Τρίτη 10.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΛΑ.Ε Τρικάλων: Καταγγελία για την αστυνομική επιχείρηση στην Ειδομένη

24.05.2016

Η ΛΑ.Ε Τρικάλων καταγγέλλει την έναρξη της αστυνομικής επιχείρησης για την απομάκρυνση των προσφύγων της Ειδομένης και την μεταφορά τους σε κέντρα «φιλοξενίας», αφού προηγουμένως εκδιώχθηκαν από εκεί οι αλληλέγγυοι και οι δημοσιογράφοι, προφανώς για να μην καταγράψουν την «ανθρωπιστική» διαδικασία.

Η με­τα­φο­ρά των προ­σφύ­γων σε κέ­ντρα «φι­λο­ξε­νί­ας» δεν ση­μαί­νει αν­θρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης. Αυτό  το κα­τα­μαρ­τυ­ρούν οι πο­λυά­ριθ­μες κι­νη­το­ποι­ή­σεις και απερ­γί­ες πεί­νας που ξε­κι­νούν οι πρό­σφυ­γες σε διά­φο­ρα ση­μεία της χώρας, με πιο πρό­σφα­τη την απερ­γία πεί­νας που συ­νε­χί­ζε­ται στη Χίο από τις 17/5 .Το  κα­τα­μαρ­τυ­ρούν ακόμα, οι κακές συν­θή­κες δια­βί­ω­σης στο σύ­νο­λο σχε­δόν των προ­σφυ­γι­κών κα­ταυ­λι­σμών, ακόμη και στο «πρό­τυ­πο» κέ­ντρο του Σχι­στού, που με­τα­βάλ­λε­ται σε πλη­μυ­ρι­σμέ­νο λα­σπό­το­πο με την πρώτη βροχή.

Αντί­θε­τα, ση­μαί­νει τον εγκλει­σμό τους σε χώ­ρους ιδιό­τυ­πης κοι­νω­νι­κής απο­μό­νω­σης, που δεν πλη­ρούν στοι­χειώ­δεις προ­ϋ­πο­θέ­σεις πρό­σβα­σης σε βα­σι­κά κοι­νω­νι­κά αγαθά και υπη­ρε­σί­ες. Με τον κίν­δυ­νο των απε­λά­σε­ων και των φυ­λα­κί­σε­ων να επι­κρέ­με­ται διαρ­κώς από πάνω τους, σε εφαρ­μο­γή της συμ­φω­νί­ας Ε.Ε. – Τουρ­κί­ας.

Ση­μαί­νει επί­σης την βίαιη κα­τα­στο­λή της ελ­πί­δας και της πί­ε­σης που ασκεί η φυ­σι­κή τους πα­ρου­σία στην Ει­δο­μέ­νη για το άνοιγ­μα των κλει­στών συ­νό­ρων μιας Ε.Ε. που ρέπει όλο και πε­ρισ­σό­τε­ρο σε ρα­τσι­στι­κές πο­λι­τι­κές αυ­ταρ­χι­σμού.  Για μια ακόμη φορά, πίσω από την αν­θρω­πι­στι­κή ρη­το­ρι­κή της, η μνη­μο­νια­κή κυ­βέρ­νη­ση Τσί­πρα –Καμμένου με­τα­βάλ­λε­ται σε φύ­λα­κα άγ­γε­λο της Ευ­ρώ­πης- Φρού­ριο.

Η ΛΑ.Ε. διεκ­δι­κεί το δι­καί­ω­μα των προ­σφύ­γων να φθά­σουν με ασφά­λεια στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους.  Ταυ­τό­χρο­να, διεκ­δι­κεί  το δι­καί­ω­μα τους στο άσυλο και σε αξιο­πρε­πείς δομές φι­λο­ξε­νί­ας εντός του οι­κι­στι­κού ιστού, με έντα­ξη στην κοι­νω­νι­κή ζωή της χώρας για όσο χρόνο θα χρεια­στούν οι πρό­σφυ­γες να πα­ρα­μεί­νουν στη χώρα μας.

ΛΑΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