Κυριακή 23.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παρέμβαση Γιαγιάκου για την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων

14.05.2020

Παρέμβαση με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών Σταϊκούρα Χρήστο , Ανάπτυξης και Επενδύσεων   Γεωργιάδη Άδωνι και στον Πρόεδρο Κ.Ε.Ε.Ε.

Μίχαλο Κωνσταντίνο, έκανε ο πρόεδρος του Επιμελητήριου Βασίλης Γιαγιάκος, σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων

Η επιστολή έχει ως εξής: Κύριοι Υπουργοί,

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ευνοϊκών μέτρων που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση, παρακαλούμε να επανεξετάσετε τα δύο παρακάτω μέτρα ως προς τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Τρικάλων ως φορέας υποδοχής των αιτημάτων του επιχειρηματικού κόσμου, σας μεταφέρει τις κάτωθι αδυναμίες των μέτρων και ζητούμε όπως ενεργήσετε διορθωτικά.

  1. Αποζημίωση ειδικού σκοπού 800 ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων

Έχει δημιουργηθεί μεγάλο πρόβλημα με τις επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών το έτος 2018 και δεν έχουν λάβει την αποζημίωση των 800 €. Συνεπώς, κρίνουμε αναγκαίο να βρεθούν άλλοι τρόποι επιλεξιμότητας βάσει της φορολογικής χρήσης 2019 κι όχι βάσει της υποβληθείσας δήλωσης φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018. θεωρούμε ότι είναι κοινωνικά και επιχειρηματικά άδικο η μη επιλεξιμότητα τους.

  1. Επιστρεπτέα Προκαταβολή

Κρίνουμε απαραίτητο να επανεξεταστούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας του μέτρου αυτού στο σύνολο τους. Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν κερδοφορία και είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, έχουν απορριφθεί αδίκως. Κατά συνέπεια είναι ανέφικτη η αξιοποίηση ενός εργαλείου που θα μπορούσε να συμβάλει στην ώθηση των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της δυσμενούς περιόδου που διανύουμε, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου.

Με εκτίμηση, Βασίλης Γιαγιάκος

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων