Τετάρτη 06.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Δ.Σ. Δήμου Πύλης την Τρίτη

18.02.2022 /

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τις όμοιες της παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), της περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’), της παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019 τεύχος Α’) και της παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α’), β) του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″ η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.4682/20 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021, γ) της αριθμ. 643/αρ.πρωτ.69472/24-09-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5), δ) της ΚΥΑ  Δ1α/Γ.Π.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος Β’),

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε στην «δια περιφοράς» τακτική συνεδρίαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11.00 και ώρα λήξης 13.00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Έγκριση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την εξασφάλιση γης, για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης».
  2. Έγκριση των στοιχείων που τεκμηριώνουν την εξασφάλιση γης, για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων».
  3. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Πιαλείας και Δ.Ε. Πύλης», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α.,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.
  4. Δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για ένταξη της πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Ε. Γόμφων», συνολικού προϋπολογισμού 499.950,00 € με τον Φ.Π.Α.,στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν αυτό εκπονηθεί.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