Δευτέρα 05.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πυροσβεστική: Προσοχή στις πυρκαγιές των εκκοκκιστηρίων!!!

10.10.2022

Οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές βαμβακιού σε χώρους εκκοκκισμού, αποθήκευσης καθώς και σε μηχανήματα συλλογής και μεταφοράς βαμβακιού,
μας οδηγούν στην υποχρέωση να ενημερώσουμε και να ζητήσουμε από παραγωγούς, μεταφορείς και εκκοκκιστές να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή
κατά την φορτοεκφόρτωση του βαμβακιού, καθώς επίσης και κατά την μεταφορά και αποθήκευση, ώστε να λαμβάνουν μέτρα προς αποφυγή
δημιουργίας σπινθήρων και θερμών σημείων. Επίσης κατά την αποθήκευση πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος, ώστε να εντοπίζονται τυχόν εστίες πριν
αυτές επεκταθούν.
Σε περίπτωση πυρκαγιάς καλούμε το 199 ή 112.
Από το Γραφείο Επικοινωνίας
Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης
Θεσσαλίας