Σάββατο 02.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Χρηματοδότηση 11,7 εκατ. ευρώ διεκδικεί Περιφέρεια Θεσσαλίας από το Υπ. Υποδομών για τους διανομαρχιακούς δρόμους της Αργιθέας

01.03.2022

Τη βελτίωση των διανομαρχιακών δρόμων στην περιοχή της Αργιθέας διεκδικεί η
Περιφέρεια Θεσσαλίας, με αίτημα χρηματοδότησης που κατέθεσε στο Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών. Η Περιφέρεια ζητά χρηματοδότηση συνολικού ύψους
11,7 εκατ. ευρώ για τα έργα:

– «Βελτίωση οδού Βραγκιανά – Ρόγκια – όρια νομού προς ν. Ευρυτανία (προς
Κέδρα)», προϋπολογισμού 6.600.000 ευρώ και
«Βελτίωση οδού Αργύρι – Γέφυρα Αυλακίου – Καταφυλλίου» (σύνδεση με ν.
Αιτωλοακαρνανίας), προϋπολογισμού 5.100.000 ευρώ.

«Ευελπιστούμε και αισιοδοξούμε για την έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο»
ανέφερε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, στη συνεδρίαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου. «Το κόστος των δύο έργων υπερβαίνει τις
χρηματοδοτικές δυνατότητες της Περιφέρειας. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες,
ωριμάσαμε τα έργα και καταθέσαμε τα Τεχνικά Δελτία στο Υπουργείο Υποδομών.

Πρόκειται για δύο χρήσιμους δρόμους, που συνδέουν με συνθήκες ασφάλειας την
Καρδίτσα με τους νομούς Ευρυτανίας και Αιτωλοακαρνανίας και αποφέρουν
σημαντικά οφέλη στις τοπικές κοινωνίες και στην οικονομική δραστηριότητα».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε.
Καρδίτσας που παρουσιάστηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου:

1. Οδός Βραγκιανά–Ρόγκια–Όρια Νομού Ευρυτανίας

Το έργο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμών και αποτελεί όριο με περιοχή οικολογικού
ενδιαφέροντος, συγκεκριμένα περιοχή Natura με κωδικό GR2110006 – SPA και
ονομασία περιοχής «Κοιλάδα Αχελώου και Όρη Βάλτου». Για τον λόγο αυτό, δεν
υπάρχουν δυνατότητες μεγάλης βελτίωσης της χάραξης οριζοντιογραφικά και
υψομετρικά. Πρόκειται για βελτίωση της υφιστάμενης οδού, μήκους περίπου 6.2 χλμ.
και πλάτους 5 μ. χωρίς ιδιαίτερη υποδομή, που αποτελεί υπεραστική, διανομαρχιακή
οδό καθώς συνδέει τον ν. Καρδίτσας με τον ν. Ευρυτανίας.

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ μέχρι 31-12-2010

Η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης υπογράφηκε στις 20.07.2010 στο ποσό των
118.831 € (χωρίς ΦΠΑ). Με την εν λόγω σύμβαση, μελετήθηκαν βελτιώσεις της
υφιστάμενης χάραξης και σχεδιάστηκαν υδραυλικά έργα αποστράγγισης και
απαγωγής ομβρίων υδάτων.

Η εκπονηθείσα μελέτη αποτελείται από:

1. Τοπογραφική μελέτη (αποτύπωση).
2. Συγκοινωνιακή μελέτη και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού
3. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού και οχετών.
4. Γεωλογική μελέτη.
5. Περιβαλλοντική μελέτη. Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν 23.01.2020
Δεν εκπονήθηκαν, αν και είναι απαραίτητες :

1. Η μελέτη απαλλοτριώσεων
2. Οι προβλεπόμενες γεωτεχνικές μελέτες -έρευνες.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ από 1-1-2011

• Με την απόφαση 141522/4256/30.09.2014 έγινε υποχρεωτική αντικατάσταση
μελετητή στην κατηγορία 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες). Ακολούθησε νέα
αντικατάσταση μελετητή με την αριθμ. 112706/3989/30.06.2016 απόφαση.

• Η Τοπογραφική μελέτη εγκρίθηκε με την απόφαση 207445/7814/12.12.2016/ΔΤΕ.

• Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με την 57/4498/ΠΕ2017/ 23.01.2020
απόφαση ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Ψ46ΩΟΡ10-8Α9) και ισχύουν μέχρι
23.01.2030.

• Με την απόφαση 171708/23.07.2020 έγινε αντικατάσταση μελετητή και στις
κατηγορίες 16 (Τοπογραφική μελέτη) και 10 (Μελέτη οδοποιίας).

• Με την 5049/22-12-21 απόφαση έχει ανατεθεί και εκπονείται η απαραίτητη για την
υλοποίηση του έργου μελέτη απαλλοτριώσεων.

• Η μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού 6.420.000 €, (χωρίς μελέτη
απαλλοτριώσεων και χωρίς γεωτεχνικές μελέτες) ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του
2020. Εγκρίθηκε και παραλήφθηκε στις 07.12.2020.

• Κατόπιν των ανωτέρω υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών (με το απ. 53820 /
10-2-22 έγγραφο) επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο ύψους 6.600.000 €
2. Οδός Αργυρίου – Γέφυρα Καταφυλλίου (Σύνδεση με νομό –Αιτ/ακαρνανίας)
Πρόκειται για βελτίωση της επαρχιακής οδού αριθμ. 27 «Γέφυρα Κοράκου – Αργύρι
προς Ραπτόπουλο», στο τμήμα που ξεκινά από τη διασταύρωση προς Αργύρι μέχρι τη
Γέφυρα Αυλακίου-Καταφυλλίου, μήκους 6,4 χλμ. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική
μελέτη, το έργο βρίσκεται στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Κοιλάδα Αχελώου και
Όρη Βάλτου» που περιλαμβάνεται στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες βελτίωσης της χάραξης και της διατομής
υφιστάμενης οδού, πλάτους περίπου 5 μ. χωρίς ιδιαίτερη υποδομή. Με την εν λόγω
σύμβαση, μελετήθηκαν βελτιώσεις της χάραξης και σχεδιάστηκαν υδραυλικά έργα
αποστράγγισης και απαγωγής ομβρίων υδάτων. Λόγω της περιοχής NATURA, δεν
υπάρχει δυνατότητα εκτεταμένων επεμβάσεων.

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ μέχρι 31-12-2010

Η σύμβαση της μελέτης υπογράφηκε στις 14.09.2009 στο ποσό των 136.230 € (χωρίς
ΦΠΑ). Η μελέτη αποτελείται από:

1. Τοπογραφική μελέτη (αποτύπωση)
2. Συγκοινωνιακή μελέτη και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης οδού
3. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης – αποστράγγισης οδού και οχετών
4. Γεωλογική μελέτη
5. Περιβαλλοντική μελέτη. Ο φάκελος για την έγκριση των περιβαλλοντικών
όρων στάλθηκε στη ΔΙΠΕΧΩ Περιφέρειας Θεσσαλίας στα τέλη του 2010 και στη
συνέχεια διαβιβάστηκε προς το ΥΠΕΚΑ.

Δεν εκπονήθηκαν, αν και είναι απαραίτητες :

1. Η μελέτη απαλλοτριώσεων
2. Οι προβλεπόμενες γεωτεχνικές μελέτες-έρευνες.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ μετά την 1-1-2011
Με την 54921/1001/02.04.2013 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας, εγκρίθηκαν οι
μελέτες Τοπογραφική, Γεωλογική και Μ.Π.Ε.

Οι περιβαλλοντικοί όροι εγκρίθηκαν με την απόφαση 166801/11.03.2013/ΥΠΕΚΑ
και ισχύουν μέχρι 11.03.2023.

Με την 76282/1444/2013/17.10.2016 απόφαση της Δ/νουσας Υπηρεσίας εγκρίθηκαν
και οι υπόλοιπες μελέτες: οριστική συγκοινωνιακή μελέτη, οριστική υδραυλική

μελέτη και Σ.Α.Υ. & Φ.Α.Υ. της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 5.000.000 €.

• Πρόσφατα ανατέθηκε με ξεχωριστή σύμβαση και εκπονείται η μελέτη
απαλλοτριώσεων που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.
• Τέλος, στις 10-2-2022 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υποδομών
επικαιροποιημένο Τεχνικό Δελτίο ύψους 5.100.000 €

[fbcomments]