Σάββατο 13.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έγκριση επιδοτούμενων τρακτέρ και φωτοβολταϊκών για αγρότες σε διάστημα 2 μηνών

08.11.2021

Ο Νόµος που βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 17 Νοεµβρίου θα εφαρµοστεί από 1/1/2022, µε την έκδοση των αντίστοιχων προκηρύξεων, ενώ προβλέπεται οι εγκρίσεις των φακέλων να γίνονται σε διάστηµα µόλις 60 ηµερών όπως αναφέρει η ηγεσία του υπουργείου Επενδύσεων.

∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µεγέθους, οι Αγροτική Συνεταιρισµοί, οι Οµάδες Παραγωγών κ.λπ. Το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου που επιδοτείται θα είναι:

α. 1.000.000 ευρώ για µεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις,

δ. 150.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).

Είδη ενίσχυσης

Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται µε τα κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες δαπάνες των αρχικών επενδύσεων χορηγούνται µε βάση τις εντάσεις:

α. Για τις πολύ µικρές και µικρές επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον είναι επιχείρηση του αγροδιατροφικού τοµέα.

Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

β. Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα πλην της επιχορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον είναι επιχείρηση του αγροδιατροφικού τοµέα. Σηµειώνεται εδώ πως ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 ακόµα δεν έχει δηµοσιευτεί.

Επιλέξιµες δαπάνες

α) κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (για παράδειγµα αγροτικές αποθήκες, αµελκτήρια, στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ).

β) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας (για παράδειγµα τρακτέρ, παρελκόµενα)

γ) Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού.

δ)Το µισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της πραγµατοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δηµιουργία κάθε θέσης.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο υπάγεται στο καθεστώς «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» ενισχύονται επίσης οι εξής δαπάνες:

α. ∆απάνες για συµβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ).

β. ∆απάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης.

γ. ∆απάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).

δ. ∆απάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.

ε. ∆απάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.

στ. ∆απάνες για αποκατάσταση µολυσµένων χώρων.
agronews.gr

Ετικέτες: ,