Τετάρτη 26.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ολες οι αποφάσεις που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο Τρικάλων

31.08.2015

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην 22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ στις  27/08/2015  Ημέρα Πέμπτη,  ώρα

20:30 και αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά) σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχειρήσεων Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου .

Α.Δ.Σ  428/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση Άδειας Λειτουργίας Επιχειρήσεων  Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου .

 1. Αποδοχή αιτήματος παράτασης.

Α.Δ.Σ  429/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την  χορήγηση παράτασης χρόνου παράδοσης υλικών.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ Γενικά:

 1. Έκδοση ψηφίσματος περί απαλλαγής των ΟΤΑ Α’ Βαθμού & των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από τον φόρο

εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και Δικαιώματος κτηματολογίου.

Α.Δ.Σ  431/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την έκδοση ψηφίσματος περί απαλλαγής των ΟΤΑ Α’ Βαθμού & των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, από τον φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και Δικαιώματος κτηματολογίου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την καταρχήν έγκριση λύσης της σύμβασης δωρεάς ακινήτου προς το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)»

Α.Δ.Σ  451/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την καταρχήν λύση της σύμβασης δωρεάς ακινήτου προς το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)»

 

 1. Επικαιροποίηση της αριθ.205/2009 Α.Δ.Σ για την κατ’ αρχήν αξιοποίηση των ποσοστών αντιπαροχής του Δήμου από τον ΟΕΚ του οικιστικού προγράμματος ΤΡΙΚΑΛΑ VI (Σωτήρα), στον Συνοικισμό Καρυών.

Α.Δ.Σ  452/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την επικαιροποίηση της αριθ.205/2009 Α.Δ.Σ για την κατ’ αρχήν αξιοποίηση των ποσοστών αντιπαροχής του Δήμου από τον ΟΕΚ του οικιστικού προγράμματος ΤΡΙΚΑΛΑ VI (Σωτήρα), στον Συνοικισμό Καρυών.

 

 1. Έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με την πόλη Zonguldak της Τουρκίας.

Α.Δ.Σ  453/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Καταρχήν έγκριση Αδελφοποίησης του Δήμου Τρικκαίων με την πόλη Zonguldak της Τουρκίας.

 

 1. Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου εκτός έδρας.

Α.Δ.Σ  454/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τις μετακινήσεις του Δημάρχου εκτός έδρας.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 1. Αποδοχή αιτημάτων μετάθεσης επιμέρους δραστηριοτήτων της υπ’αριθ.10139/27-2-2015 σύμβασης

μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και αναδόχου: «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.» .

Α.Δ.Σ  433/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετάθεση επιμέρους δραστηριοτήτων της υπ’αριθ.10139/27-2-2015 σύμβασης μεταξύ Δήμου Τρικκαίων και αναδόχου: «ΓΝΩΜΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ.» .

 

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

 1. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή Δημόσιων WC και αντικατάσταση

αποχετευτικού δικτύου στο Δημοτικό κτίριο επι της οδού Τσιτσάνη (Περιφ. Ενότητα)».

Α.Δ.Σ  434/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Κατασκευή Δημόσιων WC και αντικατάσταση

αποχετευτικού δικτύου στο Δημοτικό κτίριο επι της οδού Τσιτσάνη (Περιφ. Ενότητα)».

 

 1. Εξέταση ένστασης της Μαρίας Κούτσια, Αποστόλου Αδάμου και Ελευθερίου Γκουβέλη, αναδόχων

μελετητών της μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ».

Α.Δ.Σ  435/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Απορρίπτει την ένσταση της Μαρίας Κούτσια, Αποστόλου Αδάμου και Ελευθερίου Γκουβέλη, αναδόχων

μελετητών της μελέτης: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ».

 

 1. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ».

Α.Δ.Σ  436/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΠΕ και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ ».

 

 1. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ.

Α.Δ.Σ  437/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου «ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΡΙΖΩΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. ΠΑΡΑΛΗΘΑΙΩΝ.

 

 1. Εξέταση της αίτησης παράτασης μετά την λήξη προθεσμίας περαίωσης για το έργο:

«ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

Α.Δ.Σ  438/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Απορρίπτει την αίτηση παράτασης μετά την λήξη προθεσμίας περαίωσης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ».

 

 1. Αποδοχή της υπ’αριθμ. 14033/5-8-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία

Διαδραστικού Χώρου με Θέμα την Προβολή του Έργου του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου

Τρικκαίων», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική

Ανάπτυξη 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης υλοποίησης της πράξης αυτής μεταξύ της  Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.

Α.Ε και του Δήμου Τρικκαίων (εξ αναβολής 19ης συνεδρίασης).

Α.Δ.Σ  439/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την υπ’αριθμ. 14033/5-8-2015  Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δημιουργία

Διαδραστικού Χώρου με Θέμα την Προβολή του Έργου του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ στην Δ.Ε. Κόζιακα του Δήμου

Τρικκαίων», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader» του Προγράμματος «Αγροτική

Ανάπτυξη 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την υπογραφή της σχετικής

σύμβασης υλοποίησης της πράξης αυτής μεταξύ της  Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. – ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π.

Α.Ε και του Δήμου Τρικκαίων.

 

 

 

 1. Αποδοχή της υπ. αριθμ.. 14033/5-8-2015 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή

Ποδηλατικής Διαδρομής στην Αγροτική Ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων – Σύνδεση του δάσους Φωτάδας με

τον υγρότοπο στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε.

Ο.Τ.Α.- ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε και του Δήμου Τρικκαίων (εξ αναβολής 19ης συνεδρίασης).

Α.Δ.Σ  440/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Αποδέχεται την υπ. αριθμ.. 14033/5-8-2015 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή

Ποδηλατικής Διαδρομής στην Αγροτική Ύπαιθρο του Δήμου Τρικκαίων – Σύνδεση του δάσους Φωτάδας με

τον υγρότοπο στην Τ.Κ. Κεφαλόβρυσου», στα πλαίσια του Άξονα 4 «Εφαρμογή της Προσέγγισης Leader»

του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Τρικκαίων για την

υπογραφή της σχετικής σύμβασης υλοποίηση της πράξης αυτής μεταξύ Αναπτυξιακής Τρικάλων Α.Α.Ε.

Ο.Τ.Α.- ΚΕΝ.Α.ΚΑ.Π. Α.Ε και του Δήμου Τρικκαίων.

 1. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Α.Δ.Σ  442/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

 

 1. 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

Α.Δ.Σ  443/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Χωροταξίας και Περιβάλλοντος:

 1. Τροποποίηση της αριθμ. 376/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης στην Π.Ε.

«Πυργετός-Αμπελόκηποι» και στα Ο.Τ. Γ948 – Γ949-Γ950 (Ιδιοκτησίες Θεοδώρου Αθαν. Μπαλατσού και

Κληρονόμων Αθανασίου Χρ. Μπαλατσού)».

Α.Δ.Σ  444/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθμ. 376/2012 Α.Δ.Σ. με θέμα: «Τροποποίηση σχεδίου πόλης στην Π.Ε.

«Πυργετός-Αμπελόκηποι» και στα Ο.Τ. Γ948 – Γ949-Γ950 (Ιδιοκτησίες Θεοδώρου Αθαν. Μπαλατσού και

Κληρονόμων Αθανασίου Χρ. Μπαλατσού)».

 

 

ΘΕΜΑΤΑ Επιτροπών (Οικονομική – Ποιότητα Ζωής-Ονοματοθεσίας):

 1. Έγκριση της αριθ. 161/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα

«Εξέταση αίτησης του κ. Σουγκάρη Κωνσταντίνου του Μιχαήλ, περί συμψηφισμού υποχρεώσεων

κληρονόμων του Σουγκάρη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου και της Γλυκερίας.

Α.Δ.Σ  445/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθ. 161/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων και εγκρίνει τον συμψηφισμό υποχρεώσεων κληρονόμων του Σουγκάρη Μιχαήλ του Κωνσταντίνου και της Γλυκερίας.

 

 1. Συγκρότηση Ομάδας Έργου για την σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Α.Δ.Σ  446/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθ. 172/2015 απόφαση της ΕΠΟΙΖΩ και εγκρίνει τη συγκρότηση Ομάδας Έργου για την σύνταξη του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

 

 1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμου οικ. έτους 2015 (Απόφ. Ο.Ε.370/2015).

Α.Δ.Σ  449/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Κάνει δεκτή την αριθ. 370/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει την 8η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

 

 1. Έγκριση μείωσης διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων (Απόφ. Ο.Ε. 367/2015).

Α.Δ.Σ  450/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Κάνει δεκτή την αριθ  367/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και εγκρίνει τη μείωση διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων .

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Επιστροφή ποσού 211,40€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

Α.Δ.Σ  455/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την επιστροφή ποσού 211,40€ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν

 

 1. Διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

Α.Δ.Σ  456/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή ποσών ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντων και επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέν.

 

 1. Παραγραφή των υποχρεώσεων έτους 2009 συνολικού ποσού 670.994,75€ του Δήμου Τρικκαίων προς

τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1του Ν.2362/95 (εξ αναβολής 19ης συνεδρίασης).

Α.Δ.Σ  457/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την παραγραφή των υποχρεώσεων έτους 2009 συνολικού ποσού 670.994,75€ του Δήμου Τρικκαίων προς τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 παρ.1του Ν.2362/95.

 

 1. Έγκριση διαγραφής ποσών από συνδρομές ωφελούμενων παιδιών στα ΚΔΑΠ από χρηματικούς

καταλόγους ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

Α.Δ.Σ  458/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη  διαγραφή ποσών από συνδρομές ωφελούμενων παιδιών  στα ΚΔΑΠ από χρηματικούς

καταλόγους ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντα

 

 1. Έγκριση δαπάνης και την δέσμευση ποσού 5.000,00€ (ΠΑΥ 694 ) για εισφορά στο κέντρο έρευνας –

Μουσείο Τσιτσάνη

Α.Δ.Σ  459/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη δαπάνη και την δέσμευση ποσού 5.000,00€ (ΠΑΥ 694 ) για εισφορά στο κέντρο έρευνας –

Μουσείο Τσιτσάνη

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Πρασίνου και Τοπικής Οικονομίας:

 1. Επιβολή προστίμου υπαίθριας διαφήμισης

Α.Δ.Σ  460/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την επιβολή προστίμου υπαίθριας διαφήμισης

 

 1. Περιορισμοί βοσκής

Α.Δ.Σ  461/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Γνωμοδοτεί θετικά για την έκδοση Δ.Α.Δ. (Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων) βοσκής .

 

 1. Χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών .

Α.Δ.Σ  462/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση Παραγωγικών Αδειών Πωλητή Λαϊκών Αγορών.

 

 1. Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.

Α.Δ.Σ  463/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκής αγοράς.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Παιδείας – Πολιτισμού:

 1. Παραχώρηση χρήσης του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Φρούριο) στην Αστική μη

Κερδοσκοπική Εταιρία «ΜΕΤΑΘΕΑΤΡΟ-(ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΕΧΝΗΣ)» για πραγματοποίηση θεατρικής

παράστασης.

Α.Δ.Σ  464/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παραχώρηση χρήσης του Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου Τρικάλων (Φρούριο) στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «ΜΕΤΑΘΕΑΤΡΟ-(ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΕΧΝΗΣ)» για πραγματοποίηση θεατρικής παράστασης.

 1. Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για τον εορτασμό της

Αυγουστιάτικης Πανσέληνου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων (Φρούριο) στις 28 Αυγούστου 2015.

Α.Δ.Σ  465/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Τρικάλων για τον εορτασμό της

Αυγουστιάτικης Πανσέληνου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων (Φρούριο) στις 28 Αυγούστου 2015.

 1. Έγκριση της με αριθμ. απόφασης 19 /2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων», που αφορά την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής

άχρηστων υλικών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  447/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. 19/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων», που αφορά την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής

άχρηστων υλικών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. «Έγκριση της με αριθμ. απόφασης 29 /2015 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων», που αφορά την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής

άχρηστων υλικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  448/2015 : Αποφασίζεται Ομόφωνα

Εγκρίνει την αριθμ. 29/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων», που αφορά την έκθεση παροχής γνώμης της επιτροπής καταστροφής

άχρηστων υλικών σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης:

 1. Παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών (Βρεφονηπιακών, Βρεφικών, Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ

και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το

σχολικό έτος 2015 – 2016 με αντίστοιχη συνέχιση απασχόλησης για παροχή υπηρεσιών του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που καλύπτει τις ανάγκες των συγκεκριμένων κοινωνικών δομών.

Α.Δ.Σ  466/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση λειτουργίας των κοινωνικών δομών (Βρεφονηπιακών, Βρεφικών, Παιδικών Σταθμών, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2015 – 2016 με αντίστοιχη συνέχιση απασχόλησης για παροχή υπηρεσιών του προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου που καλύπτει τις ανάγκες των συγκεκριμένων κοινωνικών δομών.

 1. Απόφαση περί καθορισμού κριτήριων και μοριοδότηση των παιδιών για την επιλογή τους στα ΚΔΑΠ «O ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου και ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού

Σχολείου του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  467/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τον καθορισμό  κριτηρίων και μοριοδότηση των παιδιών για την επιλογή τους στα ΚΔΑΠ «O ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ «ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» 1ου Δημοτικού Σχολείου και ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» 10ου Δημοτικού

Σχολείου του Δήμου Τρικκαίων.

 1. Συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  468/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη Συγκρότηση Επιτροπών για την επιλογή ωφελουμένων στις κοινωνικές δομές/ προγράμματα του Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. Διόρθωση και Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 407/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό των

δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών/ εφήβων/ ατόμων με αναπηρία στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «O ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  469/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διόρθωση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 407/2014 απόφασης του Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό των δικαιολογητικών για την εγγραφή παιδιών/ εφήβων/ ατόμων με αναπηρία στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «O ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων.

 

 1. Έγκριση διαγραφής νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄,

Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ

ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ

«ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2014-2015.

Α.Δ.Σ  470/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διαγραφή νηπίων στους Παιδικούς- βρεφονηπιακούς σταθμούς Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, ΣΤ¨ Ζ΄,

Παλαιοπύργου, Ριζώματος, Μεγαλοχωρίου, Φαλώρειας & Μεγ.Καλυβίων, «ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ», «ΟΥΡΑΝΙΟ

ΤΟΞΟ», «ΠΑΡΑΜΥΘΟΥΠΟΛΗ», «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ», στα ΚΔΑΠ «Η ΟΜΟΝΟΙΑ», ΚΔΑΠ «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ», ΚΔΑΠ

«ΤΟ ΦΡΟΥΡΙΟ» και του ΚΔΑΠ-ΜΕΑ «Ο ΗΦΑΙΣΤΟΣ» του Δήμου Τρικκαίων της περιόδου 2014-2015.

 

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Επιχειρησιακού Έργου:

 1. Τοποθέτηση 1Χ/Δ ΦΟΠ πριν το γήπεδο Δήμητρας προς Τελωνείο.

Α.Δ.Σ  471/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την τοποθέτηση 1Χ/Δ ΦΟΠ πριν το γήπεδο Δήμητρας προς Τελωνείο.

 

Πίνακας θεμάτων που συζητήθηκαν στην  22η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  στις  27/08/2015  Ημέρα Πέμπτη,  ώρα

20:30  και  αποφάσεων που λήφθηκαν (περιληπτικά)  σύμφωνα με το άρθρο 97 του N.3463/2006 (ΔKK).

 1. Τροπ/ση της υπ’ αρίθ. 385/2015 Α.Δ.Σ.και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης της κυκλοφορίας για την

κίνηση οχήματος χωρίς οδηγό στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Citymobil2», μετά την έκδοση τηςυπ’αριθ.πρωτ.50308/7695  Υπουργικής Απόφασης.

Α.Δ.Σ  430/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την Τροπ/ση της υπ’ αρίθ. 385/2015 Α.Δ.Σ.και έγκριση της Έκθεσης διαχείρισης της κυκλοφορίας για την κίνηση οχήματος χωρίς οδηγό στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος Citymobil2», μετά την έκδοση τηςυπ’αριθ.πρωτ.50308/7695  Υπουργικής Απόφασης.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών:

 1. Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες

καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

Α.Δ.Σ  432/2015 : Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για εργαζόμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Τρικκαίων.

ΘΕΜΑΤΑ Δ/νσης Τ.Υ. και Προγραμματισμού:

 1. Κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρηση

σχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ) .

Α.Δ.Σ  441/2015 : Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την κατανομή πιστώσεων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων των δήμων για επισκευή και συντήρησησχολικών κτιρίων, (ΣΑΤΑ).