Παρασκευή 10.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύλης

07.07.2015

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/07-06-2010) και τις όμοιες της παρ. 4 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114), σας καλούμε σε έκτακτη συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Πύλης (Ηρώων 1940-1), στις επτά (7) Ιουλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Αποδοχή της απόφασης ένταξης και των ειδικών όρων της και εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμφώνου αποδοχής όρων ένταξης της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013).
  2. Αποδοχή πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων – τροποποίηση προϋπολογισμού.
  3. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων και αναπλάσεις στην Τ.Κ. Πύλης» Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος περαίωσης του έργου.