Κυριακή 26.05.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Θέση για παραποίηση απόφασης καλείται να πάρει ο Μαράβας

24.02.2015

Το έλα να δεις γίνεται στον Δήμο Πύλης με το νέο θέμα που έσκασε, το οποίο μάλιστα έχει και νομικές προεκτάσεις.

Η υπόθεση αφορά της χορήγηση αντιμισθίας στον Αντιπρόεδρο της ΔΕΥΑ Πύλης, θέμα το οποίο είχε αναδείξει ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιάννης Κουτσονάσιος, που ψήφισε κατά.

Ετσι η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία κάτι όμως που δεν φαίνεται στο… «Διαύγεια» και εμφανίζει τον Ιωάννη Κουτσονάσιο να έχει ψηφίσει την σχετική απόφαση… Αυτό συνιστά παραποίηση απόφασης και πλέον είναι ζήτημα τόσο πως θα κινηθεί ο κ. Κουτσονάσιος, αλλά και ο ίδιος ο δήμαρχος Κώστας Μαράβας που θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα.

Το επίμαχο τμήμα που αναρτήθηκε έχει ώς εξής:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

«Το Δ.Σ. της επιχείρησης αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση Έχοντας υπόψη: – 1 –

1 Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 7 του Ν. 1069 /80 «περί κινήτρων για την ίδρυση επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης» όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2839/12.9.2000. 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης ύψους 3.000,00 ευρώ περίπου για το τρέχον έτος για την οποία έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό με K.A. 61.01.00 «Αμοιβές μελών Δ.Σ.». Το επόμενο έτος προβλέπεται να προκληθεί εις βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης δαπάνη ύψους 8.000,00 ευρώ για την οποία θα εγγραφούν σχετικές πιστώσεις στους ανάλογους κωδικούς του προϋπολογισμού.

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Προτείνει την αποζημίωση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Πύλης, κ. Αναγνώστου Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 296903 και ΑΦΜ 026469049 Δ.Ο.Υ. Τρικάλων, στο 25% του ποσού των εξόδων παράστασης που εισπράττει ο Δήμαρχος Πύλης μηνιαίως, για τις παρεχόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες του».