Τρίτη 07.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση έως τις 31 Οκτωβρίου για την εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων

04.10.2017

Με τροπολογία που κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα στη Βουλή, δίνεται παράταση έως τέλος Οκτωβρίου στην οικειοθελή αποκάλυψη εισοδημάτων.

Σημειώνεται ότι η ρύθμιση της εθελοντικής αποκάλυψης αδήλωτων εισοδημάτων δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους να κλείσουν όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις τους με την εφορία, από τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος μέχρι την υποβολή τροποποιητικών εκπρόθεσμων και αρχικών δηλώσεων κάθε είδους φορολογίας, με απαλλαγή από τα σχετικά πρόστιμα, αλλά και με εκπτώσεις από τις προσαυξήσεις.
Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν αποκαλυφθεί με τη ρύθμιση αδήλωτα κεφάλαια άνω των περίπου 5 δισ. ευρώ και οι βεβαιωμένοι φόροι ξεπερνούν τα 400 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά η τροπολογία:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρατείνεται, λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης των φορολογουμένων, μέχρι και τις 31.10.2017 η προθεσμία για την υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών των άρθρων 57-60 του ν. 446/2016 (Α’ 240).
Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 1.6.2017 μέχρι και τις 31.10.2017 εφαρμόζονται οι συντελεστές πρόσθετων φόρων, που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α’ 80).
2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται από ενενήντα (90) σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του όρθρου 14 του ν. 4174 η προθεσμία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα της οικειοθελούς αποκάλυψης προκειμένου για την αμεσότερη εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.
Η ρύθμιση αυτή ισχύει για κοινοποιήσεις εντολών ελέγχου ή προσκλήσεις παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) που διενεργούνται από την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος και εφεξής.
Εφόσον η κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του έχει γίνει μέχρι την κατάθεση του παρόντος νόμου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία των ενενήντα (90) ημερών για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, αυτές υποβάλλονται αποκλειστικά το αργότερο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

dimarxos.gr