Παρασκευή 03.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Υπερκάλυψη συμμετοχής και 2 ομόλογα από τη Συνεταιριστική!!!

15.05.2019 /

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε από πλευράς συμμετοχής η χθεσινή γενική συνέλευση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, στέλνοντας έτσι παράλληλα μήνυμα στήριξη στους χειρισμούς της Διοίκησης.

Η αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Τρικάλων γέμισε ενώ μεγάλη ήταν η καθυστέρηση στην έναρξη, λόγω ακριβώς της μεγάλης συμμετοχής, αφού πριν θα έπρεπε να προηγηθεί εγγραφή, όπου μάλιστα σχηματίστηκαν ουρές.

Ο πρόεδρος της κ. Αναστάσιος Λάππας, κερδίζοντας το στοίχημα της αναγκαίας απαρτίας των 400 ατόμων, στην τρίτη και καθοριστική για την λήψη αποφάσεων γενική συνέλευση, ανακοίνωσε τα σχέδια για την νέα κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας η οποία επιφύλασσε εκπλήξεις, όπως την έκδοση δύο ομολόγων και μάλιστα το δεύτερο θα απευθύνεται αποκλειστικά σε θεσμικούς επενδυτές, κάτι για το οποίο είχε προϊδεάσει λίγο νωρίτερα στην εκπομπή «Χαμηλές Πτήσεις» στο Ράδιο Ζυγός.

Η Εισήγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αποφάσισε στη συνεδρίαση του υπ’ αριθ. 971/30.10.2018 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έκδοση επταετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης. Η έκδοση θα λάβει χώρα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως κεφάλαιο κατηγορίας 2.

Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:

 • Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
 • Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2019-2020.
 • Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
 • Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
 • Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας

Τα χαρακτηριστικά του ομολόγου είναι τα εξής:

 • Είδος Ομολόγου: Μειωμένης εξασφάλισης (χρήση ως κεφάλαιο κατηγορίας 2)
 • Ποσό ομολόγου: Έως 4.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση υπερκάλυψης το επιπλέον ποσό να είναι αποδεκτό.
 • Διάρκεια: Επτά (7) έτη
 • Εκτοκισμός: Κάθε εξάμηνο
 • Επιτόκιο:
 • Πολλαπλότητα τίτλου: Είκοσι (20) χιλιάδες ευρώ
 • Πρόωρη εξόφληση: Μόνο στη ευχέρεια της Τράπεζας και σε περίπτωση που πληρούνται οι διατάξεις των                                                     άρθρων 77 και 78 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο, ζητά από τη Γενική Συνέλευση την παροχή εξουσιοδοτήσεων, για τον περαιτέρω χειρισμό του όλου θέματος και την υλοποίηση της απόφασης αυτής με δικαίωμα καθορισμού του επιτοκίου, καθώς και των οποιωνδήποτε διαδικασιών, όρων και προϋποθέσεων απαιτούνται και σχετίζονται με την έκδοση και διάθεση των ομολόγων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, αποφάσισε στη συνεδρίαση του υπ’ αριθ. 971/30.10.2018 να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου αόριστης διάρκειας Η έκδοση θα λάβει χώρα μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και το ομόλογο θα χρησιμοποιηθεί στα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας ως πρόσθετο κεφάλαιο κατηγορίας 1.

Οι λόγοι που επιβάλουν την αύξηση είναι οι εξής:

 • Διατήρηση του ισχυρού Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της τράπεζας.
 • Κάλυψη των επενδύσεων του επιχειρησιακού σχεδίου 2019-2021.
 • Ισχυροποίηση της τράπεζας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Θεσμικού Πλαισίου και των Κανόνων Εποπτείας.
 • Επαρκής χρηματοδότηση επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
 • Βελτίωση κερδοφορίας της τράπεζας.

Για το δεύτερο ομόλογο, επίσης μειωμένης εξασφάλισης, το οποίο προορίζεται για θεσμικούς, θα είναι ύψους 1,5 εκ. ευρώ και αόριστης διάρκειας. Το επιτόκιο θα καθοριστεί με βάση τα δεδομένα της αγοράς, ενώ η τιμή της κάθε ομολογίας ορίζεται στις 50.000 ευρώ. Ο εκτοκισμός θα είναι εξαμηνιαίος και θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης αλλά επίσης υπό προϋποθέσεις.

Διευκρινίστηκε επίσης ότι η έκδοση του συγκεκριμένου ομολόγου θα προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που κριθεί αναγκαία η ενίσχυση των κεφαλαιακών δεικτών της τράπεζας αν αυτοί βρεθούν κάτω από τα όρια που θέτει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Εταιρικές μερίδες

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στη Γενική Συνέλευση την προσφορά εταιρικών μεριδίων σε ειδική τιμή σε συνδυασμό με τη μείωση της ονομαστικής τιμής της μερίδας στα 25 ευρώ από 36,69.

