Παρασκευή 19.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έως Ιούνιο τα Σχέδια Βελτίωσης  

07.01.2015

Έως τις 30 Ιουνίου 2015 δόθηκε προθεσμία στους δικαιούχους Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να υποβάλλουν αίτημα πρώτης πληρωμής, σύμφωνα με τροποποιητική ΚΥΑ, ημερομηνία που ισχύει για όλες τις ατομικές αποφάσεις έγκρισης που έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014. αλυτικότερα στην απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης και ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Κωνσταντίνος Σκρέκας, αναφέρεται πως:

  1. Αντικαθίσταται η πρώτη παράγραφος του άρθρου 23 ως εξής: «1. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται από το δικαιούχο: α) το αργότερο μέχρι και τις 30.06.2015, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης έχουν εκδοθεί μέχρι και τις 30.09.2014.

β) μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναγράφεται στην ατομική απόφαση έγκρισης, για όσες ατομικές αποφάσεις έγκρισης εκδοθούν από την 1.10.2014 και έπειτα.

Μη τήρηση του ανωτέρω όρου συνεπάγεται αυτοδίκαιη ανάκληση της ατομικής απόφασης έγκρισης πράξης.

γ) Δεν χορηγείται παράταση στις ανωτέρω προθεσμίες υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής.»

  1. Αντικαθίσταται η τρίτη παράγραφος του άρθρου 23 ως εξής: «3. Ανεξάρτητα από τα οριζόμενα στην Ατομική Απόφαση Έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου, επιλέξιμες δαπάνες, για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013, είναι όσες καταβληθούν από τον Οργανισμό Πληρωμής στο δικαιούχο έως και τις 31.12.2015.»
  2. Το εδάφιο β της παραγράφου 2 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά την παρέλευση των προθεσμιών του άρθρου 23, ενημερώνουν εγγράφως την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ – Ανταγωνιστικότητα για τους δικαιούχους που αθέτησαν τις υποχρεώσεις του άρθρου 23.
  3. Διαγράφεται η παράγραφος 4 του άρθρου 29, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την αριθ. 2176/28−1−2014 (ΦΕΚ 250/Β/2014) ΚΥΑ.