Σάββατο 29.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι αποφάσεις που πάρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Πύλης

15.10.2015

 

Στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 14-10-2015, παραβρέθηκαν παρόντα 27 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 41 θέματα, εκ των οποίων 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 40 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της αριθμ. 54/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 54/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

Ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων, Γ΄ τριμήνου 2015.

 1. Έγκριση σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ.Π. και Δανείων.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή αιτήματος σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου με το Τ.Π. και Δανείων.

 1. Έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγράμματος αποκατάστασης οικονομικής λειτουργίας Δήμου Πύλης.

 1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης προερχόμενης από ΚΑΠ για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2015 (ΣΑΤΑ).

 1. Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.

 1. Αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή επιχορήγησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας για την καταβολή αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου, οικ. έτους 2015.

 1. Εισήγηση για μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μείωση χρεών από βεβαιωθέντα δικαιώματα χρήσης αρδευτικού δικτύου έτους 2015.

 1. Εισήγηση για διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την διαγραφή χρεών από βεβαιωθέντα πρόστιμα ΚΟΚ.

 1. Καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε σχετικά με την καταγγελία συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων.

 1. Αίτηση Πατρίκη Ηλία για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης του Πατρίκη Ηλία για μείωση του μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Δέσης και παράταση της σύμβασης.

 1. Αίτημα του Ε.Μ.Ο.Τ. για λύση σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης του ορεινού ορειβατικού καταφυγίου «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ» και λύση σύμβασης μίσθωσής του.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με το αίτημα του Ε.Μ.Ο.Τ. για λύση σύμβασης παραχώρησης και εκμετάλλευσης του ορεινού ορειβατικού καταφυγίου «ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΣ» και λύση σύμβασης μίσθωσής του.

 1. Αίτηση Κόκκαλη Νικολάου για διακοπή μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Κόκκαλη Νικολάου για διακοπή μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Φήκης.

 1. Έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τοπική Κοινότητα Φήκης.

 1. Αίτηση Ρούκα Λαζάρου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ρούκα Λαζάρου για παράταση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Τοπική Κοινότητα Πιαλείας.

 1. Εκμίσθωση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Πλατανακίου στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναζήτηση τρόπου κοινωφελούς χρήσης του δημοτικού σχολείου Πλατανακίου στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

 1. Έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση διενέργειας επαναληπτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσης της γεφυροπλάστιγγας στην Τοπική Κοινότητα Πύλης εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του.

 1. Ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της εκδήλωσης των 15ων Τζιαβαλιάρειων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση πίστωσης για κάλυψη δαπανών εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και  της εκδήλωσης των 15ων Τζιαβαλιάρειων.

 1. Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 1. Συμμετοχή του Δήμου Πύλης, ως εταίρου στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών (ΕΟΧ GR07 / 3580)» στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς προτεραιότητας.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη συμμετοχή του Δήμου Πύλης, ως εταίρου στο έργο με τίτλο: «Δημιουργία Μηχανισμού Υποστήριξης για την Ανάπτυξη και Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας σε Πληθυσμούς Ορεινών Περιοχών (ΕΟΧ GR07 / 3580)» στο Πρόγραμμα Ακαδημαϊκή Έρευνα στους Τομείς προτεραιότητας.

 1. Έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης  βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση οικονομοτεχνικής μελέτης  βιωσιμότητας για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της δημοτικής ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ – ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΗΣ» και την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

 1. Έγκριση της αριθμ. 26/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 26/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2015.

 1. Ορισμός μέλους στο Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. προερχόμενου από την μειοψηφία σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό μέλους στο Δ.Σ. της ΚΟΙ.Δ.Ε.Κ.Α.Π. προερχόμενου από την μειοψηφία  σε αντικατάσταση παραιτηθέντος δημοτικού συμβούλου.

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο σύμπλεγμα δημοσίων δασών Πύλης – Κοτρωνίου – Αγίου Προκοπίου.

 

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο σύμπλεγμα δημοσίων δασών Πύλης – Κοτρωνίου – Αγίου Προκοπίου.

 1. Διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος Γρούνας στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διατύπωση γνώμης για περιορισμούς βοσκής στο συνιδιόκτητο δάσος Γρούνας στην Τ.Κ. Μοσχοφύτου.

 1. Διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 1,5 MW στη θέση Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης σχετικά με τη διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου ισχύος 1,5 MW στη θέση Βαθύρεμα του Δήμου Πύλης».

 1. Ενημέρωση επί του κληροδοτήματος (κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης) με την επωνυμία (Κληροδότημα Ιωάννη Αγόρου) υπέρ της Τοπικής Κοινότητας Παλαιοκαρυάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να αναζητηθούν όλα τα έγγραφα, να συμπληρωθεί και να μελετηθεί ο φάκελος από την ειδική συνεργάτιδα του Δήμου, κ. Τριανταφύλλου Ιωάννα, δικηγόρο, η οποία στη συνέχεια θα κατευθύνει το Δήμο για τις απαιτούμενες ενέργειες.

 1. Αίτηση Κουφού Ευσταθίας για παροχή νερού για κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων στην Τ.Κ. Μουριάς.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος σχετικά με την αίτηση Κουφού Ευσταθίας για παροχή νερού για κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων στην Τ.Κ. Μουριάς.

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ.κ. Καλογήρου Ειρήνης και Καλογήρου Σοφίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κ.κ. Καλογήρου Ειρήνης και Καλογήρου Σοφίας από δημοτική έκταση στην Τ.Κ. Πιαλείας.

 1. Νομιμοποίηση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΛΙΛΗΣ Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την παράταση της σύμβασης μίσθωσης και τη νομιμοποίηση δημοτικού καταστήματος στον οικισμό ΛΙΛΗΣ Τοπικής Κοινότητας Παραποτάμου.

 1. Αίτηση Καραμέτου Ευαγγέλου για διενέργεια αυτοψίας στο έργο ανάπλασης χώρου έναντι του Δημαρχείου Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κάλυψη της δαπάνης του πραγματογνώμονα  που ορίζεται με την αριθμ. 124/2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρικάλων.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη και κατασκευή δρόμων στην Τ.Κ. Πύλης».

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δ. Πινδέων» πρώην Δ. Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση υδραγωγείων Δ. Πινδέων» πρώην Δ. Πινδέων.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» πρώην Δ. Πινδέων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση δρόμου Βαλκάνο – Πουριά – Μαντρί – Διάσελο» πρώην Δ. Πινδέων.

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πεζοδρομήσεις στην Τ.Κ. Πύλης Δήμου Πύλης».

 1. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και βελτίωση υποδομών Δ. Πύλης».

 1. Ορισμός επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή κινητών πραγμάτων του Δήμου  (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006).

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση οδού στην είσοδο του οικισμού Νεράιδας» – συγκρότηση επιτροπής.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Παλαιοκαρυάς» – συγκρότηση επιτροπής.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Ελάτης» – συγκρότηση επιτροπής.