Οι επιπτώσεις από την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ενσωματώθηκαν στα κεφάλαια της Τράπεζας στον λογαριασμό αποτελέσματα εις νέο. Πρώτον κατά την αρχική εφαρμογή στο έτος 2015 και δεύτερον κατά τη χρήση 2018 με την ενσωμάτωση της διαφοράς προβλέψεων του προτύπου ΔΠΧΑ 9 από το ισχύον μέχρι το 2017 ΔΛΠ 39. Αποτέλεσμα των επιδράσεων αυτών είναι η λογιστική αξία της μερίδας να κυμαίνεται στα επίπεδα της ονομαστικής, παρά το αναμενόμενο θετικό αποτέλεσμα της χρήσης 2018.

Η μικρή διαφορά της ονομαστικής τιμή με τη λογιστική της αξία, δεν δίνει τη δυνατότητα προσφοράς μερίδων με ειδική τιμή που να είναι ελκυστική σε σχέση με τη λογιστική αξία, περιορίζοντας έτσι τις δυνατότητες για άμεση και σημαντική εισροή συνεταιριστικού κεφαλαίου στην Τράπεζα.

Για το λόγο αυτό προτείνεται ο ορισμός της ονομαστικής τιμής της μερίδας στα 25 ευρώ. Το ποσό του συνεταιριστικού κεφαλαίου που θα μειωθεί, θα συμψηφιστεί με τα αποτελέσματα εις νέον της Τράπεζας.

Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά από τη Γενική Συνέλευση εξουσιοδότηση να ορίσει την ειδική τιμή προσφοράς μερίδων της επόμενης αύξησης, σε ποσό μεταξύ της νέας ονομαστικής τιμής και της λογιστικής αξίας που θα προκύψει από τα αποτελέσματα της χρήσης 2018.

Τροποποίηση Καταστατικού

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 22, παράγραφος 3 :

 1. Η ονομαστική αξία της Συνεταιριστικής μερίδας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. διακοσίων χιλιάδων [200.000]

3.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 8-2-1998 η ονομαστική αξία της μερίδας μειώθηκε σε δρχ. πενήντα χιλιάδες [50.000] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων χιλιάδων [200.000] με τέσσερις [4] νέες ονομαστικής αξίας δρχ. πενήντα χιλιάδων [50.000].

3.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 12-5-2002 η ονομαστική αξία της Συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/01 από 1-1-2002 μετατράπηκε από δραχμές πενήντα χιλιάδες [δρ. 50.000] σε εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74]

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 22, παράγραφος 3,  εδάφια 5 και 6:

 1. Η ονομαστική αξία της Συνεταιριστικής μερίδας ορίστηκε αρχικά στο ποσό των δρχ. διακοσίων χιλιάδων [200.000]

3.1. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 8-2-1998 η ονομαστική αξία της μερίδας μειώθηκε σε δρχ. πενήντα χιλιάδες [50.000] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς Συνεταιριστικής μερίδας ονομαστικής αξίας δρχ. διακοσίων χιλιάδων [200.000] με τέσσερις [4] νέες ονομαστικής αξίας δρχ. πενήντα χιλιάδων [50.000].

3.2 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 12-5-2002 η ονομαστική αξία της Συνεταιριστικής μερίδας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2842/01 από 1-1-2002 μετατράπηκε από δραχμές πενήντα χιλιάδες [δρ. 50.000] σε εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74]

Η τιμή μερίδας

3.3 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 12-5-2002 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] σε εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς μερίδας ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] με δύο νέες ονομαστικής αξίας εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37].

3.4 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 8-2-2004 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37] σε τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα πέντε λεπτά [36,69] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς μερίδας ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ τριάντα επτά λεπτά [73,37] με δύο νέες ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά [36,69]

3.5 Η Συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους ανεξάρτητα τους συνεταίρους, εξοφλείται δε στην προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ.1 τρίμηνη προθεσμία και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)

3.3 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 12-5-2002 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] σε εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς μερίδας ονομαστικής αξίας εκατόν σαράντα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά [146,74] με δύο νέες ονομαστικής αξίας εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37].

3.4 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 8-2-2004 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από εβδομήντα τρία ευρώ και τριάντα επτά λεπτά [73,37] σε τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα πέντε λεπτά [36,69] και καθορίστηκε η ανταλλαγή κάθε παλαιάς μερίδας ονομαστικής αξίας εβδομήντα τριών ευρώ τριάντα επτά λεπτά [73,37] με δύο νέες ονομαστικής αξίας τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά [36,69]

3.5 Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της 14-05-2019 μειώθηκε η ονομαστική αξία της μερίδας από τριάντα έξι ευρώ και εξήντα εννέα πέντε λεπτά [36,69] σε είκοσι πέντε ευρώ [25,00].

3.6 Η Συνεταιριστική μερίδα είναι αδιαίρετη και ίση για όλους ανεξάρτητα τους συνεταίρους, εξοφλείται δε στην προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ.1 τρίμηνη προθεσμία και σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

(ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΔΑΦΙΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΔΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΙΘΜΗΣΗ ΕΔΑΦΙΟΥ)

 

Χρήστος Κοντός