Παρασκευή 01.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήμος Μουζακίου: Δημοπρατείται το έργο ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών συγκροτημάτων

22.11.2021

Προχωράει με γρήγορους ρυθμούς ο σχεδιασμός της Δημοτικής
αρχής του Δήμου Μουζακίου για την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών
συγκροτημάτων στην πόλη και στις Τοπικές Κοινότητες.

Το νέο έργο αφορά στο κτίριο όπου στεγάζονται τα Γενικό Λύκειο –
Γυμνάσιο στην Τ.Κ. Μαγούλας.

Ο Δήμος Μουζακίου προκήρυξε ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για
την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση
Γενικού Λυκείου – Γυμνασίου Μαγούλας», συνολικού προϋπολογισμού
935.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με τη χρήση της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς
ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών
ορίζεται η 10/12/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών
ορίζεται η 15/12/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της
σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο «ηλεκτρονικοί
διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, με αριθ. ΕΣΗΔΗΣ
184793/2021, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Μουζακίου:
www.mouzaki.gr. (Αρμόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Σπανός
Αθανάσιος, τηλ.: 2445350124).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μεμονωμένα
ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα Οικοδομικά και
Ηλεκτρομηχανολογικά, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-
μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες
χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή
διαδικασία» του άρθρου 27 του ν. 4412/2016. Κριτήριο για την ανάθεση
της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12)
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμετέχοντα στο
διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για
διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος Θεσσαλίας 2017 – 2020.

Ετικέτες: ,