Σάββατο 03.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Μουσικό Σχολείο Τρικάλων

20.05.2021 /

Σας ενημερώνουμεότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων)εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών

Σχολείων (Γυμνασίων).

Για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 10 Μαΐου 2021έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων.

Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών των Μουσικών Σχολείων μαζί με την αίτηση στο Μουσικό Σχολείο οφείλουν να αποστείλουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικά (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στο Μουσικό Σχολείο την αίτηση και τα ανωτέρω σχετικάσυνημμένα.

Η Αίτηση για τις εξετάσεις βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/  .

Οι γονείς μπορούν να τη στέλνουν ηλεκτρονικά στο mail του σχολείου: gymmtrik@sch.gr

Πληροφορίες στο Σχολείο: Δημοκρίτου & Περιφερειακή Οδός , 42100 Ριζαριό -Τρίκαλα, στο τηλέφωνο: 24310-74471. Από τη διεύθυνση.

ΑΙΤΗΣΗ