Τρίτη 18.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πρόταση για αξιοποίηση του “Ξενία” στην Καλαμπάκα

16.01.2018

Σήμερα, 16/01/2018 και ώρα 14:00 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».

Ο Δήμος Καλαμπάκας, στις 14:01,  υπέβαλε πρόταση με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €.

Με την αίτηση χρηματοδότησης, υποβλήθηκαν 51 συνημμένα αρχεία (Τεχνικό δελτίο, τεύχος τεχνικών δεδομένων, μελέτη σκοπιμότητας έργου, πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών- χρονοδιάγραμμα, τεύχος προεκτίμησης αμοιβών, συγγραφή υποχρεώσεων, τεύχη δημοπράτησης, τεύχος υπολογισμού καθαρών εσόδων, έντυπο ανάλυσης κόστους, αδειοδοτήσεις, στοιχεία διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας του Δήμου κλπ.)

Δήμος Καλαμπάκας