνει την απομάκρυνση του κενωθέντος
περιπτέρου στην Τ.Κ. Δενδροχωρίου.
 28. Έγκριση 9ης Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Α.Δ.Σ. 440/2019 Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Κάνει δεκτή την αρίθ. 254 /2019 απόφαση της Ο. Ε. και εγκρίνει την 9η αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
 Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 29. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
Α.Δ.Σ. 441/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου,
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 30. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα για
οικόπεδα στην περιοχή Αγία Μονή Ι λόγω κύρωσης της με αρ. 3834/2711-2018 διορθωτικής πράξης από
τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας.
Α.Δ.Σ. 442/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα και μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα
για οικόπεδα στην περιοχή Αγία Μονή Ι λόγω κύρωσης της με αρ. 3834/2711-2018 διορθωτικής πράξης
από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 31. Διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων .
Α.Δ.Σ. 443/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλών από οφειλέτες του Δήμου ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων, σύμφωνα με
την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 32. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού από
την κ. Αναγνωστοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη (Α.Φ.Μ: 144889805) στην περιοχή Αγία Μονή Ι λόγω μη
υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένη οφειλέτης).
Α.Δ.Σ. 444/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και αποδέσμευση τραπεζικού
λογαριασμού από την κ. Αναγνωστοπούλου Δέσποινα του Ιωάννη (Α.Φ.Μ: 144889805) στην περιοχή Αγία
Μονή Ι λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένη οφειλέτης), σύμφωνα με την
εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 33. Διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα για οικόπεδα στην περιοχή Δεξιά Καλαμπάκας
και αποδεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών , λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε
χρήμα (λανθασμένοι οφειλέτες).
Α.Δ.Σ. 445/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή χρηματικών καταλόγων εισφοράς σε χρήμα για οικόπεδα στην περιοχή Δεξιά
Καλαμπάκας και αποδεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών , λόγω μη υποχρέωσης καταβολής
εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένοι οφειλέτες), σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 34. ΄΄ Περί διαγραφής κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. , τη διαγραφή
τους από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και την επαναβεβαίωση/
επαναποστολή στους σωστούς οφειλέτες.
Α.Δ.Σ. 446/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή κατόχων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας – Ε.Μ.Π. , τη διαγραφή τους

από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και την επαναβεβαίωση/ επαναποστολή
στους σωστούς οφειλέτες, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 35. Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής φερόμενης
ιδιοκτησίας Γούσιου Σπυρίδωνα του Αθανασίου και Γούσιου Μαρίας του Δημητρίου, λόγω βεβαίωσης
περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του άρθρου 106 Ν.
4495/2017.
Α.Δ.Σ. 447/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής
φερόμενης ιδιοκτησίας Γούσιου Σπυρίδωνα του Αθανασίου και Γούσιου Μαρίας του Δημητρίου, λόγω
βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής των αυθαιρέτων κατασκευών στις διατάξεις του άρθρου
106 Ν. 4495/2017, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 36. Διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου λόγων μη επίδοση της ατομικής ειδοποίησης της
οφειλής για εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας.
Α.Δ.Σ. 448/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλέτη του Δήμου λόγων μη επίδοση της ατομικής
ειδοποίησης της οφειλής για εισφορά σε χρήμα για οικόπεδο στην περιοχή Αριστερά οδού Καλαμπάκας
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 37. Διαγραφή οφειλής από χρηματικούς που αφορά σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για οικόπεδο
στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας , λόγω εξόφλησης.
Α.Δ.Σ. 449/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή οφειλής από χρηματικούς που αφορά σε μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα για
οικόπεδο στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας , λόγω εξόφλησης, σύμφωνα με την εισήγηση της
Υπηρεσίας του Δήμου.
 38. Λήψη απόφασης σχετικά με την από 13/8/2019 Γνωμοδότηση κήρυξης του προμηθευτή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΡΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» ως έκπτωτου από τη σχετική σύμβαση προμήθειας τροφίμων (Ομάδα Ε: είδη
παντοπωλείου και Ομάδα Ζ: Ελαιόλαδο) για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ. 450/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Κάνει δεκτή την από 13/8/2019 γνωμοδότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και εγκρίνει την
κήρυξη του προμηθευτή «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΒΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έκπτωτο από τη σχετική σύμβαση προμήθειας
τροφίμων (Ομάδα Ε: είδη παντοπωλείου και Ομάδα Ζ: Ελαιόλαδο) για τις ανάγκες των δομών του Δήμου
Τρικκαίων.
 39. Διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού από
τον κ. Φώτιο Παπανικολάου του Γεωργίου (Α.Φ.Μ: 037292964) στην περιοχή Δεξιά οδού Καλαμπάκας,
λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένος οφειλέτης).
Α.Δ.Σ. 451/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη διαγραφή χρηματικού καταλόγου εισφοράς σε χρήμα και αποδέσμευση τραπεζικού
λογαριασμού από τον κ. Φώτιο Παπανικολάου του Γεωργίου (Α.Φ.Μ: 037292964) στην περιοχή Δεξιά
οδού Καλαμπάκας, λόγω μη υποχρέωσης καταβολής εισφοράς σε χρήμα (λανθασμένος οφειλέτης),
σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.
 40. Απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της
προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Τρικκαίων.
Α.Δ.Σ. 452/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση μέσω της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, της προμήθειας τροφίμων, για τις ανάγκες των δομών του Δήμου Τρικκαίων στον
προμηθευτή Κουρεμένο Γεώργιο Α.Ε. έναντι ποσού 42.932,50 ευρώ με Φ.Π.Α. και σύμφωνα με την
εισήγηση της Υπηρεσίας του Δήμου.

