Δευτέρα 21.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανάρτηση δασικών χαρτών και προθεσμίες για υποβολή αντιρρήσεων

27.06.2018 /

Ανακοίνωση Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας
Δ/νσης Δασών Τρικάλων και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

 

Ο Δήμος Τρικκαίων γνωστοποιεί πως, με βάση έγγραφο της Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης Δασικών
Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», και στη διαδρομή, https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/lnfoF1 Paae.aspx, ο Δασικός Χάρτης του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.3889/2010 (ΦΕΚ 182/Α/2010), όπως ισχύει. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να λαμβάνει γνώση, μέσω της προαναφερόμενης διαδρομής της
ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μόνον ηλεκτρονικά, στον ειδικό δικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων, της ιστοσελίδας της «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και στη διαδρομή https://www.ktimanet.gr/C8tizenWebApp/lnfoDasika Paae.aspx. με τη συμπλήρωση σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας, σε διαδικτυακή εφαρμογή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  εκατόν πέντε (105) ημερών.
Ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων είναι η6η Ιουλίου 2018 ημέρα Παρασκευή, και λήξης η 18Π Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη.

Ιδιαιτέρως, για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω
προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, και συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία λήξης των αντιρρήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη.

Οι αντιρρήσεις αφορούν αποκλειστικά τη αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής

των εμφανιζόμενων στο δασικό χάρτη, εκτάσεων.

Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων έχουν:

– φυσικά και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,

– το Ελληνικό Δημόσιο