Πέμπτη 01.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υποβολή επενδυτικών προτάσεων στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

24.11.2016 /

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του καθώς και όσους ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά ότι είναι ανοιχτό το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών προτάσεων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016.

Μέσω των τεσσάρων πρώτων καθεστώτων ενισχύσεων που προκηρύχθηκαν και ειδικότερα των «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους», επιλέξιμες θεωρούνται υφιστάμενες, νεοϊδρυόμενες και υπό σύσταση επιχειρήσεις που πρόκειται να υλοποιήσουν ένα από τα επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές: Ατομική επιχείρηση, Εμπορική εταιρία, Συνεταιρισμός, Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ, υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες, Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους.

Επιλέξιμοι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, είναι εκείνοι της μεταποίησης και μεγάλο μέρος των κλάδων παροχής διεθνώς εμπορεύσιμων υπηρεσιών και προϊόντων υπό την προϋπόθεση της συμβατότητας τους με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό. Ενδεικτικά ο Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αφορά ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα (π.χ. θερμοκήπια, κτηνοτροφικές μονάδες), στον δευτερογενή τομέα (π.χ. μεταποιητικές επιχειρήσεις) και στον τριτογενή τομέα περιλαμβάνοντας επενδυτικά σχέδια τουρισμού και λοιπών υπηρεσιών (π.χ. ξενοδοχειακές μονάδες, υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics, κ.α.). Η πλήρης ανάλυση περιγράφεται στο άρθρο 7 του νόμου.

Το ελάχιστο ύψος επένδυσης ορίζεται στις  50.000 €  για τις ΚΟΙΝΣΕΠ, 100.000 € για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, 150.000 € για τις μικρές επιχειρήσεις, 250.000 € για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster, 500.000 € για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι δαπάνες εντός περιφερειακών ενισχύσεων που περιλαμβάνουν και την πλειοψηφία των πιθανών δαπανών (π.χ. ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως δαπάνες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού κτιριακών εγκαταστάσεων, διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,  αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, τεχνικών εγκαταστάσεων, αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών  εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού, κ.α. ή εναλλακτικά δαπάνες μισθολογικού κόστους) και οι δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (π.χ. μελέτες και αμοιβές συμβούλων για ΜΜΕ, δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, δαπάνες για αυτοπαραγωγή ενέργειας, δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης, δαπάνες για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων, κ.α.).

Τα Είδη των ενισχύσεων αφορούν σε Φορολογική απαλλαγή, Επιχορήγηση, Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης, Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος, Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείων συμμετοχών. Οι επενδυτικές δαπάνες ενισχύονται α) για τις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων έως του ποσοστού που καθορίζεται για κάθε περιοχή και μέγεθος επιχείρησης από τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Για την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μέγιστη ένταση περιφερειακών επενδυτικών ενισχύσεων ορίζεται στο 55% για τις Μικρές επιχειρήσεις, στο 45% για τις Μεσαίες και στο 35% για τις Μεγάλες επιχειρήσεις. β) για τις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων έως του ύψους που καθορίζεται για κάθε δαπάνη. Για τον υπολογισμό του ενισχυόμενου  κόστους  του  επενδυτικού σχεδίου, τα  ποσοστά  και  ποσά  ενισχύσεων  αυτού,  αλλά  και  για την καταχώρηση του χρηματοδοτικού σχήματος,  θα  πρέπει  να  συμπληρωθεί το  αρχείο xls «Υπολογισμός  Ενισχύσεων»  που  θα  βρείτε διαθέσιμο  στο Υποστηρικτικό  Υλικό  στην ιστοσελίδα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ στα διαστήματα που προβλέπονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Ειδικότερα: «Γενική επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» έως 20 Δεκεμβρίου 2016 με τη διαδικασία της συγκριτικής αξιολόγησης ενώ «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» έως 28 Απριλίου 2017 με αξιολόγηση αυτοτελώς στη βάση της χρονικής προτεραιότητας και των διαθέσιμων πόρων.

Τη Νομοθεσία και το Υποστηρικτικό Υλικό μπορείτε να τα αντλήσετε από το www.ependyseis.gr/anaptyxiakos ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τα γραφεία του Επιμελητηρίου Τρικάλων, Υπεύθυνη: Σδρένια Σοφία – Οικονομολόγος / Επιχειρηματική Σύμβουλος.