Σάββατο 12.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κλείνει λόγου κορονοϊού το Ε΄2 τάξης του 26ου Δημοτικού Σχολείου

16.01.2021

Πριν ακόμη καλά- καλά αννοίξουν, άρχισε το κλείσιμο τμημάτων Δημοτικών Σχολείων λόγω κρουσμάτων κορονοϊού. Ετσι σειρά σήμερα σύμφωνα με απόφαση του Χρήστου Τρικάλη, σειρά πήρε το 26ο Δημοτικό Σχολείο:

“Ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων
Έχονταςυπόψη:
1. Την υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340 τ.Β’/16-10-
2002)Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και
αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων των Περιφερειακών υπηρεσιών Π/θμιας και
Δ/θμιαςΕκπ/σης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των περ. στ΄ της παρ. 2 και περ. δ΄ της παρ. 4 του άρθρου πρώτου, της
από 25-02-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/25-02-2020).
3. Το με αριθμ. πρωτ. 120125/ΓΔ4/12-09-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ, με θέμα:
«Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών
λοίμωξης COVID-19».
4. Το άρθρο 43, παρ. 1 του ν.4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α/15-09-2020) για την απόφαση
προσωρινής αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων, δημόσιων και
ιδιωτικών και για τη διάρκεια αυτής.
5. Την υπ’ αριθμ. Ε.Π. 15421/16-1-2021 Γνώμη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων για
αναστολή λειτουργίας της Ε΄2 τάξης του 26ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, λόγω
επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
την αναστολή λειτουργίας της Ε΄2 τάξης του 26ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων, με
κωδικό 9450299, για 14 ημέρες, από 16/1/2021 έως και 29/1/2021 και την έναρξη της
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.