Τρίτη 28.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας

12.05.2021 /

Αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

Αφού έλαβε υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παράγ. 4.27 του Ν. 3852/2010.
  2. Την παρ. 1 του άρθρου 282 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7.6.2010).
  3. Την   υπ’   αριθμ.   272/2020  απόφαση   Δημάρχου   με   θέμα:   «Ορισμός συντονιστών διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού».
  4. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 27683/29.04.2021 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1814/Β΄)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Φαρκαδόνας, από τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.

Ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας

Σπυρίδων Αγναντής