Παρασκευή 13.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι αποφάσεις του ΔΣ Πύλης

24.01.2019 /

Στην πρώτη  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 22-01-2019, παραβρέθηκαν 21 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 47 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

 Ημερήσιας διάταξης:

 1. Ενέργειες του Δήμου Πύλης για διατήρηση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Πύλη.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τις ενέργειες του Δήμου Πύλης για διατήρηση του υποκαταστήματος της ΕΤΕ στην Πύλη.

 1. Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης, σχετικά με την διόρθωση του προϋπολογισμού του Ο.Κ.Π.Α.Δ. Δήμου Πύλης, οικονομικού έτους 2019.

 1. Ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Τμήματος Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019 που αφορά τον Οργανισμό  Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλης (Δ.Ε.Υ.Α. Πύλης).

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2018.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2018.

 1. Αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Πύλης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας».

 1. Αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

 1. Αποδοχή – κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή συμπληρωματικής πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή χρηματοδότησης για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισής τους.

 1. Αναπροσαρμογή δικαιώματος αμμοληψίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναπροσαρμογή δικαιώματος αμμοληψίας.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

 1. Απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την απόδοση τακτικής επιχορήγησης στον Οργανισμό Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών Δράσεων (Ο.Κ.Π.Α.Δ.) Δήμου Πύλης.

 1. Υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης των υπηρεσιών Βελτίωσης (Αναβαθμίσεων) – Συντήρησης – υποστήριξης των Εφαρμογών Λογισμικού του Δήμου για το έτος 2019.

 1. Έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκτέλεσης εργασιών καθαρισμού δημοτικών κτιρίων.

 1. Έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για τέλη κυκλοφορίας και παράβολα ΚΤΕΟ του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 1. Έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2019, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση του Κ.Α. 20-7325.001 για την επέκταση δημοτικού φωτισμού, προϋπολογισμού, έτους 2019, του Δήμου Πύλης, να είναι δεκτικός για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 1. Έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Κ.Α. για ασφάλιστρα αυτοκινήτων και μεταφορικών μέσων του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, έτους 2019, να είναι δεκτικοί για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής.

 1. Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Γόμφων και Φιλύρας – κατανομή πίστωσης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στις Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα, Γόμφων και Φιλύρας – κατανομή πίστωσης.

 1. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ανωμάλου Δρόμου στο Αθλητικό Κέντρο «Σκαμνιές» της Τ.Κ. Πηγής – κατανομή πίστωσης.

 1. Αίτηση Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού των Γόμφων – κατανομή πίστωσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε αποδοχή της αίτησης Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Γόμφων «ΟΙ ΓΟΜΦΟΙ» για συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης του Καρναβαλιού των Γόμφων – κατανομή πίστωσης.

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας λήψης απόφασης για παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραγραφή οφειλών του Δήμου προς τρίτους λόγω παρέλευσης πενταετίας σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας λήψης απόφασης για διαγραφή ποσού από τη Γενική Λογιστική λόγω εξόφλησης του με άλλους Κ.Α. στη Δημόσια Λογιστική.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή ποσού από τη Γενική Λογιστική λόγω εξόφλησης του με άλλους Κ.Α. στη Δημόσια Λογιστική σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ψαλλίδα Λάμπρου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ψαλλίδα Λάμπρου) σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου) σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.

 1. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Πύλης – σύσταση νέων θέσεων μόνιμου προσωπικού σε εφαρμογή του άρθρου 91 του Ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».

 1. Μίσθωση καταστήματος για τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Δήμου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μίσθωση καταστήματος για τη δημιουργία Κέντρου Τουριστικής Προβολής Δήμου Πύλης.

 1. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμός νέου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή αίτησης παραίτησης του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. – Ορισμό νέου.

 1. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

 1. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 1,5 MW στη θέση Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

 1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση οδού αναδασμού Παραποτάμου έτους 1976.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης σχετικά με την τροποποίηση οδού αναδασμού Παραποτάμου έτους 1976.

30. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πύλης και Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) για τη συμμετοχή του Δήμου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.

 1. Υποβολή πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» – Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018 του Πράσινου Ταμείου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», Άξονας Προτεραιότητας (Α.Π. 1) «Αστική Αναζωογόνηση 2018» – Γ΄ Πρόσκληση – Νοέμβριος 2018 του Πράσινου Ταμείου.

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Παλαιομοναστήρου και Πιαλείας».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτηρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτηρίων».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτηρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών δημοτικών κτηρίων».

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στις Δ.Ε. Πύλης, Γόμφων, Πιαλείας».

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Συντηρήσεις – κατασκευή τεχνικών υποδομών Δ. Πύλης».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση ζημιών σχολικών κτιρίων».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών οδοποιίας και κατασκευή μικρών τεχνικών στις Δ.Ε. Πύλης, Πιαλείων και Γόμφων».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  «Συντήρηση γηπέδου Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου».

 1. Παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αμμοληψία από τον Δήμο Πύλης στον Πορταϊκό ποταμό, στον Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Αμμοληψία από τον Δήμο Πύλης στον Πορταϊκό ποταμό, στον Δήμο Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στη Δ.Ε. Πιαλείων» – συγκρότηση επιτροπής.

 1. Συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών της παρ. 11 του άρθρου 221 Ν. 4412/2016.

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων, δαπάνης μέχρι 5.869,41 €.

 1. Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.

 1. Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου.

 1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου.

 

 

 

 

 

Νάκος Χρήστος