Παρασκευή 12.07.2024 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επαγγελματίες δημοσιογράφοι στα γραφεία τύπου των ΟΤΑ

10.09.2019 /

Το Δ.Σ. της ΕΣΗΕΘΣΤΕ-Ε, υπενθυμίζει προς τους νέους Δημάρχους των
ΟΤΑ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ότι από τον Μάρτιο
βρίσκεται σε εφαρμογή ο νόμος που φορά την «Προώθηση της ουσιαστικής
ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμησης της έμφυλης βίας –
Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ».
Στο συγκεκριμένο νόμο, και ειδικότερα στο άρθρο 78 (Τροποποίηση
διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,
που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού της τοπικής
αυτοδιοίκησης), παράγραφος 6 αναφέρονται τα εξής:
«Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 163, όπως η παρ. αυτή
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 213 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια
μπορεί να γίνεται με πρώην δήμαρχο, ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και εμπειρία, ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την
τοπική αυτοδιοίκηση, που αποδεικνύονται σύμφωνα με την περίπτ. γ` της παρ.
3, ή με δημοσιογράφο, με την προϋπόθεση ότι αυτός είτε είναι μέλος
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής οργάνωσης,
είτε έχει διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία που αποδεικνύεται από την καταβολή
των εισφορών του στον οικείο ασφαλιστικό φορέα με την ιδιότητα του
δημοσιογράφου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι θέσεις που
πληρούνται αποτελούν θέσεις ειδικού συνεργάτη δημάρχου».
Πληροφορούμε τους νέους αιρετούς, που έχουν επαρκές αντικείμενο
προβολής έργου και κατάλληλη οικονομική δυνατότητα, να προχωρήσουν
άμεσα στην εφαρμογή του νόμου, καθώς έχουν το νόμιμο δικαίωμα να
προσλαμβάνουν επαγγελματίες δημοσιογράφους ως ειδικούς συμβούλους για
τα δημοτικά γραφεία τύπου, όπου δεν υπάρχουν οργανικές θέσεις, που θα είναι μέλη των οικείων Ενώσεων Συντακτών και να μην παρατηρούνται
φαινόμενα των περασμένων ετών, όταν τα γραφεία τύπου και οι αρμόδιοι
συνεργάτες στελεχώνονταν, από άλλες τάξεις εργαζομένων.
Υπενθυμίζουμε ότι μόλις το περασμένο Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019 στη
συνάντηση της ΠΟΕΣΥ και όλων των δημοσιογραφικών Ενώσεων της
χώρας, με τον υπουργό Εσωτερικών, Τάκη Θεοδωρικάκο, στα γραφεία της
ΕΣΗΕΜΘ στη Θεσσαλονίκη, τέθηκε το ζήτημα της πρόβλεψης για
στελέχωση των γραφείων Τύπου από επαγγελματίες δημοσιογράφους, η
οποία ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι θα τηρηθεί.

[fbcomments]