Τρίτη 26.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Έκτακτο Συμβούλιο για την πώληση… τριών μοσχαριών!!!!!!!

05.07.2017

Απίστευτο συμβαίνει και αυτό: Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Τρικάλων συγκαλεί στις 12 το μεσημέρι «σε Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω άμεσης προώθησης των διαδικασιών εκποίησης των ζώων, καθ’ ότι είναι δυσχερής η διατροφή και η φύλαξή τους». Αν θέλετε ακόμη πιο απλά, σε λίγο καλούνται άρον – άρον οι δημοτικοί σύμβουλοι να αποφασίσουν την πώληση… τριών μοσχαριών.

Διαβάστε την εισήγηση:

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά με την εκποίηση κατασχεθέντων ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Η Υπηρεσία μας έχοντας υπόψη:

  1. A. Τις διατάξεις του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α΄/12.3.12) περί «Ρυθμίσεων για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλων διατάξεων»

Β. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 ε  του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Γ. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 1στ του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο το συμβούλιο της τοπικής κοινότητας, γνωμοδοτεί με απόφασή του, προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την εκποίηση, εκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση χρήσης, ανταλλαγή & δωρεά, περιουσιακών στοιχείων του Δήμου που βρίσκονται στα όρια της τοπικής κοινότητας.

Δ. Την αριθ 358/2017 Απόφαση Δημάρχου Τρικάλων σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή Παρακολούθησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων για τη διετία 2017-18

Ε. Τις αναφορές των δασοφυλάκων της περιοχής Δ. Βαρδακά και Αντ. Καλαιτζάκη σχετικά με παράνομη βοσκή ανεπιτήρητων ζώων.

ΣΤ. Το από 23/6/2017 Πρακτικό απόφασης της τριμελούς  Επιτροπής παρακολούθησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η κατάσχεση 3 αρσενικών βοοειδών (χωρίς ενώτια) που έβοσκαν επί βδομάδες ανεξέλεγκτα και ανεπιτήρητα στην κτηματική περιφέρεια της Τ.Κ. Ελληνοκάστρου Δήμου Τρικκαίων προκαλώντας επανειλημμένες διαμαρτυρίες  των κατοίκων.

Ζ. Την με αριθμ πρωτ 34023/4-7-2017   απόφαση του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Ελληνοκάστρου, εκφράζοντας τη σύμφωνη γνώμη του για την εκποίηση των κατασχεθέντων ζώων με διαδικασία ανοιχτής πλειοδοτικής δημοπρασίας..

Κατόπιν των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, στις Τ.Κ. Λοπράσου και Ελληνοκάστρου παρατηρήθηκε επανειλημμένη παρουσία βοοειδών χωρίς ενώτια, που έβοσκαν ανεπιτήρητα προκαλώντας φθορές σε ιδιωτικές περιουσίες.  Μετά από προφορικές αναφορές των κτηνοτρόφων και δημοτών της περιοχής καθώς και των δασοφυλάκων, η επιτροπή Παρακολούθησης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων αποφάσισε στις 23/6/2017 να προχωρήσει σε κατάσχεση 3 αρσενικών μοσχαριών, εκτιμώμενης ηλικίας 13-15 μηνών που έβοσκαν χωρίς επιτήρηση στην περιοχή του Ελληνοκάστρου. Την φύλαξή τους ανάλαβε προσωρινά ο κτηνοτρόφος Ψάλλας Νικόλαος. Τα βοοειδή σημάνθηκαν με ενώτια, καταχωρήθηκαν στο μητρώο του Δήμου Τρικκαίων και  στην Κτηνοτροφική Βάση δεδομένων και τέθηκαν  υπό ιατρική παρακολούθηση από τον Κτηνίατρο του Δήμου. Η λήψη απόφασης  κρίνεται επείγουσα διότι:

  • τα ζώα βρίσκονται σε ημιάγρια κατάσταση και υπάρχει κίνδυνος για το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου
  • επιβαρύνεται ο κτηνοτρόφος με την καθημερινή διατροφή και φύλαξή τους για κάθε μέρα παραμονής στις εγκαταστάσεις του
  • κατά την κρίση του κτηνιάτρου, η ηλικία και το σωματικό τους βάρος δεν επιτρέπει την άμεση σφαγή των ζώων

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

 Την εκποίηση των κατασχεθέντων ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων  από το Δήμο με διαδικασίες πλειστηριασμού σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.