Κυριακή 08.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μόνο για σύνταξη οι εισφορές μέχρι τα καινούργια μητρώα του ΕΦΚΑ

19.01.2019

Χωρίς απαίτηση εισφορών κλάδου περίθαλψης, έως την ηµεροµηνία καταχώρισης της εγγραφής στα µητρώα του ΕΦΚΑ, θα αντιµετωπίζονται οι εκκρεµείς αιτήσεις νεοασφαλιζόµενων αγροτών.

∆ηλαδή θα χρεώνονται µόνο µε τις εισφορές του κλάδου κύριας ασφάλισης, για τις οποίες όµως εκκρεµεί η έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης για τον τρόπο είσπραξής τους. Τα παραπάνω διευκρινίζονται, µεταξύ άλλων, µε σχετικό έγγραφο του ΕΦΚΑ αναφορικά µε την έναρξη και διακοπή της ασφάλισης των αγροτών, µε το οποίο παρέχονται οδηγίες για την ασφαλιστική αντιµετώπιση εκκρεµών και νέων αιτήσεων καθώς και την µηχανογραφική διαχείριση τους στο σύστηµα «Ασφάλιση-Έσοδα».

Αναλυτικά η εγκύκλιος που δηµοσίευσε την περασµένη ∆ευτέρα (17 Ιανουαρίου) ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης αναφέρει:

Α. Ασφαλιστική αντιµετώπιση:

1. Αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την 18.7.2018, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων, αντιµετωπίζονται ως εξής:

α) Εφόσον υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στη ∆ΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από την αντίστοιχη ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας µε απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους Κλάδους, ακόµη και στις περιπτώσεις που η ηµεροµηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018.

β) Εφόσον δεν υπάρχει υποχρέωση έναρξης εργασιών στην ∆ΟΥ, η ασφάλιση ανατρέχει από την πρώτη ηµέρα του µήνα υποβολής του Απογραφικού ∆ελτίου µε απαίτηση καταβολής εισφορών για όλους τους Κλάδους.

Η διαδικασία ελέγχου µε τις διατάξεις του Ν. 3050/02, όπως ισχύει, για αναδροµικό χρόνο ασφάλισης πριν την ισχύ των νέων διατάξεων εξακολουθεί να ισχύει. Ο τρόπος είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών θα καθοριστεί µετά την έκδοση της ΥΑ για όλους τους Κλάδους ακόµη και στις περιπτώσεις που η ηµεροµηνία έναρξης ανατρέχει και πριν την 18.7.2018.

2. Εκκρεµείς αιτήσεις

Ως εκκρεµείς νοούνται αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 18.7.2018, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων και αντιµετωπίζονται ως εξής:

α) Εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί έναρξη εργασιών στη ∆ΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την αντίστοιχη ηµεροµηνία έναρξης δραστηριότητας χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ηµεροµηνία καταχώρισης της εγγραφής στα µητρώα του ΕΦΚΑ, και µε απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους από την 1η του µήνα που πραγµατοποιείται η καταχώριση.

β) Εφόσον δεν έχει πραγµατοποιηθεί έναρξη εργασιών στην ∆ΟΥ, η έναρξη ασφάλισης ανατρέχει από την πρώτη ηµέρα του µήνα υποβολής του Απογραφικού ∆ελτίου χωρίς απαίτηση εισφορών Κλάδου Περίθαλψης, έως την ηµεροµηνία καταχώρισης της εγγραφής στα µητρώα του ΕΦΚΑ, και µε απαίτηση εισφορών για όλους τους Κλάδους από την 1η του µήνα που πραγµατοποιείται η καταχώριση.

www.agronews.gr