Σάββατο 10.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Νέες προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων

30.09.2022 /

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΑΣΕΠ ΣΟΧ) για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότητες
Οι ειδικότητες για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Κτηνιάτρων – 2 θέσεις
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – 1 θέση

Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικώς: (dioik.oikonom.trik@thessaly.gov.gr), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, Διοικητήριο, Βασ. Τσιτσάνη 31, Τ.Κ. 42132, Τρίκαλα, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας, υπόψη κας Α. Μανούρα (τηλ. επικοινωνίας: 24313- 51431).