Πέμπτη 12.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο

23.03.2015

Συνεδριάζει την Παρασκευή και ώρα 5:00 µ.µ. στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου) το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας µε τα παρακάτω θέµατα :

Α) Επερώτηση της Περιφερειακής Παράταξης «Οικολογική Θεσσαλία»:

Κοιλάδα των Τεµπών

Β) Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης της Συνεδρίασης :

ΘΕΜΑ 1ο

: Επικύρωση Πρακτικών της 2ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου

Θεσσαλίας έτους 2015.

ΘΕΜΑ 2ο

: Περιφερειακή Στρατηγική Καινοτοµίας Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS 3) της

Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο

: 2

η Τροποποίηση Προϋπολογισµού Περιφέρειας Θεσσαλίας οικ. έτους 2015.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο

: Τροποποίηση πιστώσεων ΣΑΕΠ 68 – ΚΑΠ- Π∆Ε – ΣΑΕΠ 068

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 5ο

: Πρόσληψη ∆ικηγόρου µε σχέση έµµισθης εντολής για τη στελέχωση της Νοµικής

Υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 6ο

: «Καθορισµός ποσοστού εκπροσώπησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της της

Α.Ν.Κ.Α. Α.Ε.»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 7ο

: Ορισµός εκπροσώπων µε δικαίωµα ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση των

Μετόχων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία Ενιαίο Κέντρο Επαγγελµατικής

Κατάρτισης της Αυτοδιοίκησης Νοµού Καρδίτσας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσιάκος Βασίλειος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καρδίτσας

ΘΕΜΑ 8ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Λειτουργία υφιστάµενου

σταθµού βάσης κινητής τηλεφωνίας µε κωδικό θέσης ‘’1002123 – ΦΥΛΛΟ’’ της VODAFON

ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση ‘’ΣΤΑΛΑΣ’’ ∆ΟΞΑΡΑ, στο ∆ήµο Κιλελέρ της Π.Ε Λάρισας

στην Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 9ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μονάδα Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας από Αξιοποίησης Βιοµάζας µε τη µέθοδο της Αεριοποίησης, ισχύος

500,0 KW φερόµενης ιδιοκτησίας της «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ Θ. ΓΚΕΚΑΣ» που προτείνεται να

εγκατασταθεί στο 7ο

χλµ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Βόλου στο Τ.Κ. Γαλήνης στη ∆.Ε. Πλατυκάµπου,

∆ήµο Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 10ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την τροποποίηση των

περιβαλλοντικών Όρων που έχουν εγκριθεί µε την αρ.πρωτ.1113/52992/20.5.2013 απόφαση

της Γ.Γ. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ για τη

λειτουργία µονάδας αποθήκευσης, παρασκευής, τυποποίησης και εµπορίας πρωτογενών

ορυκτελαίων και παραγωγής γράσου και εγκατάστασης αναγέννησης ορυκτελαίων µε την

επωνυµία «ΠΕΤΡΟΛΙΝ ΑΕΒΕ», που βρίσκεται στη Β’ ΒΙΠΕ Βόλου, στην Περιφερειακή

Ενότητα Μαγνησίας & Σποράδων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 11ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Κ3-Υ8 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

3

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 12ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση ΚΒ128 στην Τ.Κ. Αγ.Θεοδώρου, της ∆.Ε. Κάµπου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 13ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ8-Κ34 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 14ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ10 στην Τ.Κ. Μέλισσας, της ∆.Ε. Κάµπου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 15ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ10-Κ4 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 16ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ11-ΚΒ130 στην Τ.Κ. Αγ.Θεοδώρου, της ∆.Ε. Κάµπου, του ∆ήµου Καρδίτσας»

στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 17ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ14-Κ92 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

4

ΘΕΜΑ 18ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ15-Κ89 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 19ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «Έκδοση Αδειών χρήσης

νερού οµάδας δηµοτικών αρδευτικών γεωτρήσεων (Υ23) και (Υ43) στην Τ.Κ. Ορφανών, της

∆.Ε. Φύλλου, του ∆ήµου Παλαµά» στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας

Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 20ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ23-ΕΚ35 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 21ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση Υ25-ΕΚ36 στην Τ.Κ. Καλλιθήρου, της ∆.Ε. Ιτάµου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 22ο

: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου : «∆ηµοτική αρδευτική

γεώτρηση ΥΒ-ΣΡ28 στην Τ.Κ. Αγ.Θεοδώρου, της ∆.Ε. Κάµπου, του ∆ήµου Καρδίτσας» στην

Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ∆εσπόπουλος Κων/νος, Θεµατικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος,

Υδροοικονοµίας, Χωρικού Σχεδιασµού και Πολιτικής γης.

ΘΕΜΑ 23ο

: Έγκριση υλοποίησης & διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού, σύµφωνα µε την

ισχύουσα νοµοθεσία, για το έργο «Πολιτιστικό Συµπόσιο Ολύµπου», της Περιφέρειας

Θεσσαλίας, που χρηµατοδοτείται στα πλαίσια του Μέτρου 413- Υποµέτρο L321- ∆ράση

L321.3 (κωδ. ΟΠΣΑ 179523) του τοπικού προγράµµατος προσέγγισης LEADER –

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 2007-2013 (ΠΑΑ).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

5

ΘΕΜΑ 24ο

: Εγκριση υλοποίησης συµµετοχής στο LEADER, Αγροτική Ανάπτυξη Ελλάδας

2007-2012.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.