Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι αποφάσεις του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

02.09.2016 /

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της αριθμ. 373/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά της αριθμ. 44/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων ενόψει συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και κατάργηση δίκης

Α.Δ.Σ  454/2016: Αποφασίζει Ομόφωνα

 1. Ανακαλεί υπό προϋποθέσεις την αριθμ. 373/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί άσκησης αίτησης ανάκλησης κατά της αριθμ. 44/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρικάλων ενόψει συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και κατάργηση δίκης, μετά από ρητή δήλωση ότι γίνονται δεκτοί υπό προϋποθέσεις από τους αντιδίκους ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ όπως εκπροσωπούνται από την πληρεξούσια δικηγόρο κ. Χρύσα Ντιντή, οι όροι που τέθηκαν στην εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων.
 2. Γνωμοδοτεί προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας την καθιέρωση-εφαρμογή «συστήματος ρουλεμάν» στις ήδη υπάρχουσες πιάτσες TAXI, προκειμένου να εκδώσει άμεσα σχετική απόφαση λόγω της αρμοδιότητάς της και να λυθεί το πρόβλημα χωρίς να επιβαρυνθεί η λειτουργία της πόλης.
 1. Έγκριση διαγραφής ποσών μηνιαίας συνδρομής ωφελούμενου παιδιού στον Γ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό

από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Α.Δ.Σ  455/2016: Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών μηνιαίας συνδρομής ωφελούμενου παιδιού στον Γ’ Βρεφονηπιακό Σταθμό

από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ» που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ.

και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

Α.Δ.Σ  458/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μελέτη και κατασκευή έργου με τίτλο «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ

ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ» που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ.

και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ –

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ» που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και

Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν

Α.Δ.Σ  459/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μελέτη και κατασκευή έργου με τίτλο «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΖΗΛΕΥΤΗΣ –

ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΥ» που θα χρηματοδοτηθεί με ίδιους πόρους του Δήμου Τρικκαίων, καθώς και των Σ.Α.Υ. και

Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

 1. Μετατόπιση – παραλλαγή δικτύου διανομής Χ.Τ. στον Υ-512 Τρικάλων λόγω διάνοιξης δρόμου,

ασφαλτόστρωσης δρόμου και κρασπέδων από το Δήμο Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  460/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετατόπιση – παραλλαγή δικτύου διανομής Χ.Τ. στον Υ-512 Τρικάλων λόγω διάνοιξης δρόμου,

ασφαλτόστρωσης δρόμου και κρασπέδων από το Δήμο Τρικκαίων.

 1. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων

Α.Δ.Σ  461/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής έργων.

 1. 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το 2016 του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  462/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 6η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Έργων για το 2016 του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Κατανομή ΣΤ΄και Ζ΄δόσης ΣΑΤΑ 2015.

Α.Δ.Σ  463/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την κατανομή ΣΤ’ και Ζ’ δόσης ΣΑΤΑ 2015.

 1. Έγκριση του 7ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής

(οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι».

Α.Δ.Σ  464/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 7ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής

(οδοποιία-αναπλάσεις) Συνοικίας Γαρδικάκι».

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ –

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16».

Α.Δ.Σ  465/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ «ΑΓΙΑΣ ΜΟΝΗΣ –

ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΔΕΛΤΑ ΛΑΡΙΣΗΣ» 2ο ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 1+627,18 ΜΕΧΡΙ 3+286,16».

 1. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

Α.Δ.Σ  466/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ, ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ, ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΤΡΙΚΚΑΙΩΝ»

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

Α.Δ.Σ  467/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα.

 1. Έγκριση επιστροφής ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

Α.Δ.Σ  468/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από

χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

Α.Δ.Σ  469/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών τροφείων βρεφονηπιακών σταθμών και μηνιαίας συνδρομής ΚΔΑΠ από

χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και παραγραφής απαιτήσεων από οφειλέτες του

Δήμου.

Α.Δ.Σ  470/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών, απαλλαγής προσαυξήσεων και παραγραφής απαιτήσεων από οφειλέτες του

Δήμου.

 1. Διαγραφή-διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης

στο σχέδιο πόλης των περιοχών Αγία Μονή Ι ,δεξιά  οδού Καλαμπάκας, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ και Σαραγίων και

επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Α.Δ.Σ  471/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή- διόρθωση οφειλετών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Τρικκαίων λόγω ένταξης στο σχέδιο πόλης των περιοχών Αγία Μονή Ι ,δεξιά  οδού Καλαμπάκας, Γέφυρα Πάσχου ΙΙ και Σαραγίων και επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 1. Έγκριση ακύρωσης παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας -Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων

για τα έτη 2009 – 2010- 2011- 2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης, καθώς και την διαγραφή κατόχου και την

επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό οφειλέτη ”.

Α.Δ.Σ  472/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την ακύρωση παραβάσεων Κ.Ο.Κ. της Δημοτικής Αστυνομίας -Ε.Μ.Π. – Τμήμα Τροχαίας Τρικάλων

για τα έτη 2009 – 2010- 2011- 2012 και τη διαγραφή αυτών από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου

Τρικκαίων ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα, την άρση δέσμευσης, καθώς και την διαγραφή κατόχου και την

επαναβεβαίωση στο νέο κάτοχο- οδηγό οφειλέτη ”.

 1. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη που

βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 34, επιφάνειας 33,25 τ.μ.

Α.Δ.Σ  473/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την καταγγελία σύμβασης μίσθωσης καταστήματος κληροδοτήματος Αθανασίου Χρ. Βαφειάδη που

βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 34, επιφάνειας 33,25 τ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

 1. Έγκριση της 369/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα”

Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων”

Α.Δ.Σ  474/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 369/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

“Καθορισμός τελών χρήσης των πολιτιστικών χώρων του Δήμου Τρικκαίων”, τροποποιώντας τα τέλη χρήσης

όσον αφορά πολιτικά κόμματα, δημοτικές παρατάξεις και πολιτικούς φορείς.

 1. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016

Α.Δ.Σ  475/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 397/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2016.

 1. Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2016.

Α.Δ.Σ  476/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθμ. 389/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2016.

 1. Έγκριση της αριθ. 136/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Σταθερής Τηλεφωνίας (ασύρματου

κόμβου), πλησίον του οικισμού Λαγκαδιά του Δήμου Τρικκαίων, της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά

Δίκτυα ΑΕΕΣ».

Α.Δ.Σ  477/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθμ. 136/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Σταθερής Τηλεφωνίας (ασύρματου

κόμβου), πλησίον του οικισμού Λαγκαδιά του Δήμου Τρικκαίων, της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά

Δίκτυα ΑΕΕΣ».

 1. Έγκριση της αριθ. 137/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Σταθερής Τηλεφωνίας (ασύρματου

κόμβου), πλησίον του οικισμού Λιόπρασο του Δήμου Τρικκαίων, της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά

Δίκτυα ΑΕΕΣ».

Α.Δ.Σ  478/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθμ. 137/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Γνωμοδότηση της Επιτροπής για την εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Σταθερής Τηλεφωνίας (ασύρματου

κόμβου), πλησίον του οικισμού Λιόπρασο του Δήμου Τρικκαίων, της εταιρείας Rural Connect Ευρυζωνικά

Δίκτυα ΑΕΕΣ».

 1. Έγκριση της αριθ. 138/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Επανεξέταση της υπ΄αριθμ. 223/2012 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τοποθέτηση

εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στο πάρκο Μύλου Ματσόπουλου με σκοπό τη μείωση ταχύτητας”».

Α.Δ.Σ  479/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθμ. 223/2012 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: “Τοποθέτηση

εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων στο πάρκο Μύλου Ματσόπουλου με σκοπό τη μείωση ταχύτητας”».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

 1. Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 451301101004 (αποθήκη ΟΣΕ), στο ΣΥΛΛΟΓΟ

ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και

Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).

Α.Δ.Σ  480/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα την Αναβολή

Εγκρίνει την αναβολή συζήτησης του θέματος «Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού ακινήτου, με ΚΑΕΚ 451301101004 (αποθήκη ΟΣΕ), στο ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 185 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006)».

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φωτάδας στο “Σύλλογο

Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων”.

Α.Δ.Σ  481/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Φωτάδας στο “Σύλλογο

Φίλων της Δημοτικής Φιλαρμονικής Τρικάλων”.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

 1. Εγκριση διαγραφής νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄,

Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ

ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου

Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου » Α’ και Β΄ Βάρδια

και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’  και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016.

Α.Δ.Σ  482/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄,

Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ

ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στο ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ 10ου

Δημοτικού Σχολείου» Α’ και Β΄ Βάρδια, ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ 1ου Δημοτικού Σχολείου »  Α’  και Β΄ Βάρδια

και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» Α’  και Β΄ Βάρδια του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2015-2016.

 1. Τροποποίηση της 375/2016 ΑΔΣ «Συγκρότηση Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές

δομές /προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων»

Α.Δ.Σ  483/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της  375/2016 ΑΔΣ περί «Συγκρότησης Επιτροπών επιλογής ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές /προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων»

 1. Λήψη απόφασης στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους

2016-2017.

Α.Δ.Σ  484/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει α) την αποδοχή των όρων του Προγράμματος από το ΔΗΜΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ στα πλαίσια της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2016-2017, β) τον καθορισμό κριτηρίου επιλογής και τοποθέτησης των ωφελούμενων του ΕΣΠΑ στις δομές του Δήμου Τρικκαίων, γ) τις προσφερόμενες θέσεις, δ) την παροχή εξουσιοδότησης σε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Τρικκαίων, ε) τον ορισμό αρμόδιου υπαλλήλου και αναπληρωτών αυτού.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:

 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών

Α.Δ.Σ  485/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.

Α.Δ.Σ  486/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.

 1. Λήψη Απόφασης – Γνωμοδότηση για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

Α.Δ.Σ  487/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για την κοπή δένδρων εντός κοινοχρήστων χώρων

 1. Έγκριση επιβολής προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση

Α.Δ.Σ  488/2016 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την επιβολή προστίμων για υπαίθρια διαφήμιση

 ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα

έως εννέα ( 9 ) μήνες στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου από

τους ωφελούμενους.

Α.Δ.Σ  456/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό

διάστημα έως εννέα ( 9 ) μήνες στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου

από τους ωφελούμενους.

 1. Καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου.

Α.Δ.Σ  457/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Ανακαλεί την αριθμ. 439/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίνει την καθιέρωση ωραρίου λειτουργίας ορισμένων υπηρεσιών του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

 1. Αποδοχή ποσού 296.940,00€ και κατανομή ποσού 296.494,59€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών

των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  489/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αποδοχή ποσού 296.940,00€ και κατανομή ποσού 296.494,59€ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

 1. Έγκριση μελέτης και κατασκευής έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ» που θα χρηματοδοτηθεί

από Δημοτικούς Πόρους , καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

Α.Δ.Σ  490/2016 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μελέτη και κατασκευή έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΜΠΑΡΑΣ» που θα χρηματοδοτηθεί

από Δημοτικούς Πόρους , καθώς και των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. που το συνοδεύουν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜ. ΜΠΑΡΔΑΣ