Τρίτη 07.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει το ΔΣ Μουζακίου

14.12.2018 /

Με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την ερχόμενη Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου στις 7 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου.

Η ατζέντα

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής καταστροφής κινητών πραγμάτων του Δήμου (αρθρ. 199 Δ.Κ.Κ.)

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη Διενέργεια Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την Παρακολούθηση & Παραλαβή Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τις Ενστάσεις Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή έργων, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Π.Δ 171/1987, για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

6. Περί συγκρότησης επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για το έτος 2019

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

7. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών για το έτος 2019
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια μίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Κ.Α.Δ.

Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Τσιούμας Δημήτριος

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή χρεών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

12. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Απολογισμό της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον Απολογισμό της Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής οικ. έτους 2017

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

14. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων έτους 2018 για την προμήθεια καυσίμων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

15. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων έτους 2018 για την προμήθεια τροφίμων

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

16. Συζήτηση και λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Μπαλατσός Αθανάσιος

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση 4ου ΑΠΕ Τακτοποιητικού του έργου “ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ-ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ-ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ” Α.Μ. 43/2010

Εισηγητής: Αντιδ. κ. Τσιούφη Ευαγγελή