Σάββατο 25.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεργασία του ΑΚΕΘ με σχολείο της Τουρκίας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα

22.02.2019 /

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας σε συνεργασία με το σχολείο από την
Τουρκία «Ali Tunaboylu Vocational and Technical High School» συμμετέχει
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «Önce Çalış Sonra Yarış» και κωδικό
προγράμματος «2018-1-TR01-KA102-053373» που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο
του ERASMUS+ και συγκεκριμένα της δράσης KA1 – μαθησιακή κινητικότητα
ατόμων. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 7 μαθητές και 2 συνοδοί καθηγητές του
τεχνικού επαγγελματικού λυκείου από την Τουρκία. Οι μαθητές έχουν
τοποθετηθεί σε τοπικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της εστίασης (Τσικάλι, Λαδοφάναρο, Παλιά Ιστορία) και η διάρκεια της
πρακτική τους άσκηση είναι δεκαπέντε μέρες. Στο τέλος της πρακτικής τους άσκησης, οι μαθητές θα συμμετέχουν στον 11ο Διεθνή Διαγωνισμό Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της 28ης Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων, Ποτών, Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Συσκευασίας, Detrop, από τη 1 έως τις 4 Μαρτίου, στο Περίπτερο 16 των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) – HELEXPO. Ο Διεθνής Διαγωνισμός Μαγειρικής Νοτίου Ευρώπης διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια από τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με τη HELEXPO –ΔΕΘ και την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs
Societies, WACS). Η διοργάνωση του 2017 συγκέντρωσε περισσότερες από
450 συμμετοχές διακεκριμένων Αρχιμαγείρων και σχολών μαγειρικής, οι
οποίοι διαγωνίστηκαν σε 34 κατηγορίες και αξιολογήθηκαν από 23 διεθνείς
κριτές, η συμμετοχή των οποίων προσέδωσε στη διοργάνωση το κύρος ενός
διεθνούς διαγωνισμού, θέτοντας ψηλά τον πήχη για μοναδικές
γαστρονομικές δημιουργίες. Επίσης, στον 10 ο Διεθνή Διαγωνισμό
παρευρέθηκε o Thomas A. Gugler, Πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας
Αρχιμαγείρων (World Association of Chefs Societies).
Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των γνώσεων των
μαθητών, η ευρύτερη κατανόηση πρακτικών, πολιτικών και συστημάτων στην
εργασία νέων σε άλλες χώρες, η αύξηση της ικανότητα τους να επιφέρουν
αλλαγές σε επίπεδο εκσυγχρονισμού και εξωστρέφειας της αγοράς εργασίας,
η ευρύτερη κατανόηση και ανταπόκριση στην κοινωνική, γλωσσική και
πολιτισμική πολυμορφία καθώς και η αυξημένη στήριξη και προώθηση των
δραστηριοτήτων κινητικότητας για τους εκπαιδευομένους.
Developmental Center of Thessaly in cooperation with the school from Turkey
"Ali Tunaboylu Vocational and Technical High School" participates in the
European project entitled "Önce Çalış Sonra Yarış" and program code "2018-1-
TR01-KA102-053373" approved in the framework of ERASMUS + and in
particular, action KA1 – learning mobility of individuals.
The program includes 7 students and 2 associate teachers of technical
vocational high school from Turkey. Students are assigned to local businesses
that are active in the catering industry (Tsikali, Ladofanaro, Palia Istoria) and
their practical training is fifteen days.
At the end of their work placement, students will participate in the 11th
International Southern Cultivation Contest, to be held at the 28th
International Food, Beverage, Machinery, Equipment and Packaging
Exhibition, Detrop, from 1 to 4 March, at the Pavilion 16 of the premises of
the Thessaloniki International Fair (HELEXPO). The Southern European
Cooking Competition is organized every two years by the Chefs Club of
Northern Greece in collaboration with HELEXPO-TET and the support of the
World Association of Chefs Societies (WACS). The 2017 event brought
together more than 450 entries of distinguished Chefs and Culinary Schools,
which competed in 34 categories and were evaluated by 23 international
judges, whose participation gave the competition the prestige of an
international competition, setting high standards for unique gastronomic
creations. Also, Thomas A. Gugler, President of the World Association of Chefs
Societies, attended the 10th International Competition.
The main purpose of the project is to improve pupils' knowledge, broader
understanding of practices, policies and systems in youth work in other
countries, increase their ability to bring changes in the modernization and
outward-looking nature of the labor market, broader social understanding and
responsiveness, linguistic and cultural diversity as well as increased support
and promotion of mobility activities for learners.