 Αυτοτελές Τμήμα Έξυπνης Πόλης (smart city)

 41. Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»,
συνολικού προϋπολογισμού 1.838.800,00 €.
Α.Δ.Σ. 453/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020», συνολικού προϋπολογισμού 1.838.800,00 €.

 42. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Τρικκαίων για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» του
ενταγμένου έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού
1.838.800,00 €.
Α.Δ.Σ. 454/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Ορίζει εκπροσώπους του Δήμου Τρικκαίων για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» του ενταγμένου
έργου: «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», συνολικού προϋπολογισμού
1.838.800,00 €, τον Δήμαρχο κ. Παπαστεργίου Δημήτριο και τους δημοτικούς συμβούλους κ.κ. Μητσιάδη
Βασιλική-Ελένη και Ντιντή Παναγιώτη με αναπληρωτές τους κ.κ. Λεβέντη Ευθυμία και Βασταρούχα
Δημήτριο αντίστοιχα.
 Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας

 43. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση τελετής «Ορκωμοσίας Νέας Δημοτικής Αρχής», στις 27
Αυγούστου 2019, στην πόλη μας.
Α.Δ.Σ. 455/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000,00 ευρώ για την πραγματοποίηση τελετής «Ορκωμοσίας
Νέας Δημοτικής Αρχής», στις 27 Αυγούστου 2019, στην πόλη μας.
 44. Εξειδίκευση πίστωσης για την πραγματοποίηση Εκδήλωσης με θέμα: « Ελλάδα αύριο και τις
γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μας …», που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων σε συνεργασία με την
Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, στην πόλη μας.
Α.Δ.Σ. 456/2019 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 500,00 ευρώ για την πραγματοποίηση Εκδήλωσης με θέμα:
 «Ελλάδα αύριο και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή μας …», που διοργανώνει ο Δήμος Τρικκαίων
σε συνεργασία με την Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού, στις 5 Σεπτεμβρίου 2019, στην πόλη μας.
 Γενικά

 45. Δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων στην 8η Ειδική Μονάδα
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος.
Α.Δ.Σ. 412/2019 Αποφασίζει Ομόφωνα
Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Τρικκαίων στην 8η Ειδική Μονάδα
Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος, δεκαέξι (16) κράνη και δεκαέξι (16)
φακούς κεφαλής .