Τετάρτη 23.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι Συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Μετεώρων

08.02.2019

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 3/2019  δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 7.00 μ.μ.,  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.-Έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης  Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι , Άξονας προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάσταση ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας».

2.-Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Μετεώρων και ΔΕΥΑΜ για την πράξη με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας, Δήμου Μετεώρων».

3.-Αποδοχή όρων για λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για την εκτέλεση του  έργου «Αγροτική Οδοποιία σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων».

4.-Αίτηση ΟΤΕ Α.Ε. (Χορήγηση Ετήσιας άδειας εκσκαφής για Μικροεπεκτάσεις & Μετατοπίσεις υπογ. Καλωδίων στον Δήμο Μετεώρων)

5.-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.

6.-Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦοΦΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018.

7.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018

8.-Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για έλεγχο χρήσης 2018.

9.-Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)

10.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου.

11.-Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

12.-Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κτιριακών υποδομών του Δήμου Καλαμπάκας».

13.–Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην οδό Μητροπόλεως».

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 3/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα  18,00 στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1.-Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης προϋπολογισμού Δ΄ Τριμήνου 2018

2.-Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω ΚΗΣΚ, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών & παροχής συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00€ χωρίς ΦΠΑ, για το έτος 2019

3.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κρανέας του Δήμου Μετεώρων

4.-Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορυδαλλού  του Δήμου Μετεώρων

5.-Έγκριση πρακτικού Ι & ΙΙ διαγωνισμού: «Προμήθεια καυσίμων, Οκ. Έτους 2019 – 2020»

6.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης Δήμου Καλαμπάκας Οικονομικού έτους 2017»

7.-Έγκριση όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο: «Άρδευση Αμπελιών Τ.Κ. Βασιλικής του Δήμου Μετεώρων»

8.-Έγκριση όρων διακήρυξης για την πράξη με τίτλο: «Αποχέτευση ομβρίων επέκτασης πόλης Καλαμπάκας Δήμου Μετεώρων»

9.-Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’αρίθμ. υπουργικής αποφ. , αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ.

10.-Παραίτηση από το δικόγραφο ανακοπής υπόθεσης Μπριάζα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 1η  δημόσια τακτική συνεδρίαση της Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μετεώρων την 12 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18,15  στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη & Ρούβαλη Γωνία)  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα.

1.-Μεταβίβαση οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου μας στο ΦοΦΣΑ Δυτικής Θεσσαλίας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» & δ.τ. «Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε» σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 245 του ν. 4555/2018

2.-Αίτηση Ελευθερίου Καρανίκα (παραχώρηση χώρου στάθμευσης)

 Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην 2/2019 δημόσια τακτική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μετεώρων στις 12 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα
Τρίτη και ώρα 6,30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Καλαμπάκας (Δ/νση Κροσσάρη
& Ρούβαλη Γωνία) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

1.-Έγκριση Ισολογισμού – Απολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων
χρήσης Δήμου Μετεώρων Οικονομικού έτους 2017