Τετάρτη 27.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δημοσιοποιήθηκαν οι πρώτες προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ

02.09.2015
Τη δημοσιοποίηση των πρώτων Προσκλήσεων του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020 ανακοίνωσε την Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας εγκαινιάζοντας πρακτικά την έναρξη της νέας προγραμματικής περιόδου.
Οι πρώτες τρεις προσκλήσεις, αφορούν δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, εντάσσονται στον Άξονα «2.α» του Π.Ε.Π. «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» και είναι συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκ.ευρώ περίπου.
Στοχεύουν στην υποστήριξη ωφελούμενων του Θεματικού Στόχου 9 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων» και εκδίδονται μετά την έγκριση της Περιφερειακής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας στη Θεσσαλία» από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
Προηγήθηκε η έγκριση εξειδίκευσης και προϋποθέσεων χρηματοδότησης των υπόψη δράσεων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας και ακολούθως η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης περί κανόνων επιλεξιμότητας ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 24-8-2015).

Ειδικότερα οι Προσκλήσεις που εκδίδονται αφορούν :

Πρόσκληση α/α 001 : «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016», Π/Υ 6.535.905,00€.

Η Πρόσκληση αποστέλλεται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για υποβολή προτάσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9i «Ενεργητική ένταξη μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας  συμμετοχής, και τη βελτίωσης των δυνατοτήτων  απασχόλησης» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020. Αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών (παιδικοί / βρεφικοί / βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΔΑΠ, κλπ) για άτομα που έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) και βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας , θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το έτος 2015-2016  στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές) στη Θεσσαλία : Βρεφικοί Σταθμοί, Βρεφονηπιακοί Σταθμοί , Παιδικοί Σταθμοί , Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.).

Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για  αύξηση της απασχόλησης και διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, σε θέσεις εργασίας με ισότιμους όρους, ώστε μέσα από την ουσιαστική διευκόλυνση τους, να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς κι αντικρουόμενους ρόλους τους, όπως αυτός της οικογενειακής μέριμνας και της παιδικής προστασίας. Έτσι, η συγκεκριμένη δράση ενισχύει τις γυναίκες με την παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων.

Αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 2.500 άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.

Πρόσκληση α/α 002 : «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015-2016» (ΑΜΕΑ), Π/Υ 366.064,00

Η Πρόσκληση αποστέλλεται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για υποβολή προτάσεων στην Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii  «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.

Αφορά στη χρηματοδότηση της δράσης «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας» με στόχο την διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) ) και βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας , θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών με αναπηρία για το έτος 2015-2016 σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας για προνήπια με αναπηρία και Κέντρα  Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.) (δημόσιες και ιδιωτικές δομές) στη Θεσσαλία.

Η δράση συμβάλλει στο στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων  σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης, συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.

Αναμένεται να ωφεληθούν τουλάχιστον 75 άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων.

 

Πρόσκληση α/α 003 : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ή/ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016», Π/Υ 562.000,00€.

Η Πρόσκληση αποστέλλεται προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων για υποβολή προτάσεων στην Άξονα Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii  «Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών» του Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014-2020.

Αφορά στη χρηματοδότηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από Ειδικό Βοηθητικό και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό και ειδικότερα Σχολικούς Νοσηλευτές. Στόχος της είναι η ενσωμάτωση και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας όλων των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι με αποτέλεσμα την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, την αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

Ωφελούμενοι της δράσης είναι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για το σχολικό έτος 2015-2016.

Αναμένεται να ωφεληθούν 46 μαθητές σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία.

 

Οι δράσεις που προκηρύσσονται , δρουν συνεργατικά με αντίστοιχες δράσεις που χρηματοδοτούνται από το Τομεακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 , που για τις Δομές (βρεφονηπιακοί κλπ.) αφορούν σε υποστήριξη μητέρων (ή πατέρες με επιμέλεια) άνω του ορίου της φτώχειας, ενώ για την εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών ΑμεΑ αφορούν στην υποστήριξη με λοιπό απαιτούμενο εξειδικευμένο προσωπικό.

Σύμφωνα με τον χρονοπρογραμματισμό ενεργειών, αναμένεται υποβολή προτάσεων από τους φορείς – Δικαιούχους, αξιολόγησή τους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και έκδοση αποφάσεων ένταξης εντός του 1ου δεκαπενθημέρου Σεπτεμβρίου , ενώ ακολουθούν οι συμβασιοποιήσεις και έναρξη υλοποίησης των δράσεων αμέσως μετά.

Οι πλήρεις Προσκλήσεις είναι αναρτημένες στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε τα εξής: «Αγωνιζόμαστε για την καλύτερη διαχείριση των πόρων του Ε.Κ.Τ. στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας, με χρηματοδότηση στοχευμένα και ιεραρχημένα σύμφωνα με την περιφερειακή στρατηγική μας. Στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζουμε τη συνεργασία με τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά κυρίως τη στοχευμένη αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, ιεραρχημένα και με προσπάθεια εξορθολογισμού του κόστους τους. Τα έργα που προωθούνται για χρηματοδότηση πρέπει να έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα και στόχους σύμφωνους με τη στρατηγική της περιφέρειας και του ΠΕΠ. Ειδικά δε, για τις πρώτες προσκλήσεις, θα ευεργετηθούν χιλιάδες μικρά παιδιά, μαθητές και άτομα με αναπηρία, προσφέροντας σημαντική βοήθεια στο νευραλγικό τομέα της πρόνοιας αλλά παράλληλα δίνοντας – και δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό – δουλειά και θέσεις εργασίας σε ανθρώπους που τόσο το έχουν ανάγκη αυτή τη δύσκολη συγκυρία».