Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης

25.08.2016 /

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Δ.Ε.ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 Υπουργικής απόφασης «Καθορισμός των ειδικοτέρων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης….».
2. Το αριθμ. 135935/Ε1/23-08-2016 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
3. Τις λειτουργικές ανάγκες των Τμημάτων Ένταξης περιοχής ευθύνης μας.
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ
Εκπαιδευτικούς κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02 αρμοδιότητάς μας, οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα των άρθρων 20 & 1.3, 1.4 και 21 του Ν.3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α’), όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71 Α), του άρθρου 28 παρ. 2α του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’), της αριθμ. 196597/Ε2/03-12-2015 (ΦΕΚ 2635/Τ.Β’/7-12-2015) υπουργικής απόφασης, και επιθυμούν να διδάξουν στα τμήματα ένταξης για την κάλυψη των λειτουργικών κενών των Τμημάτων Ένταξης, να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης έως και τη Δευτέρα 29/08/2016 στα τμήματα ένταξης των παρακάτω σχολικών μονάδων της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων που θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2016-2017:
1. 1ο Γυμνάσιο Τρικάλων
2. 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων
3. 5ο Γυμνάσιο Τρικάλων
4. 6ο Γυμνάσιο Τρικάλων
5. 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων
6. 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας
7. Γυμνάσιο Πύλης
8. Γυμνάσιο Φαρκαδόνας
Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των τμημάτων ένταξης των ως άνω σχολείων απαιτούνται 11 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 (φιλόλογοι), 4 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 (μαθηματικοί), 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 (φυσικός) και 1 εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02 (χημικός).
Παρακαλούνται οι Διευθυντές να ενημερώσουν αμελλητί τους εκπαιδευτικούς των παραπάνω ειδικοτήτων της σχολικής τους μονάδας.
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΛΑ