Τετάρτη 06.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Live: Η Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου

11.11.2021

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
Θεσσαλίας (Ν. 4172/2013 άρθρο 78), στη Νέα Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Συμβουλίου στο Κτίριο της Περιφέρειας, στην οδό Καλλισθένους & Θεοφράστου, στις 11
Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00. Η συνεδρίαση θα λάβει χώρα κατά τις
προβλέψεις: α) της παρ. 1 του άρθρου 167 του Νόμου 3852/2010, όπως ισχύει, β) της παρ.
1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Φ.Ε.Κ. 55Α/11-3-2020), γ) του Π.Ν.Π. 30-3-2020
ΦΕΚ 75/Α, δ) της Δ1α/ΓΠ. Οικ. 50907/13-8-2021 (ΦΕΚ Β’ 3793) Κ.Υ.Α. και ε) της
αριθ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/182/οικ.17896/20-9-2021 (ΑΔΑ: 9ΝΙΖ46ΜΤΛ6-ΑΚ6) εγκυκλίου του

Υπουργείου Εσωτερικών, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας E-
presence (https://www.epresence.gov.gr), με τα παρακάτω θέματα:

Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης αυτής είναι:

ΘΕΜΑ 1ο

: Εισηγητική έκθεση επί του Σχεδίου Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022
της Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά την έκδοση της Γνώμης του Παρατηρητηρίου Οικονομικής
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 2o
: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) – Στοχοθεσία εκτέλεσης προϋπολογισμού
2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

Δείτε την συνεδρίαση εδώ: