Τετάρτη 02.12.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εγγραφές υποψηφίων καταρτιζόμενων στο Δ.Ι.Ε.Κ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» του Γ.Ν. Τρικάλων

31.08.2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΤΟΥ Γ.Ν.ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018
Ο Διοικητής του Γ.Ν.Τρικάλων λαμβάνοντας υπόψιν την:
1.Αρ. πρωτ Γ4Α/γ.π. 12972 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξάνθου «Ίδρυση Δημόσιων ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) αρμοδιότητας Υπουργείου υγείας
2. Το ΦΕΚ τέυχος δεύτερο 1807/2-7-2014 Απόφαση αρ. 5954 του Υφυπουργού Παιδείας κ Θρησκευμάτων κ. Κουκοδήμου Κων/νου «Θέσπιση Κανονισμού Λειτουργίας των Δημόσιων κ Ιδιωτικών ΙΕΚ
3. Το αρ πρωτ Γ4α/Γ.Π. οικ. 67622 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας ,εγκύκλιος « Εύρυθμη λειτουργία των ΔΙΕΚ του Ν. 4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας
4.Την αρ.πρωτ 23533 / 29-08-2017 Έγκριση του κ.Διοικητή του Γ.Ν.Τρικάλων
Ανακοινώνει:
Ότι στο ΔΙΕΚ Γ.Ν.Τρικάλων «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» θα πραγματοποιηθούν τριάντα (30) εγγραφές καταρτιζομένων στο Α εξάμηνο για την σχολική χρονιά 2017-2018. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα διενεργούνται από: 1/9/17 έως και 15/9/2017
Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (Παλαιό κτήριο-ισόγειο) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9π.μ – 1 μ.μ.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

Σχετική αίτηση(παρέχεται από το ΔΙΕΚ, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας, η διεύθυνση του υποψηφίου , καθώς και η σειρά προτίμησης των αντίστοιχων Δ.Ι.Ε.Κ του υπουργείου Υγείας στα οποία κατέθεσε δικαιολογητικά εγγραφής ο εκάστοτε υποψήφιος( υποχρεωτικό)

Ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών απολυτήριο ή πτυχίο( πρωτότυπος και φωτοτυπία).
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η προσκόμιση του πρωτότυπου τίτλου ,θα προσκομίζεται είτε πρωτότυπο αποδεικτικό τίτλου σπουδών ,που θα εκδίδεται από τη Σχολική Μονάδα αποφοίτησης, είτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία(υποχρεωτικό)

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (πρωτότυπο και φωτοτυπία) ή άλλο έγγραφο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, των οποίων η φωτοτυπία μπορεί να επικυρώνεται και από το ΔΙΕΚ.Σε περίπτωση έλλειψης Αστυνομικής Ταυτότηταςή Διαβατηρίου θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου(υποχρεωτικό)

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ΑΜΚΑ

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προυπηρεσία(ημερομίσθια ή έτη) σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα, που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος ή βεβαίωση ΔΟΥ στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. Η απόδειξη προυπηρεσίας είναι στην αποκλειστική ευθύνη του υποψηφίου

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεικής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.

 Ειδικά για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε και ομογενών , αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 3 , απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε .Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ ,αντί δικαιολογητικού όπως ορίζεται στο σημείο 2, απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλουσπουδών με επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από Δημόσια Ελληνική Υπηρεσία.

Τα κριτήρια μοριοδότησης των υποψηφίων προβλέπονται στο αρ 12 παρ 5 της αρ. 5954/2014 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 Β)
Η τελική επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων του ΔΙΕΚ θα ολοκληρωθεί από τριμελή επιτροπή , η οποία θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο το Γ.Ν.Τρικάλων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

Πληροφορίες: τηλ 2431350637

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΜΑΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΜΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:
– Γενικά και Ειδικά Νοσοκομεία,
-Υγειονομικά Κέντρα ,
-Σταθμοί Πρώτων Βοηθειών,
-Αγροτικά Ιατρεία,
-Κέντρα Υγείας,
-Κέντρα Ψυχικής Υγείας,
– Ιατρεία Ασφαλιστικών Οργανισμών,
-Υπηρεσίες Υγείας του Στρατού, της Αεροπορίας, του Ναυτικού,
– Τοπική Αυτοδιοίκηση,
-ΚΕΕΛΠΝΟ,
-ΟΚΑΝΑ,
-Ι.Κ.Α.,
-ΔΕΗ,
-Υπηρεσίες Υγείας Τραπεζών κ.λ.π

Ο Διοικητής του Γ.Ν. Τρικάλων
Δρ. Παρθένης Δημήτριος