Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εγγραφή στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας

04.04.2016

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – υπεύθυνοι μονάδων τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής οι οποίοι επιθυμούν την εγγραφή αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) να υποβάλλουν ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στην Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΚΗΜΟ μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr). Στη συνέχεια ο αιτών υποβάλλει τα παρακάτω δικαιολογητικά στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π. Ε. Λάρισας (Καλλισθένους 27 & Θεοφράστου) μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής.

  1. βεβαίωση από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΠΥΕΛ) για το ίδιο έτος με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ, που να αποδεικνύει ότι είναι ο ενδιαφερόμενος κατά κύριο επάγγελμα αγρότης,
  2. αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ, του ίδιου έτους με το έτος υποβολής της αίτησης εγγραφής στο ΚΗΜΟ. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του σχετικού εγγράφου, αντίγραφο Δήλωσης Καλλιέργειας του ΟΣΔΕ του περασμένου έτους καθώς και υπεύθυνη δήλωση προσκόμισης της Δήλωσης Καλλιέργειας όταν υποβληθεί για το τρέχον έτος.
  3. απόδειξη πληρωμής e-παραβόλου για την εγγραφή στο ΚΗΜΟ, σύμφωνα με την περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 56 του Ν. 4235/2014,
  4. Δήλωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις υγιεινής των κεφαλαίων III έως και XII του παραρτήματος II του Καν. (Ε.Ε) 852/2004, καθώς και τις διατάξεις των Καν.(Ε.Ε) 178/2002 και στο σημείο 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού 853/2004.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι τα αναφερθέντα δικαιολογητικά να τα προσκομίζουν σε φάκελο με λάστιχο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2413511154 – 2413511169.

[fbcomments]