Κυριακή 24.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Από Τρίτη 1 Σεπτέμβρη πιάνουν δουλειά οι αναπληρωτές στο ΚΕΣΥ

27.08.2020 /

Από το ΚΕΣΥ Τρικάλων ανακοινώνεται ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού που προσλήφθηκαν στο ΚΕΣΥ Τρικάλων οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕΣΥ  από την Τρίτη 01 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 02 Σεπτεμβρίου 2020.

Όλοι οι αναπληρωτές παρακαλούνται ώστε να φροντίσουν να έχουν μαζί τους την ημέρα πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας, τα παρακάτω:

 

  1. Πρωτότυπη Γνωμάτευση Παθολόγου ή Γενικού ιατρού, είτε του Δημοσίου είτε ιδιώτη, η οποία να πιστοποιεί την υγεία του αναπληρωτή και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1η΅ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  1. Πρωτότυπη Γνωμάτευση Ψυχιάτρου, είτε του Δημοσίου είτε ιδιώτη η οποία να πιστοποιεί την υγεία του αναπληρωτή και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1η΅ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  1. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α, για τους άνδρες αναπληρωτές) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές κατά την ημερομηνία πρόσληψης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ 1η΅ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

  1. Αντίγραφα των δικαιολογητικών των τυπικών προσόντων ένταξης στον κλάδο:

α) Πτυχίο,

β) Τίτλος μεταπτυχιακών τίτλων (αν υπάρχει),

γ) Αναγνωρίζεις – Ισοτιμίες ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (αν υπαρχή ξενόγλωσσος τίτλος)

  1. Υπεύθυνη Δήλωση

α) περί μη άσκησης ποινικής δίωξης

β) περί μη συνταξιοδότησης

γ) περί μη άσκησης εμπορίας κατ’ επάγγελμα

(Υπόδειγμα δίνεται από το ΚΕΣΥ)

  1. Παραστατικά πιστοποίησης:

α) ΑΦΜ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΦΜ

β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται το ΑΜΚΑ

γ) Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΙΚΑ-ΕΦΚΑ): Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στο οποίο αναγράφεται ο ΑΜΑ.

δ) Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

  1. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

(με αριθμό λογαριασμού, ΙΒΑΝ και 1ο όνομα δικαιούχου ο/η εν λόγω αναπληρωτής/τρια)

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/Σύμφωνο συμβίωσης.
  2. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ και ΔΕΚΟ

Τα παραπάνω δικαιολογητικά ζητούνται με βάση τον οδηγό υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2020-2021, με κωδικό ΟΠΣ 5069632) και αποτελούν προϋπόθεση για τη σωστή τήρηση του φακέλου του αναπληρωτή και την καταβολή της μισθοδοσίας του.

Η υπηρεσία μας επιφυλάσσεται για τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις από το ΕΣΠΑ, η δε «υποβολή ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας».

Επίσης την ίδια μέρα πρόσληψης και ανάληψης υπηρεσίας, οι αναπληρωτές μπορούν να υποβάλουν στην ΠΔΕ Θεσσαλίας (δια μέσου του Κ.Ε.Σ.Υ.)

α) Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού τίτλου για μισθολογική εξέλιξη.

β) Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας για μισθολογική εξέλιξη.

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΑΘΗΣ