Σάββατο 22.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόσληψη 40 εποχικών υπαλλήλων από το δήμο Τρικάλων

19.11.2015

Στην πρόσληψη 40 νέων υπαλλήλων για την κάλυψη εποχικών αναγκών προχωρά ο Δήμος Τρικάλων.
Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας 8 μηνών.
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:
•    9 ∆Ε Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
•    3 ∆Ε Οδηγοί Απορριμματοφόρων (Γ΄ κατηγορίας µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
•    2 ∆Ε Οδηγοί Απορριμματοφόρων Επικαθήµενων (Γ΄+Ε΄ κατηγορίας µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
•    1 ∆Ε Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Σάρωθρο)
•    1 ∆Ε Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Καλαθοφόρο)
•    1 ∆Ε Χειριστής Μηχανήματος Έργου (Φορτωτής)
•    2 ∆Ε Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες ή συντηρητές
•    1 ∆Ε Χειριστής Μηχανήματος Έργου (ισοπεδωτής γαιών)
•    20 ΥΕ Εργάτες-Συνοδοί Απορριμματοφόρων
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δήμος Τρικκαίων, Ασκληπιού 18, Τ.Κ. 42100, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού, Τμήμα Προσωπικού και Οργάνωσης, υπόψη Παναγιώτη Τζιμόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 24313-51182).