Τρίτη 06.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέα παράταση για τους Δασικούς Χάρτες

14.06.2022 /

Η Διεύθυνση Δασών Τρικάλων, με την 206206/10-06-2022
απόφασή της (ΑΔΑ: Ψ18ΓΟΡ10-4ΟΜ), τροποποιεί σύμφωνα με το
άρθρο 147 του Νόμου 4938/2022 (ΦΕΚ 109/Α΄/06.06.2022) την
καταληκτική προθεσμία, της 48878/17-03-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΩΖΟΡ10-
Γ26) προγενέστερης απόφασής της και ανακοινώνει ότι,
παρατείνεται μέχρι την 15η Ιουλίου του παρόντος έτους 2022
ημέρα Παρασκευή, η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του
περιεχομένου τού «Αναρτημένου Δασικού Χάρτη του Συνόλου της
Περιοχής Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Δασών Τρικάλων, της
Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», τόσο για τους κατοίκους
εσωτερικού όσο και για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην
αλλοδαπή.