Κυριακή 28.11.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη

21.10.2021 /

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου με τηλεδιάσκεψη στις 25 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Προς:

1.τον κ. Δήμαρχο,
2.τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
3.τους κ.κ. Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων, για θέματα αρμοδιότητάς των.

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σημειακή τροποποίηση Γ.Π.Σ. ως προς τις χρήσεις γης για τη χωροθέτηση
του νέου Κέντρου Υγείας Μουζακίου, λόγω της φυσικής καταστροφής

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παραχώρηση στη ΔΕΥΑ Μουζακίου χρήσης δημοτικής έκτασης για την
αξιοποίηση υφιστάμενης υδρογεώτρησης στη θέση ”ΚΑΚΚΑΒΑ-ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ” Συν. Γεωργ. Καραϊσκάκη της Τ.Κ.
Μαυρομματίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έκδοσης ψηφίσματος για τα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα όρια του Δήμου
Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων
για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει από την απογραφή πληθυσμού-κατοικιών
έτους 2011 ( συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις κ.λ.π.) στου οικισμούς του Δήμου Μουζακίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 198/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 201/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης οικονομικών προσφορών για την
εκμίσθωση ακινήτου για τη στέγαση κοινωνικού παντοπωλείου.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στάθης Θεοφάνης

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ονομασία οδών της Τ.Κ. Ελληνοπύργου

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση σε ορκωτό εκτιμητή , ή μεσίτη για τον προσδιορισμό μισθωτικής
αξίας ακινήτων (ΚΑΔ ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ ΔΗΜΟΥ, ΑΘ. ΑΝΔΡΕΟΥ & ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Καραμπέκου Μαρία

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2021

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

12. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2021

Εισηγητής: Δ/ντρια Διοικ.-Οικ.Υπηρεσιών κ.Ταμπάκου Μαρία

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αγγελάκη Αποστολία

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Αγναντερού

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Καναλίων

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Κρανέας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

18. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

19. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την πολυετή εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Μαγουλίτσας

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παπακώστας Γεώργιος

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης για τον εξής λόγο:

Στην ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/06.11.2020 (ΦΕΚ 4899/06.11.2020 τεύχος Β’): Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο
7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 αναφέρει ότι στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της έκτακτης αυτής
επιδημιολογικής κρίσης επισημαίνεται ότι οι συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων θα πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης
και οι συναντήσεις εργασίας θα διενεργούνται τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως
επτά (7) ατόμων.

Η τηλεδιάσκεψη απαιτείται υποχρεωτικά εφόσον τα μέλη του συλλογικού οργάνου που το συγκροτούν και τα οποία θα
παραστούν στην συνεδρίαση, υπερβαίνουν τα επτά άτομα. Σε περίπτωση, που τα μέλη δεν υπερβαίνουν τα επτά είναι δυνατή
και η συνεδρίαση χωρίς τηλεδιάσκεψη, με φυσική παρουσία των μελών, ιδίως αυτών που υπηρετούν στην έδρα του συλλογικού
οργάνου, τηρουμένων σε κάθε περίπτωση της απαιτούμενης απόστασης του 1,5 μέτρου και της χρήσης της μη ιατρικής μάσκας.
Ο Δήμος Μουζακίου χρησιμοποιεί ως μέσο τηλεδιάσκεψης την υπηρεσία e-presence (www.epresence.gov.gr), επομένως
εφαρμογή έχει η κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704),καθώς και η υπ’ αριθμ. 1822/16.03.2020 (Α.Δ.Α.: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-
004)εγκύκλιος του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.