Τετάρτη 27.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΦΡΑΓΜΟΣ στην ΑΕΠΙ με εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

02.07.2016

Με Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (12/24-6-2016) προβλέπεται ότι για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε Καταστήµατα Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος λόγω καταστρατήγησης των διατάξεων του ν. 2121/1993(ΦΕΚ Α’ 25), απαιτείται βεβαίωση παράβασης από δηµόσια Αρχή και όχι από ιδιώτη (Ολοµ. ΣτΕ 1934/1998, 1972/2012, 15/2015), µε την οποία βεβαιώνονται όλα τα στοιχεία του ελέγχου (τόπος, χρόνος, διενεργήσας

τον έλεγχο κλπ), καθώς και έστω και ενδεικτική παράθεση των τίτλων των µουσικών συνθέσεων και των επωνυµιών των παραγωγών εταιρειών που εκτελέστηκαν δηµόσια (ΑΠ 1553/2013). Με την εν λόγω εγκύκλιο που αναφέρεται και σε σχετική Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (293/2015) αλλά και σε σχετική έκθεση του γενικού επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, κρίνονται μη σύννομες η ανάκληση και η αντικατάσταση προηγουμένου εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. από την επικεφαλής της διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του υπουργείου, που με νέο έγγραφό της έδινε δυνατότητα στους ελεγκτές της ΑΕΠΙ και των άλλων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης να διαπιστώνουν παραβάσεις και να επιβάλλουν κυρώσεις στα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Κατόπιν αυτού, η ΑΕΠΙ δεν νομιμοποιείται πλέον να βεβαιώνει πρόστιμα παραβάσεων στα εν λόγω καταστήματα καθώς δεν αποτελεί δημόσια αρχή.